Kaupan Työehtosopimus Ja Palkkaliite 2014 - 2017

Untitled Document

1. SOVELTAMISALA

1 § Sopimuksen ulottuvuus

 1. Sopimusta noudatetaan yrityksessä, jonka toimialana on :
  1. vähittäiskauppa
  2. tukkukauppa
  3. agentuuritoiminta
  4. kioskikauppa
  5. huolto- ja liikenneasematoiminta
  6. kaupan palvelu- ja tukitoiminta
  7. konevuokraus.
 2. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

2. TYÖSUHDE

 • 2 § Työnjohto

  1. Työnantaja johtaa ja jakaa työtä.
  2. Työnantaja ottaa ja erottaa työntekijät.
  3. Määrätynlaiseen työhön otettu työntekijä on velvollinen tarpeen vaatiessa tekemään muutakin ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä..
  4. Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton.

  3 § Työsopimus ja koeaika

  1. Kirjallisessa työsopimuksessa tulee olla mallilomakkeen (s. 107) ja sen täyttöohjeiden mukaiset vähimmäistiedot.
  2. Koeajasta on sovittava työsopimuksessa.
  3. Koeajan pituus on enintään 4 kuukautta, ellei työsopimuslain 1:4 §:n pe­rusteella ole muuta sovittu
  4. Koeaikana sopimus voidaan molemmin puolin purkaa irtisanomisaikaa noudattamatta.
  5. Työntekijän palatessa kohtuullisessa ajassa aikaisemman työnantajansa palvelukseen ja entisen kaltaiseen työhön koeaikaa ei sovelleta, ellei siihen ole erityistä syytä.

  4 § Määräaikainen työsopimus

  1. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen määräytyy työsopimuslain 1:3 §:n mukaan (ks. s. 108).
  2. Sopimuksen päättymisajankohdan on oltava työntekijän tiedossa hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään viikkoa ennen, jos mahdollista.
  3. Päättäessään työsuhteen ennen määräaikaa työntekijä korvaa työnantajalle aiheuttamansa vahingon.
  4. Korvaus on 2 viikon palkka tai laiminlyödyn työkauden ollessa lyhyempi sitä vastaava määrä

   Korvauksen kuittaaminen määräytyy työsopimuslain 2:17 §:n mukaan.

  5. Päättäessään työsuhteen ennen määräaikaa työnantaja korvaa työntekijälle aiheuttamansa vahingon työsopimuslain 12:2 §:n mukaan.

  5 § Työsuhteen päättyminen ja lomautus

  Irtisanomisaika

  1. Työnantajan noudattama irtisanomisaika on:

         
   
  työsuhteen jatkuttua
  irtisanomisaika
   
    enintään vuoden 14 päivää  
    yli vuoden-enintään 4 vuotta 1 kuukausi  
    yli 4-enintään 8 vuotta 2 kuukautta  
    yli 8-enintään 12 vuotta 4 kuukautta  
    yli 12 vuotta 6 kuukautta  
         

  2. Työntekijän noudattama irtisanomisaika on:

         
   
  työsuhteen jatkuttua
  irtisanomisaika
    enintään 5 vuotta 14 päivää  
   

  yli 5 vuotta

  1 kuukausi  
         

  3. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavasta päivästä.

       
   

  Esimerkki 1:

  a. Irtisanomisaika 14 vrk

  Työsuhde irtisanottiin maanantaina 13.1.
  Irtisanomisaika alkaa tiistaina 14.1.
  Työsuhteen viimeinen päivä on maanantai 27.1.

  b. Irtisanomisaika kuukausina

  Kun irtisanomisaika lasketaan kuukausina, työsuhde päättyy järjestysnumeroltaan samana päivänä, kun irtisanominen on suoritettu. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jossa määräaika päättyisi, työsuhde päättyy kuukauden viimeisenä päivänä.

  Irtisanomisaika 1 kk:
  Työsuhde irtisanottiin 1.3. Irtisanomisaika alkaa kulua 2.3. Työsuhteen viimeinen päivä on 1.4.

  1.3. <------------------ 1 kk----------------- > 1.4.

  irtisanominen
  työsuhteen viimeinen päivä

  Irtisanomisaika 2 kk:

  31.12. <-------------- 2 kk----------------- > 28.2.

  irtisanominen
  työsuhteen viimeinen päivä
   

  4. Työsopimus irtisanotaan todistettavasti.

  5. Irtisanomisen syy ja työsuhteen päättymisaika on vaadittaessa ilmoitettava työntekijälle viivytyksettä kirjallisesti.

  Korvaukset

  6. Työntekijän, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on korvattava työnantajalle noudattamatta jätetyn irtisanomisajan palkka.

  Korvauksen kuittaaminen määräytyy työsopimuslain 2:17 §:n mukaan.

       
   

  Esimerkki 2:

  Työntekijä irtisanoi toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksensa ja lähti välittömästi noudattamatta kuukauden irtisanomisaikaa. Työnte­kijän kuukausipalkka on 1 610 euroa.


  Työntekijä on velvollinen maksamaan korvauksena työnantajalle noudattamatta jätetyn irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän eli 1 610 euroa. Työnantajalla on oikeus kuitata nettolopputilistä 1/3.


  Työntekijällä on palkkasaatavaa työnantajalta 855 euroa ja lomakorvausta 935 euroa eli yhteensä 1 790 euroa. Ennakonpidätys lopputilistä on 530 euroa.

  Nettolopputilistä (1 790 euroa - 530 euroa) 1 260 euroa työnantaja saa kuitata omaa korvaussaatavaa 1/3 eli 420 euroa. Työnantajalle jää vielä korvaussaatavaa työntekijältä 1 190 euroa

   
       

  7. Työnantajan, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle noudattamatta jätetyltä irtisanomisajalta täysi palkka

       
   

  Esimerkki 3.

  Työnantaja irtisanoi 1.8. työntekijän 3 kuukauden irtisanomisajalla. Työnantaja päätti työntekijän työsuhteen 31.8. yrityksen lopettaessa silloin toimintansa. Irtisanomisajan palkan ja tältä ajalta kertyvän loma­korvauksen työnantaja joutuu maksamaan 1.11. saakka.

   
       

   

  Työsuhteen purkaminen

  8. Työsuhteen purkaminen määräytyy työsopimuslain 8:1 §:n mukaan. Purettaessa työsuhde se päättyy välittömästi.

  Lomautus

  9. Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen otettu työntekijä voidaan lomauttaa 14 päivän ilmoitusajalla.

  Määräaikaiseen työsuhteeseen otettu työntekijä voidaan lomauttaa työsopimuslain 5:2 §:n mukaan.

  10. Lomautuksen ennakkoselvitys, työntekijän kuuleminen ja lomautus­ilmoitus määräytyvät työsopimuslain 5:3 ja 5:4 §:n mukaan.

  11. Lomautettu työntekijä voi irtisanoutua työsopimuslain 5:7 §:n mukaan.

  3. TYÖAIKA

  6 § Työaika

  Työajasta sopiminen

  1. Työsopimuksessa sovitaan keskimääräisestä vähimmäisviikkotyöajasta.

  Alle 37,5 tuntia tekevän viikkotyöajan ollessa ilman perusteltua syytä työ­sopimuksessa sovittua työaikaa pidempi se sovitaan todellista viikkotyöaikaa vastaavaksi.

  Säännöllisen työajan järjestäminen

  2. Työviikko alkaa maanantaina kello 00.00, ellei paikallisesti toisin sovita.

  3. Säännöllinen työaika voidaan järjestää seuraavasti:

  1. Yhden viikon aikana
  2. Työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 37,5 tuntia viikossa.

                           
        Esimerkki 4.                  
        Työvuorot Ma Ti Ke To Pe La Su Yth.t  
            8 7,5 6 7 9 - 37.5 t  
                           

      Työpaikkakohtaisesti sopien (23 §:n mukaan, s. 71) säännöllinen työaika voi olla enintään 10 tuntia vuorokaudessa. Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.

      1. Usean viikon jaksossa
      2. Työnantaja laatii etukäteen työajan tasoittumisjärjestelmän, jonka aikana viikkotyöaika tasoittuu enintään 37,5 tuntiin.

       Tasoittumisjakso voi olla enintään 26 viikkoa.

       Säännöllinen työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.

      Käytettäessä tasoittumisjärjestelmää voi 3 viikon jaksossa olla enintään 9 yli 8 tunnin työpäivää.

      Työpaikkakohtaisesti sopien (23 §:n mukaan, s. 71) säännöllinen työaika voi olla enintään 10 tuntia vuorokaudessa. Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.

      Tasoittumisjärjestelmä

      4. Työnantajan laatimaan työajan tasoittumisjärjestelmään merkitään:

      • tasoittumisjakson pituus,
      • kokonaistyöaika sekä
      • jakson alkamis- ja päättymispäivä.

      Valmistellessaan tai aikoessaan muuttaa työajan tasoittumisjärjestelmää työnantajan on varattava luottamusmiehelle, tai jollei sellaista ole valittu, työntekijöille tilaisuus esittää mielipiteensä. Luonnokseen perehtymiseen on varattava riittävä aika.

     1. Käytettäessä työajan tasoittumisjärjestelmää työnantaja ja luottamusmies selvittävät työaikasuunnittelun lähtökohtia sekä suhteutetun kuukausipalkan käyttömahdollisuuksia.Työajan tasoittumisjärjestelmä annetaan tiedoksi viimeistään 2 viikkoa ennen tasoittumisjakson alkamista. Työajan tasoittumisjakson ollessa vähintään 9 viikkoa työajan tasoittumisjärjestelmä annetaan tiedoksi viimeistään 3 viikkoa ennen tasoittumisjakson alkamista.

     2. Työvuoroluettelo

      5. Työnantajan laatimaan työvuoroluetteloon merkitään:

      • työntekijän säännöllisen työajan alkaminen ja päättyminen,
      • päivittäiset lepoajat sekä
      • tasoittumisjakson jäljellä oleva viikkojen ja työtuntien määrä sekä näistä laskettu keskimääräinen viikkotyöaika.

      Työvuoroluetteloa laadittaessa on työntekijälle varattava tilaisuus esittää mielipiteensä.

      Työvuoroluetteloa laadittaessa vältetään epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja.

      Alle 4 tunnin työvuoroa ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä.

      Työajan sijoittelun ja vapaapäivien tulisi vaihdella työntekijöiden kesken.


      Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa työaikalain mukaan.

      Työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään 2 viikkoa ennen työviikon alkamista.

      Työajan tasoittumisjakson ollessa vähintään 9 viikkoa työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään 3 viikkoa ennen työviikon alkamista.

           
       

      Esimerkki 5.


      10 viikon mittainen työajan tasoittumisjärjestelmä ajalle 25.5.-2.8.2015. Jaksoon sisältyy 1 työaikaa lyhentävä arkipyhä.
      Kokoaikaisen työntekijän työaikaa lyhennetään 7,5 tunnilla, joten jakson kokonaistyöaika on 10 x 37,5 t - 7,5 t = 367,5 t.
      Alle 37,5 tuntia tekeville maksetaan tehtyjen työtuntien lisäksi arkipyhäviikon lyhennyskorvaus.

      Koska jakson pituus on vähintään 9 viikkoa, tasoittumisjärjestelmä on oltava nähtävillä 3 viikkoa ennen jakson alkua eli viimeistään 3.5.2015
      Työntekijät

      Työsopimus- tunnit /

      viikko

      Jakson

      kokonaistyöaika
      Työntekijä A 37.5 tuntia / viikko 367.5 tuntia
      Työntekijä B 30 tuntia / viikko 300 tuntia
      Työntekijä C 20 tuntia / viikko 200 tuntia

      Esimerkki 6.

      Työvuorot tasoittumisjärjestelmän ensimmäiselle viikolle

      • työaika enintään 9 t/vrk ja 48 t/vko
      • enintään 9 yli 8 työtunnin päivää 3 viikossa
      • paikallisesti sovittu 30 minuutin ruokatauoista (r)

      Työvuoroluettelo ajalle 25.5. - 31.5.2015, tiedoksi viimeistään 3.5.2015.:

        Ma
      25.5.
      Ti
      26.5.
      Ke
      27.5.
      To
      28.5.
      Pe
      29.5.
      La
      30.5.
      Su
      31.5.
      Yht.

