Irtisanominen ja Eroraha

This page was last updated on: 2023-12-11

Irtisanomisaika

Määräaikainen työsuhde päättyy sovitun ajan loppuessa ilman erityistä irtisanomista. Toistaiseksi tehty tai muutoin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään toisen sopijapuolen tietoon saatettavalla irtisanomisella.

Irtisanomisaika voidaan sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos on sovittu pidemmästä ajasta, tämän sijasta on noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Työnantajan noudatettava irtisanomisaika voidaan sopia työntekijän irtisanomisaikaa pidemmäksi. Jos työnantajan noudatettavaksi sovittu irtisanomisaika on työntekijän irtisanomisaikaa lyhyempi, saa työntekijä noudattaa työnantajan noudatettavaksi sovittua irtisanomisaikaa.

Jollei muusta sovita, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:

1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden;

2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta;

3) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta;

4) neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta;

5) kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:

1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;

2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

On tärkeää huomata, että työsuhdetta ei saa purkaa ilman pätevää syytä. Ne voivat liittyä työntekijään (työsuoritus, vakava huolimattomuus tms.) tai taloudellis-tutoannollisiin syihin. Työsuhde voidaan päättää välittömästi mikäli siihen on laissa määrättyjä painavampia syitä. Mikäli työsopimus päätetään taloudellisista tai toiminnan uudelleenorganisoimisesta johtuvista syistä, työnantajan edellytetään selittävän työntekijälle nämä syyt ja vaihtoehdot irtisanomiselle. Konkurssin tai työnantajan kuoleman tapauksessa työntekijälle on esitettävä lausunto irtisanomisen perusteista. 

Eroraha

Suomen laissa ei ole määräyksiä erorahasta. Sallittujen eroperusteiden vastaisesti toimiessaan työnantaja on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Se on vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Summaan vaikuttavat esimerkiksi työsuhteen kesto, arvioitu ansionmenetys ja työnantajan syyllisyyden aste. Työntekijöiden luottamusmiehille korvaus on enintään 30 kuukauden mittainen. Työsopimuslain mukaan korvaus perusteettomasta irtisanomisesta perustuu poissulkemisen arvioituun kestoon ja ansionmenetykseen, määräaikaisen sopimuksen jäljellä olevaan aikaan, työsuhteen kestoon, työntekijän ikään ja hänen uudelleen työllistymisen mahdollisuuksiinsa ja akateemiseen koulutukseensa.

Irtisanomisperusteina ei voida pitää muun muassa työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan. Työnantajaa ei kuitenkaan voida määrätä ottamaan takaisin työhön pätemättömin perustein irtisanottua.

Joukkoerottamisissa ei ole lain mukaan maksettava erityisiä korvauksia. Kuitenkin työnantaja, joka on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän jättäen tahallisesti tai huolimattomuudesta noudattamatta, mitä yhteistoimintalain 45–51 §:ssä pakollisista neuvotteluista säädetään, on määrättävä maksamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle enintään 30 000 euron suuruinen hyvitys.

Loading...