Sosiaaliturva

This page was last updated on: 2023-12-11

Oikeus eläkkeeseen

Kelasta voi saada kansaneläkettä, kun kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen sekä muut eläkkeet ja korvaukset jäävät alle tulorajan, jolla kansaneläkettä voi saada.

Iän perusteella voi jäädä eläkkeelle yleensä 63-68 -vuotiaana. Kansaneläkkeen eläkeikä on 65 vuotta, kun sen sijaan työeläke voi alkaa oman harkinnan mukaan 63-68 -vuotiaana. Mitä pidempään pysyy työssä, sitä suuremman työeläkkeen saa. Työeläkkeet määräytyvät työtulojen mukaan.

Vanhuuseläkkeen voi ottaa 63-vuotiaana, jolloin sen nimi on varhennettu vanhuuseläke. Tällöin eläke laskee 0,4 prosenttia jokaista varhennettua eläkekuukautta kohti. Jos on ollut pitkään työttömänä ja saa työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä, voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä.

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle vähimmäiseläkkeen, jos hänen kaikki eläkkeensä ennen verotusta ovat yhteensä enintään 766.85 euroa kuukaudessa.

Työeläkelaki TyEL säätää työeläkkeelle siirtymisajaksi 63 - 68 vuoden iän. Kertyvä eläke lasketaan tulojen mukaan ja se vaihtelee eri ikäisillä. 18 - 52 vuotiailla eläke karttuu 1,5 prosenttia työvuotta kohti, 53 - 62 -vuotiailla 1,9 prosenttia ja yli 63-vuotiailla 4,5 prosenttia.

Lesken ja lasten eläke

Kela maksaa leskelle alkueläkettä 328 euroa kuukaudessa. Alkueläke voi olla pienempi, jos puoliso asui tai työskenteli ulkomailla.

Alkueläkkeen jälkeen voit saada jatkoeläkettä, joka koostuu perusmäärästä ja tulosidonnaisesta täydennysmäärästä. Jatkoeläke on vähintään perusmäärän suuruinen eli 102.85 euroa kuukaudessa jos leskellä on alle 18-vuotias yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa tai samassa taloudessa asuu kanssasi oma tai kuolleen puolison alle 18-vuotias lapsi, joka asui perheessä jo puolison kuollessa.

Täydennysmäärään vaikuttavat lähes kaikki tulot. Työtuloista ja niihin rinnastettavista tuloista otetaan huomioon 60 prosenttia. Taloudessa asuvat alaikäiset lapset korottavat eläkkeen määrää, opiskeleva lapsi 21 ikävuoteen asti.

Isänsä tai äitinsä menettäneellä lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen. Sen perusmäärä on 60,15 euroa kuukaudessa. Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, Kela maksaa kaksi perusmäärää eli noin 120 euroa kuukaudessa.

Alle 18-vuotias voi saada perusmäärän lisäksi täydennysmäärän, johon vaikuttavat muut perhe-eläkkeet. Jos muualta kuin Kelasta saadut bruttomääräiset perhe- tai huoltoeläkkeet ovat enintään 55,95 euroa kuukaudessa, voi täydennysmäärän saada täytenä eli 90,99 euroa kuukaudessa. Jos muut perhe-eläkkeet ovat yli 55,95 euroa kuukaudessa, täydennysmäärästä vähennetään puolet ylittävästä osasta.

Yleinen työkyvyttömyyseläke

Yleinen työkyvyttömyyseläke maksetaan kaikille pysyvästi työkyvyttömille 16 – 64 -vuotiaille. Se voidaan myöntää rajoitetuksi ajaksi tai pysyvästi. Perusmäärää voidaan korottaa lasten lukumäärän mukaan, asumistuella, huoltovelvollisuduen vuoksi tai kuntoutustuella.

Ansiosidonnainnaista työkyvyttömyyseläkettä voidaan maksaa kaikille 16 – 62 -vuotiaille kun laskennallinen työkyvyn menetys on vähintään 60 prosenttia ja sairauspäivärahan maksuaika (enintään 300 päivää) on loppunut mutta sairaus jatkaa yhä. Kun vakuutettu täyttää 63, työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Osa-aikaista työkyvyttömyyseläkettä voi saada työkyvyn laskettua 40 – 59 prosenttia.

Eläkkeen määrä lasketaan kuten työeläkkeen. Vuosittainen eläkkeen karttuma on 1,5 prosenttia.

Säädökset

  • Kansaneläkelaki, 2007 / National Pensions Act, 2007
Loading...