      Jäljellä

      tunteja / viikkoja, keskimäärin t / vko

      tt A V 09 (r)
      17.30
      13 (r)
      21
      12 (r)
      21
      12 (r)
      21
      10 (r)
      17.30
      12
      16
      43.5
      t

      324 t / 9 vkoa,

      keskim. 36 t / vko

      tt B 13 (r)
      21
      13 (r)
      21
      V V 9 (r)
      17.30
      10 (r)
      18
      08 (r)
      17
      39
      t

      261 t / 9vkoa,

      keskim. 29 t / vko

      tt C 08 (r)
      16
      10 (r)
      18
      9 (r)
      17.30
      08 (r)
      17
      V 08 (r)
      16
      V 38
      t

      162 t / 9 vkoa,

      keskim. 18 t / vko

       
           

       


      Työhönsidonnaisuusaika

      6.Työhönsidonnaisuusaika vuorokaudessa on, ellei paikallisesti toisin sovita:

      • enintään 9 tuntia säännöllisen työajan ollessa 8 tuntia tai lyhyempi
      • enintään 10 tuntia säännöllisen työajan ollessa yli 8 tuntia
      • enintään 11 tuntia säännöllisen työajan ollessa yli 9 tuntia.

      Määräys koskee myyjää ja myymälätyöntekijää, huolto- ja liikenneasema- työntekijää sekä kioskimyyjää..

      Liukuva työaika

      7. Käytettäessä liukuvaa työaikaa säännöllinen vuorokautinen työaika voi olla enintään 11 tuntia.

      Vuorokausilepo

      8. Vuorokausilevon tulee olla vähintään 11 tuntia.

      Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuorokausilevosta toisin (23 §:n mukaan, s. 71). Sen tulee kuitenkin olla vähintään 7 tuntia.

      Muut työaikajärjestelyt

      9. Osapuolet ovat sopineet seuraavista työaikajärjestelyistä:

      Viikkotyöaika yli 37,5 tuntia                (s.   95)
      Viikkotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia (s.    98)
      Työaikapankki                                  (s.  100)
      Henkilöstöpankki                             (s. 103).

      10. Varallaolo ja hätätyö määräytyvät työaikalain mukaan

      11. Yötyö määräytyy yötyöpöytäkirjan (s. 92) ja työaikalain 26 §:n mukaan.

      7 § Vapaat

      Vapaapäivät

      1. Työntekijällä on työaikalain viikoittaisen vapaa-ajan lisäksi 1 vapaapäivä. .

      Työviikko on keskimäärin 5-päiväinen..

      Konttorityöntekijällä vapaapäivä on kiinteä vapaapäivä ja jos mahdollista lauantai.


      Vapaapäivä voidaan antaa tasoittumisjärjestelmän aikana yhdistämällä vapaapäiviä yhdenjaksoiseksi vapaaksi. Konttorityöntekijän vapaapäivien yhdistäminen edellyttää työpaikkakohtaista sopimista (23 §:n mukaan, s. 71).


      Työvuoroluetteloa laadittaessa vapaapäivien välissä voi olla enintään 9 työpäivää.


      Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon mukaisia vapaapäiviä.

           
       

      Esimerkki 7

      Työvuoro-

      luettelo:

      Ma
      Ti
      Ke
      To
      Pe
      La
      Su
      T
      V
      T
      T
      T
      T
      V

      Sairausloma

      Työvuoroluettelon mukainen vapaapäivä (V) jäi sairausloman sisään ja vapaapäivä katsotaan pidetyksi. Työntekijä palaa töihin torstaina.

      Esimerkki 8

      Työvuoro-

      luettelo:

      Ma
      Ti
      Ke
      To
      Pe
      La
      Su
      T
      T
      T
      V
      T
      T
      V
      Sairausloma

      Työvuoroluettelon mukainen vapaapäivä (V) on sairausloman
      ulkopuolella, joten työntekijä palaa töihin perjantaina.

       
           

      Työnantaja ja alle 37,5 tuntia tekevä työntekijä voivat sopia työntekijän halutessa 6-päiväisestä työviikosta.

      Vapaapäivien sijoittelu

      2. Vapaapäivät sijoitetaan seuraavasti:

      2.1 Viikonloppuvapaa

      Työntekijällä on kalenterivuoden aikana vähintään 17 perjantailauantai, lauantai-sunnuntai tai sunnuntai-maanantai vapaapäiväyhdistelmää.

      Viikonloppuvapaista vähintään 9 annetaan lauantai-sunnuntai vapaapäiväyhdistelmänä, ellei työntekijä työskentele vain viikonloppuisin.

      Työpaikkakohtaisesti voidaan sopia (23 §:n mukaan, s. 71) viikonloppuvapaiden antamisesta muina arkipäivinä.

      Jos työsuhde ei ole jatkunut koko kalenterivuotta, annetaan viikon­loppuvapaita vastaavassa suhteessa.

      Vuosilomalle sijoittuvat viikonloppuvapaat lasketaan saaduiksi viikonloppuvapaiksi.

      Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon mukaisia vapaapäiviä.

      2.2 Sunnuntaivapaa

      Työntekijällä on kalenterivuoden aikana vähintään 22 työstä vapaata sunnuntaita, ellei toisin sovita 23 §:n (s. 71) mukaan. Jos työsuhde ei ole jatkunut koko kalenterivuotta, on työstä vapaita sunnuntaita vastaavassa suhteessa.
      Työntekijälle annetaan sunnuntai tai kirkollinen juhlapäivä vapaaksi perustellusta perhesyystä hänen ilmoitettuaan siitä ennen työvuoroluettelon laatimista.
      Edellä esitetty ei koske huolto- ja liikenneasematyöntekijöitä eikä kioskimyyjää.

      Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon mukaisia vapaapäiviä.

      2.3 Aattovapaa

      Vakinaisella työntekijällä on seuraavista aatoista 2 vapaapäiviä:

      • pääsiäislauantai
      • juhannusaatto
      • jouluaatto
      • uudenvuodenaatto.

      Konttorityöntekijällä vapaapäiviä ovat pääsiäislauantai, juhannusaatto ja jouluaatto. Työsuhteen alkamisvuonna aattovapaat annetaan, jos työsuhde on alkanut ennen pääsiäisviikkoa.

     3. Vuosilomalle sijoittuvat aattovapaat lasketaan saaduiksi aattovapaiksi.
      Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon mukaisia vapaapäiviä.

      Työnantaja voi korvata aattovapaat maksamalla kyseisinä päivinä tehdystä säännöllisestä työstä 100 %:lla korotettu palkka.

      Arkipyhäviikon työajan lyhennys

      3. Arkipyhäviikon 1 työajan lyhennys vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää 1:llä ja työtuntien määrää 7,5:llä.

      4. Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä:

      • arkipyhäviikolla
      • 2 edeltävänä viikkona
      • 2 seuraavana viikkona tai
      • tasoittumisjärjestelmässä.

      Konttorityöntekijän työajan lyhennys tasoittumisjärjestelmässä edellyttää työpaikkakohtaista sopimista (23 §:n mukaan, s. 71).

      Lauantain ollessa kiinteä vapaapäivä on se vapaa myös arkipyhäviikolla.

           
       

      Esimerkki 9

      Yritys ei käytä työajan tasoittumisjärjestelmää:
      Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on 37,5 tuntia. Arkipyhäviikko on viikolla 14. Työajan lyhennys voidaan toteuttaa viikoilla 12-16 lyhentä­mällä valitun viikon työpäivien määrää 1:llä ja viikkotyöaikaa 7,5 tunnilla. Lyhennysviikolla työpäiviä on 4 ja viikkotyöaika on 30 tuntia.

      Esimerkki 10

      Yritys käyttää työajan tasoittumisjärjestelmää:

      Myyjän keskimääräinen viikkotyöaika on 37,5 tuntia. Arkipyhäviikko on 6 viikon tasoittumisjärjestelmän 3. viikolla.

      6 viikon tasoittumisjärjestelmä:

      Viikko
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      Työtuntien määrä
         

      Arkipyhäviikko

          225 - 7.5 =
         
          217.5 t

      Lyhennys toteutetaan vähentämällä minkä tahansa viikon työpäivien määrää 1:llä ja jakson työtuntien määrää 7,5 tunnilla. Jakson normaali työpäivien määrä on 6 x 5 = 30 työpäivää. Jakson normaali tuntimäärä on 6 x 37,5 tuntia = 225 tuntia. Lyhennys toteutuu teettämällä jaksossa 29 työpäivää ja 217,5 tuntia.

       
           

       

      5. Työaikaa lyhentävät :

      • pitkäperjantai
      • pääsiäismaanantai
      • helatorstai
      • juhannuspäivä

      Työaikaa lyhentävät myös maanantaista perjantaihin sijoittuvat:

      1. uudenvuodenpäivä
      2. loppiainen
      3. vapunpäivä
      4. itsenäisyyspäivä
      5. jouluaatto
      6. tapaninpäivä.

      6. Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuukauden. Työsuhteen kestoa koskeva ehto ei koske itsenäisyyspäivästä johtuvaa työajan lyhennystä.

           
       

      Esimerkki 11

      Työsuhde on alkanut 24.11. Työsuhde on kestänyt jouluaattoon men­nessä 1 kuukauden, joten työntekijä saa maanantaista perjantaille sijoittuvalta jouluaatolta arkipyhälyhennyksen.
      Lisäksi työntekijä saa maanantaista perjantaihin sijoittuvalta itsenäisyyspäivältä työajan lyhennyksen.

       
           

      7.Alle 37,5 tuntia tekevälle annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys:

      • rahakorvauksena tehtyjen työtuntien lisäksi lyhennysjakson tilissä tai
      • palkallisena vapaana lyhennysjakson aikana.

      Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä

           
       

      Esimerkki 12

      Työntekijän sovittu keskimääräinen viikkotyöaika on 20 tuntia. Arkipyhäviikon (esim. juhannusviikon) työajan lyhennys (4 tuntia) voidaan antaa kahdella tavalla:

      • rahana:

       Työntekijä tekee kyseisellä viikolla sovitun 20 tuntia ja
       saa palkan 24 tunnilta.
       tai

      • työajan lyhennyksenä:
       Työntekijä tekee kyseisellä viikolla 16 tuntia ja saa palkan 20 tunnilta.
       
           

       

      8 § Ruoka- ja kahvitauko

      Ruokatauko

      1. Säännöllisen työajan ollessa yhdenjaksoisesti yli 7 tuntia työntekijällä on vähintään tunnin ruokatauko.

      2. Paikallisesti sopimalla voidaan ruokatauko:

      • lyhentää enintään 30 minuutilla tai
      • poistaa kokonaan, jolloin työntekijä voi ruokailla työaikana

      3. Ruokatauko ei ole työaikaa työntekijän saadessa poistua esteettömästi työpaikalta.

      4. Myymäläautotyöntekijän ruokatauko voidaan poistaa, jos hän voi ruokailla työaikana.

      5. Ruokataukoa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun tai loppuun.

      Kahvitauko

      6. Työpäivän pituuden ollessa:

           
       
      alle 4 tuntia ei kahvitaukoa
      4 tuntia - alle 6 tuntia 1 kahvitauko
      vähintään 6 tuntia 2 kahvitaukoa
       
           

       

      7. Kahden kahvitauon vaikeuttaessa töiden järjestelyjä annetaan 1 pidempi kahvitauko. Jatkuvasti kassalla työskentelevä työntekijä saa tällöin 1 ylimää­räisen tauon, jonka aikana hänellä voidaan teettää muuta työtä.

      9 § Lisä- ja ylityö

      Lisätyö

      1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

      Tehtyä lisätyötä ei voida vähentää jäljellä olevan tasoittumisjakson tunneis­ta.


      Ylityö

      2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ.

      3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä on keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ.

      Lisä- ja ylityösuostumus

      4. Työntekijän lisä- ja ylityösuostumus määräytyy työaikalain 18 §:n mukaan.

      Vuorokaudessa yli 8 tuntia tai työvuoroluetteloon merkityn 8 tuntia pidem­män työajan lisäksi tehtävään työhön edellytetään työntekijältä työaikalain 18 §:n 1 momentin mukainen suostumus.


