Perhevelvollisuudet

This page was last updated on: 2023-12-11

Isyysvapaa

Isyysvapaa annetaan kuudesta kahteentoista arkipäivää synnytksen yhteydessä ja kuusi päivää myöhemmin, yhteen 18 päivää. Tältä ajalta maksetaan korvaus. Mikäli isä ottaa vähintään 12 arkipäivää lisää isyysvapaata vanhempainloman 158 päivän määrästä, hän saa ylimääräiset 12 työpäivää isyysvapaata (isyyskuukausi).

Isät voivat ottaa neljänlaisia lomia, kun lapsi syntyy:

i. Isyysvapaan, joka on korkeintaan 54 päivää, isyysvapaan 18 päivää ja isäkuukauden

ii. Hoitovapaan 158 päivää äitiysloman päättymisen jälkeen (jaettavissa äidin kanssa)

iii. Hoitovapaan vanhempainvapaan jälkeen siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta; ja

iv. Osa-aikaisen lastenhoitovapaan, jos työntekijä palaa osa-aikatyöhön

Isyysrahan määrä on sama kuin äitiysrahan ja se riippuu verotettavasta tulosta. Vähimmäissumma on 27.86 euroa päivältä. Maksimaalinen määrä on 116.99 euroa päivässä.

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli reilut puoli vuotta. Lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen, kun vanhempainraha päättyy. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Vanhempainvapaalle voi jäädä äiti tai isä. Vanhemmat voivat myös olla vapaalla vuorotellen, mutta eivät yhtä aikaa (poikkeuksena monikkoperheet). Jos vapaa jaetaan, erillisiä jaksoja saa olla kummallakin enintään 2 ja niiden tulee kestää vähintään 12 arkipäivää.

Osittaista vanhempainvapaata isä ja äiti voivat pitää samaan aikaan, jolloin molemmat tekevät osa-aikatyötä ja saavat osittaista vanhempainrahaa. (Kela)

Vanhempainvapaa pitenee 60 päivällä joakisesta lapsesta. Kaksosten vanhemmilla on näin oikeus 218 päivän vanhempainvapaaseen.

Työajan joustot pienten lasten vanhemmille

Isä ja äiti voivat pitää osittaista vanhempainvapaan samaan aikaan, jolloin molemmat saavat Kelasta osittaista vanhempainrahaa. Tällöin edellytyksenä on, että molemmat tekevät työnantajiensa kanssa sopimuksen osa-aikatyöstä vanhempainrahakaudella vähintään 2 kuukaudeksi.

Osittaisen vanhempainvapaan saaminen edellyttää, että vanhemmat lyhentävät työaikaansa niin, että työaika ja palkka ovat 40–60  prosenttia kokoaikaisesta työajasta ja palkasta. Myös yrittäjä voi jäädä osittaiselle vanhempainvapaalle, kun hän vähentää työaikaansa ja palkkaansa vastaavalla tavalla.

Osittaista vanhempainrahaa saa enintään 158 arkipäivältä eli reilut puoli vuotta. Osittaiselle vanhempainrahalle voi jäädä myös lyhyemmäksi aikaa esimerkiksi niin, että toinen vanhemmista on ensin vanhempainvapaalla 3 kuukautta, jonka jälkeen vanhemmat jakavat toiset 3 kuukautta keskenään. (Kela)

Työnantaja voi kieltäytyä pätevällä syyllä työajan lyhentämisestä. Asiasta on aina sovittava osapuolten kesken. Mikäli osapuolten kesken ei päästä sopimukseen, työaika lyhenee kuuteen tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa. Työantajan velvollisuus on taata sekä miehille että naisille mahdollisuus sovittaa yhteen työ ja perhe työajan järjestelyin.

”Joustotyöaika” on laissa määritelty käsite, jolla tarkoitetaan sellaista työehtoa, jonka mukaan ”työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä päivittäisen työaikansa sijoittamisesta”. Puolet työajasta on sellaista, josta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Viikoittainen säännöllinen työaika saa joustotyöajassa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana ja lisätyö mukaan luettuna 40–48 tuntia.

Työntekijä voi pyytää lyhennettyä työaikaa sosiaalisista tai terveydellisistä syistä. Työnantajan on järjestettävä työt niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä. Osa-aikatyöstä on tehtävä määräaikainen enintään 26 viikkoa kerrallaan voimassa oleva sopimus, josta käy ilmi vuorokautisen ja viikoittaisen työajan pituus.

Lähde: Työaikalaki, 12–15 §

Säädökset

  • Työsopimuslaki, 2001 / Employment Contracts Act, 2001
  • Sairausvakuutuslaki, 2004 / Health Insurance Act, 2004
Loading...