Työ ja Palkat

This page was last updated on: 2023-12-11

Vähimmäispalkka

Laki ei Suomessa määrittele vähimmäispalkkaa eikä ole säädettyä pienintä palkkaa, joka työnantajan on maksettava. Työehtosopimukset määrittelevät vähimmäispalkat ja muut työsuhteen ehdot. Työehtosopimukset kattavat koko sen alan, jolle ne on solmittu. Ne ovat yleissitovia.

Työsopimuslain toisen luvun 10§ määrittelee palkan, ellei työehtosopimusta ole. Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain nojalla sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Säännöllinen palkka

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta (Työsopimuslaki 2 luku, §4).

Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. Jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja muussa tapauksessa kerran kuukaudessa.

Suorituspalkkaustyössä palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon pituinen, ellei suorituspalkkaa makseta kuukausittain tulevan palkan yhteydessä. Palkka voidaan maksaa käteisenä tai tilille, mutta sen on oltava nostettavaissa määräpäivänä (Työsopimuslaki 2 luku, §13 ja §16).

Työn ja palkkojen sääntely

  • Työsopimuslaki, 2001 / Employment Contracts Act, 2001
  • Työaikalaki, 1996 / Working Hours Act, 1996
Loading...