      Korotettu palkka

      5. Vuorokaudessa 10 tuntia tai viikossa 37,5 tuntia ylittävästä työstä makse­taan 50 %:lla korotettu palkka.

      Kokoaikatyöntekijälle maksetaan arkipyhäviikon enimmäistyöajan ylittävästä työstä 50 %:lla korotettu palkka.
      Kokoaikatyöntekijällä arkipyhäviikon enimmäistyöaika on 30 tuntia 1 arki­pyhän lyhentäessä työaikaa ja 22,5 tuntia 2 arkipyhän lyhentäessä työaikaa.

      6. Varastotyöntekijälle maksetaan vuorokaudessa 10 tunnin jälkeen 50 %:lla korotettu palkka ja 12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka.

      Varastotyöntekijälle ei makseta ilta- ja yölisiä työajan ylittäessä 12 tuntia vuorokaudessa.

      Muuten korotettu palkka maksetaan 5. kohdan mukaan.

      7. Työaikalisiä ei oteta huomioon peruspalkassa laskettaessa lisä- ja ylityö­korvauksia. Työaikalisät maksetaan lisä- ja ylityön ajalta korottamattomina.

      Korotettu palkka tasoittumisjaksossa

      8. Tasoittumisjärjestelmässä tehdystä tuntimäärästä

      1. vähennetään yli 10 tuntia vuorokaudessa tehty työ, josta:
      • maksetaan erikseen 50 %:lla korotettu palkka ja
      • varastossa 12 tunnin jälkeen 100 %:lla korotettu palkka
      1. vähennetään tasoittumisjakson viikkojen enimmäistyöajat:
      • viikkojen lukumäärä x 37,5 tuntia, josta vähennetään kokoaika­työntekijän arkipyhälyhennysten lukumäärä x 7,5 tuntia
      1. maksetaan erotuksesta 50 %:lla korotettu palkka
           
       

      Esimerkki 13

      37,5 tuntia tekevä

      Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjärjestelmä, jolloin jakson viikkojen enimmäistyöaika on (12 x 37,5) 450 tuntia. Jaksoon sisältyy 1 arkipyhä.

      Työntekijä on tehnyt jakson aikana 500 tuntia, joista yli 10 tuntia vuo­rokaudessa ylittäviä tunteja on 15. Tehdyistä tunneista vähennetään erikseen 50 %:lla korvattavat yli 10 tuntia ylittävät tunnit (500 - 15), jolloin tunteja jää 485. Tästä tuntimäärästä vähennetään kyseisen jakson viikkojen enimmäistyöaika (12 x 37,5 - 7,5 = 442,5), jolloin 50 %:lla
      korvattavia tunteja jää (485 - 442,5) 42,5.

      Esimerkki 14

      Alle 37,5 tuntia tekevä

      Alle 37,5 tuntia tekevän sovittu viikkotyöaika on 30 tuntia. Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjärjestelmä. Jakson sovittu tuntimäärä on (12 x 30) 360 tuntia. Jaksoon sisältyy 1 arkipyhä.
      Työntekijä on tehnyt jakson aikana 500 tuntia, joista yli 10 tuntia vuo­rokaudessa ylittäviä tunteja on 15. Tehdyistä tunneista vähennetään erikseen 50 %:lla korvattavat 10 tuntia ylittävät tunnit (500 - 15), jol­loin tunteja jää 485. Tästä tuntimäärästä vähennetään jakson viikkojen enimmäistyöaika (12 x 37,5) 450 tuntia, jolloin 50 %:lla korvattavia tunteja jää 35. Tasoittumisjakson viikkojen enimmäistyöajan ja sovitun työajan erotuksesta (450 - 360) 90 tunnista maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. Lisäksi maksetaan arkipyhäviikon lyhennyskorvauksena 6 tunnin palkka.

       
           

       

      9. Tasoittumisjakson säännölliseen työaikaan lasketaan mukaan myös sellaiset tasoittumisjärjestelmässä ilmoitetut tunnit, joiden aikana työntekijä on ollut poissa työstä hyväksyttävästä syystä

      Korotetun palkan maksaminen tasoittumisjaksossa

      10. Kaikista tasoittumisjakson tunneista maksetaan korottamaton tuntipalkka tavanomaisena palkanmaksupäivänä.

      11. Korotusosat maksetaan tasoittumisjakson päättymistä seuraavana palkan- maksupäivänä.

      Lisä- ja ylityökorvaus vapaa-aikana

      12. Lisä- ja ylityökorvaus voidaan vaihtaa vapaa-aikaan työaikalain 23 §:n mukaan.

      Työsopimuksen päättyminen kesken tasoittumisjakson

      13. Työsopimuksen päättyessä kesken tasoittumisjakson ja työajan jäädessä tasoittumatta keskimääräiseen 37,5 viikkotuntiin maksetaan tämän tunti­määrän ylittäviltä tunneilta:

      1. korottamaton säännöllisen työajan palkka jos:
      • työnantajalla on oikeus päättää työsopimus työntekijästä johtuvista syistä tai
      • työntekijä irtisanoo työsopimuksen.
      1. 50 %:lla korotettu palkka jos:
      • työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus tai
      • työnantaja irtisanoo sopimuksen taloudellisista tai tuotannollisista syistä.

      Vuorokaudessa yli 10 tuntia tehdystä työstä maksetaan kuitenkin a. ja b. kohdissa 50 %:lla korotettu palkka. Varastotyöntekijälle maksetaan korvaus. 6 kohdan (s. 34) mukaan.

           
       

      Esimerkki 15

      Työpaikalla on käytössä 12 viikon tasoittumisjakso, jonka enimmäistyöaika on (12 x 37,5) 450 tuntia. Työnantaja on irtisanonut työsopimuksen taloudellisista syistä ja se päättyy viikon 8 lopussa.
      Työntekijä on tehnyt viikoilla 1-8 yhteensä 336 tuntia, joista 10 tuntia ylittäviä tunteja on 12. Tehdyistä tunneista vähennetään erikseen 50 %:lla korvattavat yli 10 tuntia ylittävät tunnit (336 - 12), jolloin tunteja jää 324. Tästä tuntimäärästä vähennetään kyseisten 8 viikon enimmäistyöaika (8 x 37,5) 300 tuntia, jolloin 50 %:lla korvattavia tunteja jää (324 - 300) 24.

      .

       
           

      14. Työsopimuksen päättyessä kesken tasoittumisjakson ja kokoaikatyöntekijän keskimääräisen viikkotyöajan jäädessä alle 37,5 tunnin vähennetään tekemättä jäänyt tuntimäärä työntekijän palkasta.

      15. Suhteutettua kuukausipalkkaa saavan työntekijän työsopimuksen päättyessä kesken tasoittumisjakson ja työajan jäädessä tasoittumatta keskimääräiseen sovittuun viikkotyöaikaan, maksetaan tämän tuntimäärän ylittäviltä tunneilta keskimäärin 37,5 tuntiin asti korottamaton säännöllisen työajan palkka. Lisäksi noudatetaan 13. kohdan määräyksiä.

      16. Suhteutettua kuukausipalkkaa saavan työntekijän työsopimuksen päättyessä kesken tasoittumisjakson ja työajan jäädessä alle sovitun keskimääräisen viikkotyöajan, vähennetään tekemättä jäänyt tuntimäärä työntekijän palkasta.

      Ylityön enimmäismäärät

      17. Ylityön enimmäismääriä kalenterivuoden aikana laskettaessa ei nouda­teta työaikalain 19 §:n mukaista 4 kuukauden tarkastelujaksoa (= 138 tuntia 4 kuukaudessa).

      Tuntipalkkajakaja

      18. Tuntipalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 160:llä

      Lisä- ja ylityökorvausten vanhentuminen

      19. Lisä- ja ylityökorvaukset vanhentuvat työaikalain 38 §:n mukaan, ellei kannetta nosteta:

      1. työsuhteen jatkuessa 2 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päätty­misestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt
      2. työsuhteen päättyessä 2 vuoden kuluessa siitä kun työsuhde on päättynyt.

      Säännöllinen viikkotyöaika yli 37,5 tuntia

      20.Säännöllisen viikkotyöajan ollessa keskimäärin 37,5 tuntia pidempi lisä- ja ylityölaskennassa käytetään 37,5 tunnin sijasta tätä tuntimäärää sekä arkipyhälyhennyksenä ja työajan lyhennyspäivänä 7,5 tunnin sijasta 8 tuntia.

      10 § Sunnuntaityö

      1. Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä saa teettää työtä vain, jos siitä on työsopimuksella sovittu tai työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksensa.
      2. Sunnuntaityön teettämisessä noudatetaan tasapuolisuutta ottaen eri­tyisesti huomioon työntekijän ammattitaito, osaaminen ja soveltuvuus tehtävään.
      3. Sunnuntaina tai kirkollisena juhla-, itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä säännöllisestä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka.

      Sunnuntaityökorvausta laskettaessa työaikalisiä ei oteta huomioon perus­palkassa. Sunnuntaityökorvaus vanhenee työaikalain 38 §:n mukaan (ks. 9 § 19. kohta).

      4. PALKKAUS

      11 § Työpalkat

      Palkan suuruus

      1. Palkan suuruuteen vaikuttavat:

      • työtehtävät
      • koulutus
      • palvelusvuodet
      • lisät
      • työntekemispaikkakunta

      Palvelusaika

      2. Palvelusaikaan lasketaan:
      • samassa tämän työehtosopimuksen tarkoittamassa ammatissa työskennelty aika kokonaisuudessaan.
      • vuosilomalain 7 §:n mukainen työhön rinnastettava aika, esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa (hoitovapaata ja asevelvollisuusaikaa ei lasketa palvelusaikaan).
             
         

        Esimerkki 16

        Kioskimyyjänä 3 vuotta työskennellyt henkilö palkataan kenkäkauppaan myyjäksi. Myyjänä työskennelty aika otetaan kokonaisuudessaan huo­mioon palvelusaikaa laskettaessa. Kokemusvuosiensa perusteella hän on 3. vuoden myyjä.

         
             
        3. Kokemus muussa ammatissa otetaan huomioon kohtuullisessa määrin, jos se osittain vastaa työssä vaadittavaa ammattikokemusta. Tämä pyritään toteamaan työsopimusta tehtäessä.
             
         

        Esimerkki 17

        Myyjänä aiemmin työskennellyt henkilö palkataan toiseen yritykseen varastotehtäviin. Tällöin palvelusaikaa laskettaessa menetellään kohdan 3. mukaisesti.

         
             

        Koulutus

        4. Työtehtävään liittyvän ammatillisen tutkinnon suorittanut on heti palkkataulukon 3. vuoden työntekijä.

        Työkohtaisuuslisä

        5. Työntekijän tehdessä huomattavassa määrin korkeamman vaativuustason työtä maksetaan hänelle työkohtaisuuslisää.

        Lisä maksetaan prosentuaalisena taulukkopalkasta


        Tilapäinen siirto

        6. Siirrettäessä työntekijä korkeammin palkattuun työhön yhdenjaksoisesti yli 2 viikoksi maksetaan yli menevältä ajalta kyseisen työn mukaista palkkaa.

        Ennen siirtoa työnantaja toteaa sen vaikutuksen palkkaukseen.

        Siirto vaativuustasossa

        7. Tehtävän muuttuessa ja työntekijän siirtyessä ylempään vaativuustasoon määräytyy uusi taulukkopalkka sen vuosiportaan mukaan, joka on entistä taulukkopalkkaa lähinnä korkeampi.

        Vaativuustasojen ylittävä palkka

        8. Työn ollessa vaativuustasojen yleiskuvauksen palkkaryhmä D:tä vaativam­paa määräytyy työntekijän palkka työsopimuksen mukaan.

        Kielilisä

        9. Työntekijälle maksetaan kielilisä:

        • tavanomaisessa asiakaspalvelussa hänen joutuessa käyttämään lähes päivittäin useampaa kuin 1 kieltä tai
        • muussa työtehtävässä työnantajan edellyttäessä hänen käyttävän lähes päivittäin useampaa kuin 1 kieltä

        Kielilisä on 5 % taulukkopalkasta / kieli.
        Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa maksetaan 5 prosenttia suurempaa lisää.

        Käytettäessä kielitaitoa vain osan vuotta (esim. turistiaika) maksetaan kieli lisä vain tältä ajalta.

        Osakuukauden palkka

        10. Osakuukauden palkka lasketaan:

        • kertomalla päiväpalkka palkkaan oikeuttavilla päivillä, jos niitä on alle 13
        • vähentämällä kuukausipalkasta poissaoltujen työpäivien palkka, jos palkkaan oikeuttavia päiviä on vähintään 13
        Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21:llä, ellei yrityksen käyttä­mästä tietojärjestelmästä johtuen käytetä kuukauden todellisten työpäivien lukumäärää.
             
         

        Esimerkki 18

        Työssä
        Poissaolo
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        …..

        1.-12. välisenä aikana on 8 palkkaan oikeuttavaa päivää. Kuukausipalkka on 1 848 euroa.

        Työpäivän palkka: 1 848 euroa : 21 = 88 euroa.

        Palkkaa maksetaan (8 x 88 euroa) 704 euroa.

        Esimerkki 19

        Työssä
        Poissaolo
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        …..
        30

        1.-17. välisenä aikana on 13 palkkaan oikeuttavaa päivää. 18.-30. välisenä aikana on poissaoltuja työpäiviä 9

        Kuukausipalkka on 1 848 euroa.

        Työpäivän palkka : 1 848 euroa : 21 = 88 euroa.

        Poissaoltujen työpäivien palkka : 9 x 88 euroa = 792 euroa.

        Palkkaa maksetaan (1 848 euroa - 792 euroa) 1 056 euroa

         
             

        Koululaispalkka

        11. Peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppilaalle voidaan maksaa koululaispalkkaa yhteensä enintään 2 kuukaudelta.

        Koululaisen palkka on 70 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän

        1. vuoden palkasta.

        Koululaisen työskenneltyä tämän työehtosopimuksen tarkoittamassa ammatissa 2 kuukautta palkka määräytyy harjoittelijan mukaan.

        Taulukkopalkat

        12. Taulukkopalkat ovat palkkaliitteessä.

        Alle 37,5 tuntia tekevät

        13. Työntekijälle maksetaan tuntipalkka tai suhteutettu kuukausipalkka.

        14. Tuntipalkka saadaan jakamalla kokoaikatyöntekijän taulukkopalkka luvulla 160. Palkkataulukot ovat palkkaliitteessä.

        15. Työntekijälle voidaan maksaa kuukausipalkka sovitun viikkotyöajan ja 37,5 tunnin suhteessa seuraavan kaavan mukaan:

       • kokoaikatyöntekijän taulukkopalkka x sovittu viikkotyöaika

        37.5

        Suhteutettua kuukausipalkkaa saavan työntekijän tuntipalkka määräytyy 14. kohdan mukaan.

        16. Palkka maksetaan muun henkilöstön palkanmaksuajan mukaan.

        12 § Myyjät ja myymälätyöntekijät

        Harjoitteluaika

        1. Harjoitteluaika on 1 vuosi.

        Harjoittelijan palkka on 85 % palkkaryhmä B1:n 1. vuoden palkasta. Harjoitteluajan jälkeen maksetaan ao. palkkaryhmän 1. vuoden palkkaa.

        Vaativuustasot

        2. Vaativuustasot ovat Myyjä I ja Myyjä II.

        Työntekijä kuuluu siihen vaativuustasoon, jonka mukaista työtä hän tekee pääosan työajastaan.
        Työntekijä kuuluu Myyjä I:een, elleivät työtehtävät edellytä hänen kuulumistaan Myyjä Ikeen.
        Työntekijä kuuluu Myyjä II:een työn ollessa erityisen vaativaa ja edellyttäessä erityistä koulutusta tai pitkäaikaisella kokemuksella hankittua vaativaa ammattitaitoa.
        Työntekijän kuuluminen Myyjä II:een edellyttää lisäksi:

        • myyntiartikkeleiden tavanomaista parempaa erikoistuntemusta
        • taitoa antaa asiakasohjausta ja -neuvontaa tuotteiden toimintaperiaatteista.

        Myyjä II:n mukaisia työtehtäviä ovat muun muassa:

        • lihamestarin työt lajitelmiltaan ja myynnin määrältään suurehkoissa elintarvikemyymälöissä ja -osastoissa
        • sekä vastaavaa vaativuustasoa edellyttävät myyntitehtävät muissa myymälöissä, kuten esimerkiksi:

        - rakennus- ja LVI-tarvikkeiden myyntitehtävät myyjän tehdessä asiakkaan esittämien piirustusten tai ohjeiden perusteella kustannuslaskelmiin perustuvia myyntitarjouksia

        - myyntitehtävät, jotka edellyttävät tuotekokonaisuuksien tarjontaa asiakkaan esittämien valmiiden työsuunnitelmien perusteella

          

        Iltalisä

        3. Kello 18.00-24.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen iltalisä myymälän aukiolosta riippumatta. Lisää ei makseta lauantai-iltana tehdystä työstä.

        Iltalisä maksetaan sunnuntaina, kirkollisena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä (kello 18.00-24.00) yksinkertaisena. Myymälän ollessa auki sunnuntaisin marras- ja joulukuussa kello 18.00 jälkeen maksetaan sunnuntaisin kello 18.00-24.00 tehdystä työstä iltalisä kaksinkertaisena.
        Lisä maksetaan myös muulle työntekijälle (esim. varasto- ja konttorityöntekijä):

        • hänen työskennellessä säännöllisesti myymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä ja
        • töiden liittyessä aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
        Lisä voidaan sopia kiinteäksi kuukausikorvaukseksi työn ollessa myymälän sulkemisen jälkeen tapahtuvaa tavanomaista lopettamistyötä.

        Aattoiltalisä

        4. Myymälän oltua auki kirkollisen juhlapäivän aattona kello 18.00 jälkeen maksetaan kello 18.00-24.00 tehdystä työstä lauantailisän suuruinen aattoiltalisä. Näitä ovat:

        • loppiaisen aatto
        • kiirastorstai
        • helatorstain aatto
        • juhannusaatto
        • pyhäinpäivän aatto
        • jouluaatto
        • uudenvuoden aatto

        Aaton ollessa lauantaina lisä määräytyy 6. kohdan mukaan.

        Lisä maksetaan myös muulle työntekijälle 3. kohdan 3. kappaleen mukaan.

        Vappu- ja itsenäisyyspäiväaaton lisä määräytyy 3. kohdan mukaan.

        Yölisä

        5. Kello 00.00-06.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen yölisä myymälän aukiolosta riippumatta. Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.

        Lisä maksetaan myös muulle työntekijälle 3. kohdan 3. kappaleen mukaan.

        Lisä voidaan sopia kiinteäksi kuukausikorvaukseksi työn ollessa myymälän sulkemisen jälkeen tapahtuvaa tavanomaista lopettamistyötä.

        Lauantailisä

        6. Lauantaina kello 13.00-24.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen lauantailisä myymälän aukiolosta riippumatta.

        Lisä maksetaan myös muulle työntekijälle 3. kohdan 3. kappaleen mukaan
             
         

        Esimerkki 20

        Työntekijän työaika päättyy lauantaina klo 16.00. Lauantailisä makse­taan kaikilta klo 13.00 jälkeen tehdyiltä työtunneilta siitä riippumatta, ovatko tunnit työvuoroluettelon mukaisia säännöllisiä tunteja, lisä- tai ylityötunteja.

         
             


        Inventaarilisä lauantaina

        7. Lauantaina kello 13.00-24.00 tehdystä inventaarityöstä maksetaan lau- antailisän suuruinen inventaarilisä.

        Vastuulisä

        8. Työntekijälle maksetaan vastuulisä hänen vastatessaan ja huolehtiessaan:

        • osastosta tai tuoteryhmästä
        • toisten työntekijöiden ohjauksesta, valvonnasta ja työaikasuunnitelmien tekemisestä
        • myynti- ja mainossuunnittelusta ja raportoinnista.

        Vastuulisä on vähintään 5 % taulukkopalkasta.

        Tehtävien ja vastuiden ollessa lähellä esimiesten tehtäviä lisä maksetaan 5 prosenttia suurempana.

        Myymälänhoitajan sijaisuuslisä

        9. Sijaisuuslisä maksetaan myymälänhoitajan sijaiselle:

        Lisän suuruuteen vaikuttavat:

        • työntekijän alallaoloaika
        • sijaisuuden kesto
        • myymälän koko.
        Lisän suuruus on vähintään:
             
         
        Vakinaisten työntekijöiden määrä Lisä %
        (alle 37,5 tekevät työajan suhteessa)  
           
        4-5 5
        6-10 10
        11-20 15
        21- 20
         
             

        Maksettaessa 11 §:n 6. kohdan mukaista lisää (tilapäinen siirto s. 40) sijaisuuslisää ei makseta.

        Kylmä- ja pakkashuonelisä

        10. Kylmähuonelisä maksetaan työntekijän työskennellessä pääasiallisesti myymälän kylmähuoneessa.

        Lisä on vähintään 5 % taulukkopalkasta.

        11. Pakkashuoneessa työskennellyiltä tunneilta maksetaan 20 %:lla korotettu palkka.

        Hälytysraha

        12. Hälytysraha maksetaan työntekijän poistuttua työpaikalta ja hänen tul­lessa hälytyskutsusta työhön säännöllisen työajan ulkopuolella.

        Hälytysraha on 2 tunnin palkka muun hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi.

        13 § Varastotyöntekijät

        Harjoitteluaika

        1. Harjoitteluaika on 1 vuosi.

        Harjoittelijan palkka on 85 % palkkaryhmä B2:n 1. vuoden palkasta.

        Iltalisä

        2. Kello 18.00-22.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen iltalisä. Iltalisä maksetaan kaksinkertaisena sunnuntaina, kirkollisena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä.

        3. Varastotyön liittyessä myyntityöhön lisä maksetaan 12 §:n 3. ja 4. kohtien mukaan (s. 44).

        Yölisä

        4. Kello 22.00-06.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen yölisä. Yölisä maksetaan kaksinkertaisena sunnuntaina, kirkollisena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä.

        5. Varastotyön liittyessä myyntityöhön lisä maksetaan 12 §:n 5. kohdan mukaan (s. 45).

        Lauantailisä

        6. Lauantaina kello 13.00-22.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen lauantailisä.

        7. Varastotyön liittyessä myyntityöhön lisä maksetaan 12 §:n 6. kohdan mukaan (s. 45).

        Olosuhdelisät

        8. Lisiä maksetaan seuraavasti:

        Raskaat tai likaiset olosuhteet

        Lisä maksetaan poikkeuksellisen raskaissa tai likaisissa olosuhteissa tehtäviltä tunneilta.

        Lisä on 7-11 % taulukkopalkasta tunnilta.

        Muuten vaikeat olosuhtee

        Lisä maksetaan myös muuten vaikeissa olosuhteissa tehtäviltä tunneilta.
        Tällaista työtä voi olla esimerkiksi:

        • työ uiko- tai lämmittämättömässä varastossa talviaikana
        • työ tuoretavaravarastossa
        • vaarallisten aineiden käsittely
        • tai käsin suoritettavien suurten tavaramäärien siirtely

        Lisä on 7-11 % taulukkopalkasta tunnilta.

        Lisiä määrättäessä selvitetään, miten suuri osa varastotyöntekijän työstä poikkeaa varastotyön keskimääräisistä olosuhteista sekä mikä osa työstä suoritetaan edellä mainituissa olosuhteissa.

        Lisistä sovitaan paikallisesti. Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.

        Pakastevarastolisä

        9. Pakastevarastossa tehdyiltä tunneilta maksetaan 20 %:lla korotettu palkka.

        Pääasiallisesti pakastevarastossa työskentelevälle työntekijälle lisä maksetaan kaikilta tunneilta.

        Työryhmän vanhin (nokkamies)

        10. Työryhmän vanhin on erikseen nimetty varastotyöntekijä, joka:

        • työskentelee pysyvästi varastoesimiehen apuna työnjohtotehtävissä ja
        • tekee myös tavanomaista varastotyötä.
        Taulukkopalkka on palkkaryhmä B2:n 8. vuoden taulukkopalkka korotettuna vähintään 10 %:lla.

        Hälytysraha

        11. Hälytysraha maksetaan työntekijän poistuttua työpaikalta ja hänen tullessa hälytyskutsusta työhön säännöllisen työajan ulkopuolella.

        Hälytysraha on 2 tunnin palkka muun hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi.

        14 § Konttorityöntekijät

        Harjoitteluaika

        1. Harjoitteluaika on kullekin konttorialalle tulevalle 1 vuosi.

        Harjoitteluaika edellytetään konttorialalle tultaessa suoritettavaksi ainoastaan kerran.

        Harjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason 1. vuoden palkasta.

        Työaikalisät

        2. Kello 18.00-06.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen iltalisä. Iltalisä maksetaan sunnuntaina, kirkollisena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä (kello 18.00-24.00) kaksinkertaisena.

        Lisää ei makseta:

        • käytettäessä liukuvaa työaikaa tai
        • työntekijän päättäessä itse säännöllisen työaikansa ajankohdasta.
        Konttorityön liittyessä myyntityöhön lisä maksetaan 12 §:n 3.-6. kohtien mukaan (s. 44-45).

        Vaativuustasot

        3. Vaativuustasot ovat palkkaliitteessä.

        15 § Muut ammattiryhmät

        1. Tämän pykälän ammattiryhmiin noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä alla esitetyin poikkeuksin:

        Pika- ja noutotukkutyöntekijät

        2. Pika- ja noutotukkutyöntekijän palkka määräytyy 13 §:n mukaan lukuun ottamatta 13 §:n 3., 5. ja 7. kohtia (s. 47).

        Vahtimestarit

        3. Vahtimestarin palkka määräytyy työsopimuksen mukaan.

        Työajan määräytyessä myymälässä työskentelevän työntekijän työajan perusteella maksetaan ilta-, aattoilta-, yö- ja lauantailisä 12 §:n 3.- 6. kohtien mukaan (s. 44-45).
        Työajan määräytyessä muulla perusteella maksetaan ilta-, yö- ja lauantailisä 13 §:n 2., 4. ja 6. kohtien mukaan (s. 47).

        Lisät voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa.

        Lähetit

        4. Harjoitteluaika on 1 vuosi.

        Harjoittelijan palkka on 85 % palkkaryhmä A:n 1. vuoden palkasta.

        Korjausompelijat

        5. Korjausompelijan palkkaryhmä on B1.

        Siivoojat

        6. Kello 18.00-22.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen ilta lisä. Kello 22.00-06.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen yölisä. Iltaja yölisä maksetaan kaksinkertaisena sunnuntaina, kirkollisena juhla-, vapun-ja itsenäisyyspäivänä.

        7. Viikkotyöpäivien määrä voidaan sopia työsopimuksessa.

        5. POISSAOLOT

        16 § Sairastuminen

        Palkanmaksun edellytykset

        1. Palkka maksetaan jos:

        • työntekijä on sairastumisen tai tapaturman johdosta estynyt tekemästä työsopimuksensa mukaista työtä ja
        • työntekijä ei ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

        Ilmoitusvelvollisuus ja lääkärintodistus

        2. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava poissaolosta ja jos mahdollista sen kestosta. Työntekijän laiminlyödessä välittömän ilmoittamisen tahallaan tai huolimattomuudesta palkanmaksuvelvollisuus alkaa ilmoittamisesta. Työntekijän on vaadittaessa esitettävä viipymättä lääkärintodistus tai muu työnantajan hyväksymä selvitys työkyvyttömyydestä.

        Lääkärintodistus on haettava ensisijaisesti työterveyslääkäriltä tai muulta työnantajan nimeämältä lääkäriltä.

        Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus katsotaan hyväksyttäväksi to­distukseksi enintään 3 kalenteripäivää kestävän sairaustapauksen osalta jos:

        • työnantaja ei ole järjestänyt lakisääteistä laajempaa ja lääkäripalvelut kattavaa työterveyshuoltoa,
        • työntekijä ei ole pyynnöstä huolimatta saanut vastaanottoaikaa julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvalta lääkäriltä ja työntekijä on toimittanut tästä selvityksen työnantajalle ja
        • kyseessä on tavanomainen infektiosairaus (esim. flunssa tai vatsa­tauti).
        • Jos kyseessä on epidemiaksi todettu sairaus (esim. influenssa), sama terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja voi tutkimuksensa perusteella antaa tarvittaessa uuden todistuksen enintään 3 kalenteripäiväksi kerrallaan.

        Jos sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, on työnantajalla oikeus vaatia lääkärintodistus työky­vyttömyydestä edellisen kappaleen estämättä.

        Jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän työkyvyttömyyttä, työnantaja voi pyytää työntekijää hankkimaan palkanmaksuvelvollisuuden edellytyksenä uuden lääkärinlausunnon nimeämältään lääkäriltä.

        Työnantajan nimetessä lääkärin työnantaja maksaa lääkärintodistuksen hankkimiskustannukset.

        Palkanmaksu

       • 3. Palkka maksetaan kunkin työkyvyttömyystapauksen yhteydessä seuraa­vasti:

       •      
         

        Työsuhteen kesto

        sairastumishetkellä

        Palkallisen jakson

        pituus

        alle kuukausi sairausvakuutuslain karenssi- ajalta 50 % palkasta
        vähintään kuukausi sairausvakuutuslain karenssi- aika
        vähintään 3 kk mutta alle 3 vuotta 4 viikkoa
        3 vuotta-alle 5 vuotta 5 viikkoa
        5 vuotta-alle 10 vuotta 6 viikkoa
        vähintään 10 vuotta 8 viikkoa
       •  
             

        Palkallisen jakson pituus on kuitenkin enintään 3 kuukautta työsuhteen kes­tosta riippumatta, jos työntekijä on työkyvytön häntä työssä kohdanneen väkivallan tai vakavan väkivallan uhkatilanteen vuoksi.

        Sairausvakuutuslain karenssiaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Työntekijän sairastuessa uudelleen samaan sairauteen 30 päivän kuluessa sairausvakuutuslain karenssiaika on sairastumispäivä (ks. 4. kohta, sairauden uusiutuminen).

        Palkka maksetaan jaksoon sisältyviltä työpäiviltä (ks. 6. kohta, s. 54, alle 37,5 tuntia tekevät).

        Ilta-, yö- ja lauantailisät maksetaan sairausajan palkassa, jos niitä olisi ker­tynyt työntekijälle sairausjakson aikana. Myyjien ja myymälätyöntekijöiden iltalisä marras- ja joulukuun sunnuntailta maksetaan sairausajan palkassa yksinkertaisena.

        Varaston lauantailisää (13 §:n 6. kohta, s. 47) ei oteta huomioon sairausajan palkassa.

        Työnantaja maksaa sairausajan palkan suoraan työntekijälle ja hakee itselleen sairausvakuutuskorvauksen.

        Paikallisesti voidaan sopia sairausajan palkan maksamisesta seuraavaa:

        • Sairausvakuutuslain karenssiaikaan sisältyviltä työpäiviltä maksetaan täysi palkka.
        • Karenssin jälkeisiltä työpäiviltä maksetaan päiväpalkan ja sairausvakuutuskorvauksen erotus. Maksaminen edellyttää selvitystä päivärahan suuruudesta.

        Työtapaturmasta johtuva sairausajan palkka maksetaan työsuhteen keston perusteella määräytyvältä palkalliselta jaksolta suoraan työntekijälle.

        Jos työntekijä ei ole toimittanut Kelan pyytämiä selvityksiä, eikä sairauspäivä­rahaa tästä syystä makseta tai se maksetaan normaalia pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä.

        Sairausajan palkasta vähennetään samasta työkyvyttömyydestä ja samalta ajanjaksolta saatu päiväraha tai siihen rinnastettava korvaus, joka makse­taan:

        • lain perusteella
        • työnantajan kokonaan tai osaksi kustantaman muun vakuutuksen perusteella
        • tai työnantajan kannatusmaksua saavasta sairausavustuskassasta.
        Palkan tultua jo maksetuksi työnantaja voi nostaa korvaukset itselleen tai periä ne työntekijältä, kuitenkin enintään maksamansa määrän

        Sairauden uusiutuminen

        4. Työntekijän sairastuessa samaan sairauteen 30 päivän kuluessa työhön paluusta maksetaan sairausajan palkka seuraavasti:

        • poissaolojaksot lasketaan yhteen ja niiltä maksetaan palkka kuin kyseessä olisi 1 sairastumisjakso
        • palkka maksetaan kuitenkin sairausvakuutuslain karenssiajalta eli sairastumispäivältä sen ollessa työpäivä.
       •      
         

        Esimerkki 21

        Työntekijän työsuhde on kestänyt vuoden. Työntekijä saa sairastuessaan työsuhteen keston perusteella palkkaa enintään 4 viikolta eli 28 kalen­teripäivältä. Jaksoon sisältyviltä työpäiviltä maksetaan sairausajan palkka.

        Sairaus-

        poissaolo

         

        Sairaus-

        poissaolo

           

        Sairaus-

        poissaolo

        1.4
        13.4
        21.4
        5.5
        16.5
         
        30.5
         
        13 pv
        +
           
        15 pv
         
        28 pv
               

        Ensimmäinen sairausjakso 1.4-13.4. = 13 kalenteripäivää.
        Palkka maksetaan 13 kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä.

        Toinen sairausjakso samasta sairaudesta 21.4.-16.5. = 26 kalenteripäi­vää. Palkka maksetaan jäljellä oleviin (28 - 13) 15 kalenteripäivään 21.4.-5.5. sisältyviltä työpäiviltä.

        Saman sairauden takia työntekijä jää vielä 30.5. sairauslomalle. Palkka maksetaan tältä jaksolta ainoastaan sairausvakuutuslain karenssiajalta eli sairastumispäivältä 30.5. sen ollessa työntekijän työpäivä.

        Saman sairauden uusiutuessa yli 30 päivän kuluttua töihin palaamisesta sairausajan palkka maksetaan niin kuin kyseessä olisi uusi sairaus.
         
             

        Karanteeni

        5. Työntekijän ollessa poissa työstä tartuntatautilain perusteella hänelle maksetaan palkka tämän pykälän mukaan.

        Alle 37,5 tuntia tekevät

        6. Palkka maksetaan työvuoroluetteloon merkityiltä tunneilta.

        Työvuoroluettelon puuttuessa palkka maksetaan sovitun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan.

        17 § Tilapäinen poissaolo

        Äkillinen sairaus perheessä

        1. Työntekijälle pyritään antamaan mahdollisuus lyhyeen palkattomaan poissaoloon perheessä sattuneen äkillisen sairauden johdosta.

        2. Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti lapsen huoltajalle, huolta­jan avio- tai avopuolisolle tai huoltajalle, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa, maksetaan palkka 1-3 kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä 16 §:n mukaan.

        Palkanmaksun edellytyksenä on, että

        • lyhyt poissaolo on välttämätön lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi ja
        • työntekijä on viipymättä ilmoittanut poissaolosta ja jos mahdollista sen kestosta ja
        • lapsen sairaudesta on toimitettu lääkärintodistus tai muu työn­antajan hyväksymä selvitys.

        Muulle kuin yksinhuoltajalle palkka maksetaan, jos

        • toisella huoltajalla,
        • huoltajan avio- tai avopuolisolla tai
        • lapsen huoltajalla, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa,

        ei ole ansiotyön, työajan, välimatkan, asevelvollisuuden tai siviilipalvelun suorittamisen tai kertausharjoitusten takia mahdollisuutta järjestää hoitoa tai itse hoitaa lasta. Esteestä on pyynnöstä annettava selvitys.

        Tarvittaessa työntekijälle pyritään antamaan 3 kalenteripäivää pidempi palkaton poissaolo.
       •      
         

        Esimerkki 22

        Työvuoro-

        luettelo:

        Ma
        Ti
        Ke
        To
        Pe
        La
        Su
        T
        T
        V
        T
        T
        T
        V
               
        lapsi sairaana ja työn­tekijä pois töistä  

        Palkka maksetaan vain 3 kalenteripäivään (Ma-Ke) sisältyviltä työpäiviltä (Ma-Ti).

        Example 23

        Työvuoro-

        luettelo:

        To
        Pe
        La
        Su
        Ma
        Ti
        T
        T
        V
        V
        T
        T
               

        lapsi sairaana ja työntekijä pois töistä

         

         

         

        Palkka maksetaan vain 3 kalenteripäivään (Pe-Su) sisältyvältä työpäivältä (Pe).

         
             


        Vihkiminen ja merkkipäivä

        3. Työntekijän vihkimispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä on palkallinen vapaapäivä sen ollessa työpäivä.

        4. Työntekijän 50- ja 60-vuotispäivä on palkallinen vapaapäivä sen ollessa työpäivä.

        Kuolema ja hautajaiset

        5. Työntekijälle pyritään järjestämään mahdollisuus lyhyeen poissaoloon lähiomaisen kuoleman ja hautajaisten johdosta.

        Lyhyellä poissaololla tarkoitetaan kuolemasta ja hautajaisista johtuviin järjestelyihin tarvittavaa aikaa.
        Poissaolon kestäessä yli päivän työntekijän on annettava työnantajan pyynnöstä etukäteen selvitys ajan tarpeesta.

        Lähiomaisia ovat muun muassa puoliso, vanhemmat, iso- ja appivanhemmat, lapsi, sisar ja veli.

        Poissaolo ei vähennä ansioita.

        Kutsunta ja kertausharjoitukset

        6. Työntekijä voi osallistua ansion alentumatta asevelvollisten kutsuntaan ja siihen liittyvään lääkärintarkastukseen. Lääkärintarkastukseen noudatetaan 18 §:n määräyksiä.

        7. Työntekijälle maksetaan kertausharjoituspäiviltä palkan ja reserviläispalkan erotus.

        Yhteiskunnallinen toiminta

        8. Työntekijälle maksetaan palkan ja ansionmenetyskorvauksen erotus hänen osallistuessa työaikana:

        • kunnanvaltuuston
        • kunnanhallituksen
        • valtiollisten tai kunnallisten vaalien vaalilautakunnan tai -toimikunnan työskentelyyn.
        Erotus maksetaan työntekijän annettua selvityksen ansionmenetyskorvauk­sesta.

        Vaikeasti sairas lapsi

        9. Lapsen ollessa vaikeasti sairas työntekijä on sovittaessa oikeutettu pal­kattomaan poissaoloon (Vnp/85).

        Vuosilomaedut

        10. Tämän pykälän mukaiset poissaolot eivät vähennä vuosilomaetuja lukuun ottamatta vaikeasti sairaan lapsen hoitoa.

        18 § Lääkärintarkastukset

        Palkanmaksun edellytykset

        Säännöllisen työajan palkkaa ei vähennetä seuraavissa tapauksissa (a.-e.) edellyttäen, että tarkastukset ja tutkimukset on järjestetty tarpeetonta työajan menetystä välttäen:

        a. Sairauden toteaminen

        Sairauden toteamiseksi välttämätön lääkärintarkastus ja siihen liittyvä lääkärin määräämä laboratorio- tai röntgentutkimus, jos aikaa ei ole saatu työajan ulkopuolella.

        b. Äkillinen hammassairaus

        Äkillisen hammassairauden hoitotoimen ajalta jos:

        • hammassairaus ennen hoitoa aiheuttaa työkyvyttömyyden ja
        • hammassairaus vaatii hoitoa samana päivänä tai saman työvuoron aikana ja
        • hammaslääkärin antama todistus osoittaa työkyvyttömyyden ja hoidon kiireellisyyden.

        c. Raskaus

        Raskaana olevan työntekijän käydessä synnytystä edeltävissä lääketieteelli­sissä tutkimuksissa, jos aikaa ei ole saatu työajan ulkopuolella.

        d. Lakisääteiset tarkastukset ja tutkimukset

        Työntekijän käydessä:

        • työterveyshuoltolain tarkoittamissa ja työterveyshuollon toiminta­suunnitelmaan hyväksytyissä tarkastuksissa

         - arvioitaessa työntekijän työkykyä työterveyshuoltolain perusteella kolmikantakeskustelussa työntekijällä on mahdollisuus käyttää avustajanaan työsuojeluvaltuutettua

        • nuorista työntekijöistä annettuun lakiin liittyvissä tutkimuksissa
        • tartuntatautilakiin liittyvissä ja työnantajan edellyttämissä tutkimuksissa
        • tartuntatautilain edellyttämissä tutkimuksissa, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä yrityksessä toisiin tehtäviin.

        Työnantaja maksaa työntekijälle välttämättömät matkakustannukset kyseisiin tutkimuksiin tai jälkitarkastuksiin sekä päivärahan, jos ne tehdään muulla paikkakunnalla.

        e. Poissaolo muista syistä

        Kunnan järjestämät seulontatutkimukset (Vna 1339/2006: mammografia ja papakoe), mikäli käynnit eivät ole mahdollisia työajan ulkopuolella.

        19 § Lapsen syntymä

        Perhevapaat

        1.Erityisäitiys-, äitiys-, isyys-, adoptio- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa määräytyvät työsopimus- ja sairausvakuutuslain mukaan.

        2.Äitiys- tai adoptiovapaalle lähtevälle työntekijälle maksetaan:

        a. 3 kuukaudelta palkan ja sairausvakuutuslain äitiysrahan erotus tai

        b. 3 kuukauden palkka, jolloin työnantaja hakee itselleen sairaus­vakuutuslain äitiysrahan.

        Maksamisen edellytyksenä ovat:

        • työsuhde on kestänyt vähintään 9 kuukautta ennen vapaan alkua ja
        • työntekijä palaa perhevapaalta työhön.

        Erotuksen maksaminen edellyttää työntekijän selvitystä äitiysrahan suu­ruudesta.


        Jos työntekijä ei ole toimittanut Kelan pyytämiä selvityksiä, eikä äitiysrahaa tästä syystä makseta tai se maksetaan normaalia pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä.


        Alle 37,5 tuntia tekevälle maksetaan palkan ja sairausvakuutuslain äitiys­rahan erotus tai 3 kuukauden palkka vapaan alkua edeltävän 9 kuukauden keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. Keskimääräisen viikkotyöajan jäädessä alle työsopimuksessa sovitun viikkotyöajan maksetaan erotus sovitun viik­kotyöajan mukaan.


        Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta uudelta äitiysvapaalta, jos työntekijä ei ole palannut työhön edelliseltä perhevapaalta.


        Isyysvapaalle lähtevälle maksetaan 6 ensimmäiseltä isyysvapaapäivältä palkan ja sairausvakuutuslain isyysrahan erotus tai vastaavalta ajanjaksolta palkka, jolloin työnantaja hakee itselleen sairausvakuutuslain isyysrahan. Muuten noudatetaan edellä esitettyä.

        Muut perhevapaat ovat palkattomia.

        Ilmoitusajat

        3. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista.

        Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin 1 kuukausi.

        Työntekijän tulisi antaa työnantajalle hyvissä ajoin kokonaissuunnitelma vapaiden käytöstä kummankin vanhemman osalta.

        Vapaan ajankohdan muuttaminen

        4. Työntekijä voi työsopimuslain mukaisesta perustellusta syystä muuttaa aikaisemmin ilmoittamansa äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaan ajankohdan noudattaen 1 kuukauden ilmoitusaikaa.

        Työntekijä voi varhentaa äitiysvapaan tai muuttaa synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiotun isyysvapaan ajankohdan sen ollessa tarpeen lapsen syntymän tai lapsen, äidin tai isän terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

        Työntekijän keskeyttäessä vanhempain- tai hoitovapaan työkyvyttömyyden takia työnantajalla ei ole sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta työsopimus­lain mukaisesti ilmoitetulta vanhempain- tai hoitovapaalta.

        Työskentely vapaan aikana

        5. Vanhempain- ja hoitovapaa on tarkoitettu lapsen hoitamiseen.

        Työntekijä voi työskennellä vapaan aikana edellyttäen, ettei lapsen hoito esty tai häiriinny.

        6.  VUOSILOMA

        20 § Vuosiloma

        1. Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaan.

        Loman pituus

        2. Lomaa ansaitaan täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) loppuun mennessä:

        •  alle vuoden      2 arkipäivää
        •  vähintään vuoden         2,5 arkipäivää.

         Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työn­tekijä on työskennellyt:

         • vähintään 14 päivää
         • vähintään 35 tuntia.

         Lomaa ansaitaan joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön perusteella.

         Lomaa ansaitaan 35 tunnin säännön perusteella työntekijän työskennellessä työsopimuksen mukaan alle 14 päivää kuukaudessa.

               
           

          Esimerkki 24

          37,5 tuntia tekevän työntekijän toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyi koeaikapurkuun 10 työpäivän (= 75 työtunnin) jälkeen. Työsopimuksensa mukaan työntekijällä olisi ollut mahdollisuus työskennellä 14 työpäivänä kuukaudessa, mikäli työsuhde olisi jatkunut. Lomaoikeus lasketaan "14 työpäivän" -ansaintasäännön perusteella.

          Työntekijä ei ansaitse vuosilomapäiviä, mutta hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukainen prosentuaalinen lomakorvaus.

          Esimerkki 25

          37,5 tuntia tekevän määräaikainen työsopimus päättyi sopimuksen mukaan 10 työpäivän (= 75 työtunnin) jälkeen. Työsopimuksensa mukaan työntekijällä ei olisi ollut mahdollisuutta työskennellä 14 työpäivänä kuukaudessa työsuhteensa aikana.
          Lomaoikeus lasketaan ”35 työtunnin”-ansaintasäännön perusteella.

          Työntekijä ansaitsi työsuhteensa ajalta 2 lomapäivää, jonka perusteella
          hänelle maksetaan lomakorvaus.

          Esimerkki 26

          Työntekijä työskentelee 8 tuntia päivässä. Työpäiviä on viikossa 3. Työsopimuksensa mukaan työntekijällä ei ole mahdollisuutta työsken­nellä 14 työpäivänä kuukaudessa. Lomaoikeus lasketaan "35 työtunnin" -ansaintasäännön perusteella.
          Työntekijä ansaitsee vuosilomaa jokaiselta kuukaudelta, jossa on vähintään 35 työtuntia.

           
               


         Loman antaminen

         3. Työnantaja määrää loman alkamisajankohdan vuosilomalain mukaisesti.

         Työnantajan on annettava ennen loman määräämistä työntekijälle tai tämän edustajalle mahdollisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta.
         Kesä- ja talviloman ei tulisi välittömästi seurata toisiaan.

         Lomapäiviksi ei lasketa pyhäpäiviä, pääsiäislauantaita, vapunpäivää, juhan­nusaattoa, itsenäisyyspäivää ja jouluaattoa.

         Loma ja vapaapäivä

         4. Loman alkamiseen vapaapäivänä tarvitaan työntekijän suostumus. Vähintään 6 päivän loma voi alkaa ilman työntekijän suostumusta hänen maanantaivapaapäivänään.

         Enintään 3 päivän lomaan ei voi sisältyä vapaapäivää ilman työntekijän suostumusta.

         Vähintään 6 päivän loman päättyessä muuna arkipäivänä kuin lauantaina työntekijällä on tällä viikolla lomapäivien lisäksi vapaapäivä.
         Vähintään 6 päivän pituisen lakisääteisen vuosiloman

         alkaessa maanantaina on loman alkamista edeltävä sunnuntai vapaapäivä

         päättyessä lauantaina on loman päättymistä seuraava sunnuntai vapaapäivä.

         Lomapalkan ja lomakorvauksen maksaminen

         5. Lomapalkka maksetaan ennen loman alkamista, ellei työpaikkakohtaisesti (23 §:n mukaan, s. 71) sovita sen maksamisesta yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä. Jos yrityksessä on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.

         Enintään 6 päivän lomapalkka voidaan maksaa yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä.

         Lomakorvaus työsuhteen päättyessä maksetaan vuosilomalain mukaan.

         Lomapalkan laskeminen

         6. Vuosilomapalkan jakaja on 25.

         Lomapalkka provision osalta lasketaan vuosilomalain mukaan.

         Jos työntekijän työaika ja vastaavasti palkka on muuttunut lomanmääräyty­misvuoden aikana ja hän on kuukausipalkkainen lomanmääräytymisvuoden lopussa (31.3.), lasketaan hänen lomapalkkansa tämän pykälän 8-11. kohdan mukaan.

         Lomapalkan laskeminen lisien osalta

         7. Lomapalkkaan ja -korvaukseen lisätään suuruudeltaan vaihtelevat työehtosopimukseen perustuvat lisät.

         Tällaisia ovat mm. ilta-, yö- ja lauantailisät sekä säännölliseltä sunnuntaityöltä maksettu korotus työntekijän annettua työsopimuksessa suostumuksen sunnuntaityöhön tai hänen työskennellessä työsopimuksensa perusteella kaikkina viikonpäivinä.

         Lomapalkkaan ja -korvaukseen lisätään lomanmääräytymisvuoden aikana maksetuista lisistä:

         10 % työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä alle vuoden

         12,5 % työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä vähintään vuoden.

         Alle 37,5 tuntia tekevät

         8.Lomapalkka tai -korvaus on sekä tuntipalkkaisella että suhteutettua kuukausipalkkaa saavalla jäljempänä esitetystä lomanmääräytymisvuoden ansiosta:

         10 % työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä alle vuoden

         12,5 % työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä vähintään vuoden.

               
           

          Esimerkki 27

          Työntekijä on ollut työsuhteessa lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä 8 kuukautta, näistä 5 kuukautena kunakin vähintään 35 tuntia. Lomanmääräytymisvuoden 1.4.-31.3. koko työssäoloajan ansio ilta- ja lauantailisineen on 6 130 euroa.
          Työntekijä on ansainnut vuosilomaa 5 x 2 päivää eli 10 päivää. Loma­palkkaa hän saa 10 % 6 130 eurosta eli 613 euroa. Yhden annettavan lomapäivän palkka saadaan jakamalla lomapalkka lomapäivillä eli 613 euroa : 10 = 61,30 euroa.

          Lomarahana maksetaan 50 % 613 eurosta eli 306,50 euroa.

          Esimerkki 28

          Myyjä on ollut työsuhteessa lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä yli vuoden. Hän on työskennellyt joka kuukausi vähintään 35 tuntia.
          Lomanmääräytymisvuoden 1.4.-31.3. koko työssäoloajan ansio ilta- ja lauantailisineen on 16 320 euroa. Työssäoloajan palkkaan lisätään laskennallista palkkaa 9. kohdan mukaisten poissaolojen ajalta, jos työntekijällä olisi niitä ollut lomanmääräytymisvuoden aikana.

          Työssäoloajan ansioon ei oteta mukaan maksettuja lomapalkkoja eikä lomarahoja.


          Työntekijä on ansainnut vuosilomaa 12 * 2,5 päivää eli 30 päivää. Kerty­neestä lomasta annetaan 24 päivää kesälomana ja 6 päivää talvilomana.

          Lomapalkkaa hän saa 12,5 % 16 320 eurosta eli 2 040 euroa.

          Yhden annettavan lomapäivän palkka saadaan jakamalla lomapalkka lomapäivillä eli 2 040 euroa : 30 =68 euroa. Kesälomapalkka on 24 x 68 = 1 632 euroa. Talvilomapalkka on 6 x 68 euroa = 408 euroa. Lomaraha on 50 % kesäloma- ja talvilomapalkasta.
           
               

          

         9. Lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) ansio muodostuu:

         • työssäoloajan palkasta lukuunottamatta hätä- ja ylityön ajalta maksettua palkkaa
         • poissaoloajalta maksetusta palkasta (17-18 §, s. 55-58) ja
         • laskennallisesta palkasta.

         10.Maksettuun palkkaan lisätään laskennallista palkkaa:

         • sairauspoissaolojen ajalta yhteensä enintään 75 työpäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana (75 työpäivän jaksoon sisältyvät palkalliset sairauspoissaolot)


               
           

          Esimerkki 29

          a. Työntekijän työsuhde on kestänyt 4 vuotta ja hän työskentelee 5 päivänä viikossa. Hänellä on ollut lomanmääräytymisvuoden aikana yksittäisiä palkallisia sairauspoissaoloja yhteensä 40 työpäivää ja lisäksi yhdenjaksoinen 9 viikon sairauspoissaolo, jonka ajalta palkkaa on maksettu 5 viikolta eli 25 työpäivältä.

          Lomanmääräytymisvuoden ansioon lasketaan sairauspoissaolojen ajalta maksettu palkka 65 (40 + 25) työpäivältä sekä lisäksi laskennallista palkkaa 10 päivältä eli palkkaa yhteensä 75 työpäivältä.

          b. Työntekijän työsuhde on kestänyt 11 vuotta ja hän työskentelee 5 päivänä viikossa. Hänellä on ollut lomanmääräytymisvuoden aikana yksittäisiä palkallisia sairauspoissaoloja yhteensä 40 työpäivää ja lisäksi yhdenjaksoinen 9 viikon sairauspoissaolo, jonka ajalta palkkaa on maksettu 8 viikolta eli 40 työpäivältä.

          Lomanmääräytymisvuoden ansioon lasketaan sairauspoissaolojen ajalta maksettu palkka 75 (40 + 35) työpäivältä.
           
               
         • sairauspoissaolojen ajalta yhteensä enintään 105 kalenteripäivältä ansaittaessa lomaa 35 tunnin säännön mukaan (105 kalenteripäivän jaksoon sisältyvät palkalliset sairauspoissaolot)
         • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta
         • lomautuksen ajalta enintään 30 työpäivältä lomautusta kohden
         • lomautuksen ajalta yhteensä enintään 42 kalenteripäivältä ansaittaessa lomaa 35 tunnin säännön mukaan
         • tilapäisen hoitovapaan ajalta (työsopimuslain 4:6 §)
         • pakottavien perhesyiden ajalta (työsopimuslain 4:7 §)
         • ammattitaudin tai tapaturman johdosta annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen ajalta yhteensä enintään 75 työpäivältä
         • ammattitaudin tai tapaturman johdosta annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen ajalta yhteensä enintään 105 kalenteripäivältä ansaittaessa lomaa 35 tunnin säännön mukaan
         • sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi

         11.Laskennallinen palkka määräytyy poissaolon alkamishetken tuntipalkan ja sovitun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan tai kuukausipalkkaisella poissaolon alkamishetken kuukausipalkan mukaan. Jos tuntipalkkaisella ei ole sovittu keskimääräistä viikkotyöaikaa, lasken­nallinen palkka määräytyy poissaoloa edeltävän 12 viikon keskimääräisen viikkotyöajan mukaan.

         12. Jos alle 37,5 tuntia tekevällä työntekijällä ei ole lomapäiviä, lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden loppuun (30.9.) mennessä

         21 § Lomaraha

         Suuruus

         1. Lomaraha on 50 % vuosilomalain mukaan ansaittua lomaa vastaavasta lomapalkasta.

         Conditions of payment

         2. Lomaraha maksetaan työntekijän:

         • aloittaessa loman ilmoitettuna tai sovittuna aikana ja
         • palatessa työhön heti loman päätyttyä.

         Lomaraha maksetaan myös työntekijän:

         • oltua poissa työstä työnantajan suostumuksella välittömästi ennen loman alkamista tai sen päätyttyä.
         • ollessa estynyt palaamasta työhön vuosilomalain 7 §:n 2 momen­tissa mainitusta syystä.


         Edellytysten jäädessä toteutumatta lomaraha voidaan periä takaisin.

               
           

          Esimerkki 30

          37,5 tuntia tekevä pitää 24 päivää kesälomaa ja 6 päivää talvilomaa. Työntekijän peruskuukausipalkka on 1 680 euroa ja kuukausikohtaisia lisiä hän saa 5 % eli 84 euroa. Työntekijä on ansainnut lomanmääräy­tymisvuodelta 1.4.-31.3. tuntikohtaisia lisiä (ilta- ja lauantailisiä) 968 euroa. Vuosilomapalkkaan niistä lisätään 12,5 % eli 121 euroa.

          Kesälomapalkka on:

          (euroa 1,680 + euroa 84) x 24 + (24/30 x euroa121) = euroa 1,790.24
                         25

          Lomaraha kesäloman osalta on 50 % kesälomapalkasta 1 790,24 eurosta eli 895,12 euroa.

          Talvilomapalkka on:

          (euroa 1,680 + euroa 84) x 6 + (6/30 x euroa 121) = euroa 447.56
                         25

          Lomaraha talviloman osalta on 50 % talvilomapalkasta 447,56 eurosta eli 223,78 euroa.

          Lomaraha kesä- ja talviloman osalta on yhteensä 1 118,90 euroa
           
               


         Hoitovapaa

         3. Hoitovapaalla pidettävän tai hoitovapaaseen päättyvän vuosiloman osalta lomaraha maksetaan työntekijän palattua työhön hoitovapaalta ennakkoil­moituksen tai siihen tehdyn muutoksen mukaisesti.

         Varusmiespalvelus

         4. Lomaraha maksetaan asevelvollisuutta suorittavalle hänen palattua asian­mukaisesti työhön.

         Lomaraha on 50 % ennen palvelukseen astumista maksetusta lomapalkasta tai lomakorvauksesta.

         Työsuhteen päättyminen loman aikana

         5. Työsuhteen päättyessä taloudellisista tai tuotannollisista syistä loman aikana tai loman viimeisenä päivänä maksetaan lomaraha.

               
           

          Esimerkki 31

          Työntekijän työsuhde irtisanottiin 30.5. taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla päättymään 30.7. Työntekijän kesäloman ajankohdaksi oli sovittu 14.7.-10.8.
          Työntekijä saa lomarahana 50 % sovitun kesälomansa (14.7-10.8.) lomapalkasta. Lopputilin yhteydessä maksettavasta lomakorvauksesta lomarahaa ei makseta.

           
               


         Eläkkeelle siirtyminen

         6. Lomaraha maksetaan vuosilomapalkasta ja -korvauksesta työntekijän siirtyessä vanhuus-, työkyvyttömyys- tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

         Maksamisaika

         7. Lomaraha maksetaan loman alkaessa, ellei työpaikkakohtaisesti (23 §:n mukaan, s. 71) sovita sen maksamisajasta toisin. Jos yrityksessä on luot­tamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.

               
           

          Esimerkki 32

          Työntekijän lomaraha kesäloman osalta on 895,12 euroa. Se maksetaan loman alkaessa.
          Toisena vaihtoehtona on maksaa loman alkaessa puolet lomarahasta eli 447,56 euroa. Toinen osa 447,56 euroa maksetaan viimeistään joulua edeltävän palkanmaksun yhteydessä.

          Jos työntekijän työsuhde päättyy esimerkiksi lokakuussa, lomarahan toinen osa maksetaan lopputilin yhteydessä.
           
               

         Puolet kesäloman lomarahasta voidaan maksaa viimeistään joulua edel­tävänä palkanmaksupäivänä. Työsuhteen päättyessä ennen sitä lomaraha maksetaan lopputilissä.


         Enintään 6 lomapäivän lomaraha voidaan maksaa yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä.

         Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

         8. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kirjallisesti lomarahan pitämisestä vastaavana palkallisena vapaana.

         Vapaan ajalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa.

         Sairaustapauksissa vapaaseen noudatetaan vuosilomalain säännöksiä.

               
           

          Esimerkki 33

          Työntekijän lomaraha on 600 euroa ja tuntipalkka 10 euroa.

          Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet koko lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa 60 tuntia.

          Esimerkki 34

          Työntekijän lomaraha on 750 euroa ja tuntipalkka 11,59 euroa. Työnte­kijän työsopimustunnit ovat 30 t/viikko. Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet, että työntekijä pitää 2 viikkoa lomarahavapaata.

          Työntekijän koko lomarahavapaa olisi 64,71 tuntia, josta vähennetään 2 viikon työtunnit (60 t/2viikkoa). Jäljelle jäävät tunnit (4,71 tuntia) maksetaan rahana. Työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa 2 viikkoa (30 t/viikko) ja tämän lisäksi hänelle maksetaan lomarahaa 54,59 euroa.

           
               


         Alle 37,5 tuntia tekevät

         9. Lomarahan maksaminen edellyttää, että työntekijä on ansainnut vuosi- lomapäiviä.

         7. MATKAT

         22 § Matkakustannukset

         Matkakustannukset

         1. Matkakustannukset korvataan vaihtoehtoisesti:

         • valtion matkustussäännön mukaan
         • verohallituksen päätöksen mukaan
         • yrityksen matkustussäännön mukaan

         Yrityksen matkustussääntö

         2. Yrityksen matkustussäännössä korvaukset määräytyvät valtion matkus­tussäännön mukaan ja maksuperusteet (aikarajat) verohallituksen päätöksen mukaan.

         Päiväraha

         3. Noudatettaessa verohallituksen päätöstä tai yrityksen matkustussääntöä päivärahaa ei makseta:

         • työntekijän tehdessä työmatkan alueellisesti rajatussa ja usean kunnan alueella toimivassa yrityksessä
         • työntekijän osallistuessa yrityksen tai kaupparyhmittymän sisäiseen koulutukseen työnantajan maksaessa kustannukset.

         Ateriakorvaus

         4. Ateriakorvaus maksetaan:

         • työmatkan kestäessä vähintään 6 tuntia ja
         • työntekijällä ei ole mahdollisuutta tavanomaiseen tai sitä vastaavaan työpaikkaruokailuun tai kotiruokailuun.

         Ateriakorvausta ei makseta:

         • työntekijän saadessa koko- tai osapäivärahan tai
         • työntekijän työskennellessä yrityksen saman paikkakunnan toisessa toimipaikassa.

         Ateriakorvauksen suuruus määräytyy valtion matkustussäännön mukaan.

         8. TYÖPAIKKAKOHTAINEN SOPIMINEN

         23 § Työpaikkakohtainen Sopiminen

         1. Työpaikkakohtaisessa sopimisessa:

         • sopijapuolia ovat työnantaja ja työntekijä, työntekijät tai luottamus­mies, ellei työehtosopimusmääräyksessä ole toisin sovittu
         • sopimus on tehtävä kirjallisesti
         • sopimus voidaan tehdä toistaiseksi tai määräajaksi
         • toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 3 kuukautta
         • yli 9 kuukautta kestänyt määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa 3 kuukauden irtisanomisajalla
         • sopimuksen päätyttyä noudatetaan työehtosopimuksen määräyk­siä.

         2. Sovitun järjestelyn ollessa sidottu tiettyyn ajanjaksoon se jatkuu irtisano­misesta huolimatta jakson loppuun.

         9. ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

         24 § Erinäiset määräykset

         Noudatettavat sopimukset

         1. Kaupan työehtosopimuksen osana on luottamusmies- ja koulutussopimus. Tämän lisäksi noudatetaan seuraavia voimassa olevia keskusjärjestösopi- muksia ja -suositusta.

         • Jäsenmaksuperintäsopimus 3.4.1989
         • Sopimus työpaikkaruokailun kehittämisestä 12.2.1976
         • Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla 12.1.2006
         • Yhteistoimintasopimus, Kaupan soveltamisohjeet 1.10.2007
         • Yleissopimus LTK-SAK 15.11.1990

         Jäsenmaksuperintä

         2. Työntekijän pyynnöstä työnantaja pidättää Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n jäsenmaksut ja tilittää ne liiton pankkitilille.

         Perinnässä noudatetaan voimassa olevaa keskusjärjestösopimusta.

         Kokoontuminen työpaikalla

         3. Palvelualojen ammattiliiton yhdistykset, ammattiosastot, työhuonekunnat tai vastaavat voivat pitää työajan ulkopuolella kokouksia työsuhdekysymyk- sistä jos:

         • kokouksen pitämisestä sovitaan työnantajan kanssa 3 päivää etukäteen, jos mahdollista
         • työnantaja osoittaa tarkoituksenmukaisen kokouspaikan
         • järjestäjä vastaa järjestyksestä ja kokoustilojen siisteydestä.

         Järjestäjällä on oikeus kutsua kokoukseen liiton edustajia.

         Luottamusmies

         4. Työnantaja selvittää uusille työntekijöille yrityksen neuvottelu- ja luottamusmiesjärjestelmän.

         Työnantaja ja yrityksen luottamusmies sopivat luottamusmiesasioiden tiedottamistavoista yrityksen työntekijöille.

         Luottamusmiessopimuksen määräykset ovat tämän työehtosopimuksen sivuilla 111-121.

         PAMin edustajiston ja hallituksen jäsen

         5. Palvelualojen ammattiliitto PAMin edustajiston jäsenelle järjestetään mahdollisuus osallistua edustajiston liittokokouksiin ja hallituksen jäsenelle hallituksen kokouksiin.

         Perehdyttäminen

         6. Henkilön, jonka tehtävänä on perehdyttää uusia työntekijöitä, työssä- oppijoita tai harjoittelijoita tai valvoa näyttötutkintoja, on oltava ennalta määrätty ja ammattitaitoinen. Tällaiselle henkilölle on varattava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseksi.

         Ryhmähenkivakuutus
         7. Työnantaja kustantaa työntekijän ryhmähenkivakuutuksen.


         Työasut - myyjät

         8. Työnantaja hankkii vakinaiselle myyjälle käyttökelpoisen työasun.

         Työnantaja huoltaa omistamansa työasut, ellei paikallisesti korvausta vastaan sovita toisin.

         Työasut - varastotyöntekijät

         9. Työnantaja hankkii vakinaiselle varastotyöntekijälle suoja- tai työpuvun ja työkäsineet.

         Työnantaja omistaa ja huoltaa työasut.


         Kassavaje

         10. Työnantaja ja työntekijä selvittävät kassavajeen syntymiseen liittyvät tekijät ennen mahdollisen vahingonkorvauksen perimistä.

         Asian jäädessä erimieliseksi noudatetaan työehtosopimuksen neuvottelu- järjestystä.

         10. NEUVOTTELUJÄRJESTYS JA TYÖRAUHA

         25 § Erimielisyydet

         Paikalliset neuvottelut

         1. Työehtosopimukseen liittyvistä erimielisyyksistä neuvotellaan ensin työn­antajan ja työntekijän tai työnantajan ja luottamusmiehen kanssa.

         Asian jäädessä erimieliseksi laaditaan 2 kappaleena erimielisyysmuistio (s. 106).

         Liittoneuvottelut

         2. Paikalliset osapuolet voivat jättää asian liittojen ratkaistavaksi.

         Neuvottelujen toteutus

         3. Paikalliset- ja liittoneuvottelut aloitetaan ja käydään viivytyksettä.

         Työtuomioistuin

         4. Asian jäädessä liittoneuvotteluissa erimieliseksi se voidaan jättää työtuo­mioistuimen ratkaistavaksi.

         26 § Työrauha ja sopimusrikkomukset

         1. Kaikki sopimukseen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet on kielletty.

         2. Tämän sopimuksen rikkomisen seuraamukset määräytyvät allekirjoitus­päivänä voimassa olevan työehtosopimuslain mukaan.

         11. VOIMASSAOLO

         27 § Sopimuksen voimassaolo

         1. Sopimus on voimassa 31.1.2017 asti.

         2. Sopimus jatkuu 31.1.2017 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä.

         3. Irtisanomisen yhteydessä on jätettävä kirjallisesti yksilöidyt muutosesityk­set, muutoin irtisanominen on mitätön.

         4. Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson sopimus­korotuksista viimeistään 15.6.2015, kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen 4 kuukauden irtisanomisajalla päättymään 29.2.2016.

          

         PÖYTÄKIRJAT

          

         HUOLTO- JA LIIKENNEASEMATYÖNTEKIJÄT

         1 § Ulottuvuus

         1. Pöytäkirja koskee kaikkia huolto- ja liikenneasemien työntekijöitä.

         2. Työntekijöihin noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä alla esitetyin poikkeuksin.

         2 § Sunnuntaityö

         Sunnuntaityö määräytyy työaikalain 33 §:n mukaan.

         Sunnuntaina tai kirkollisena juhla-, itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä säännöllisestä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka.

         Sunnuntaityökorvausta laskettaessa työaikalisiä ei oteta huomioon perus­palkassa. Sunnuntaityökorvaus vanhenee työaikalain 38 §:n mukaan (kuten lisä- ja ylityökorvaukset, ks. 9 § 19. kohta, s. 37).

         3 § Palkat

         Harjoitteluaika

         1. Harjoitteluaika on 1 vuosi.

         Autonpesijä sekä huolto- ja liikenneaseman siivooja ovat heti 1. vuoden työntekijöitä.
         Harjoittelijan palkka on 85 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän

         1. vuoden palkasta.

         Palkkaryhmät

         2. Palkkaryhmät

        •      
          
         TES-nimike Palkkaryhmä
         Huolto- ja liikenneasematyöntekijä I A
         Huolto- ja liikenneasematyöntekijä II B1
         Huoltoasentaja I B2
         Huoltoasentaja II C1
         Huoltoasentaja III C2
          
              

         Palkkaryhmä määräytyy sen mukaan, mitä työtä työntekijä tekee pääosan työajastaan.
         Huolto- ja liikenneasematyöntekijä kuuluu palkkaryhmään B1 hänen työs­kennellessä sellaisella huolto- tai liikenneasemalla, jossa on:

         • vähintään 2000 artikkelin päivittäistavarakauppa tai
         • sellainen kahvila/ravintola, jossa omassa keittiössä valmistetaan lounas- tai vastaavia ruoka-annoksia.

         Muuten työntekijä kuuluu palkkaryhmään A, ellei häneen noudateta ravin- tolatyöntekijän määräyksiä.

         Työntekijän tehdessä pääosan työajastaan avustavaa työtä hän kuuluu palkkaryhmään A.

         Huolto- ja liikenneaseman ravintolatyöntekijä

         3. Huolto- ja liikenneaseman ravintolatyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, jonka tehtävät liittyvät pääasiallisesti huolto- ja liikenneasemalla toimivan A- tai B-oikeuksin varustetun ravintolan työtehtäviin.

         Anniskeltaessa kuitenkin enintään 4,7 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia työntekijä kuuluu palkkaryhmään B1.

         Vastaavan hoitajan sijaisuus

         4. Huolto- ja liikenneaseman ravintolatyöntekijälle, joka työskentelee työn­antajan määräämänä anniskeluravintolan vastaavan hoitajan sijaisena, maksetaan näiltä tunneilta palkkaliitteen mukainen tuntipalkka.

         Työntekijän henkilökohtaisen palkan ollessa jo vähintään palkkaliitteen mu­kainen tuntipalkka ei hänen palkkauksessaan tapahdu muutosta.

         Anniskeluravintolalla tarkoitetaan A- ja B-oikeuksin varustettua ravintolaa.

         Huolto- ja liikenneaseman ravintolaesimies

         5. Huolto- ja liikenneasemalla työskentelevän ravintolaesimiehen sekä alko­holilain edellyttämän ja työnantajan määräämän vastaavan hoitajan palkka määräytyy palkkaliitteen mukaan.

         Huoltoasentajien vaativuustasot

         6. Huoltoasentajien vaativuustasot ovat töiden pääasiallisuuden perusteella seuraavat:

         Huoltoasentaja I: Voitelu-, öljynvaihto- ja alustatyöt, pakoputkiston korjaus- ja rengastyöt sekä auton koriin liittyvät huoltotyöt.
         Huoltoasentaja I:n palkkaryhmä on B2.


         Huoltoasentaja II: Määräaikais- ja merkkihuoltojen suorittaminen, jarru-, kytkin- ja ohjauslaitetyöt sekä ns. testaukset ja niiden aiheuttamat säätötyöt.

         Huoltoasentaja II:n palkkaryhmä on C1.


         Huoltoasentaja III: Vaativat asennustyöt, esimerkiksi moottorin ja voiman- siirtolaitteiden sekä diesellaitteiden korjaus.

         Huoltoasentaja III:n palkkaryhmä on C2.

         4 § Lisät

         1. Huolto- ja liikenneasema, jossa alle 2000 artikkelin päivittäistavara­kauppa tai jossa ei päivittäistavarakauppaa

         • Kello 18.00-24.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukai­nen iltalisä. Lisä maksetaan kaksinkertaisena sunnuntaina, kirkolli­sena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä
         • Kello 00.00-06.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukai­nen yölisä. Lisä maksetaan yksinkertaisena sunnuntaina, kirkollisena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä.
        • 2. Huolto- ja liikenneasema, jossa vähintään 2000 artikkelin päivittäistava­rakauppa ja jonka päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala enintään 400 m2
         • Kello 18.00-24.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukai­nen iltalisä. Lisä maksetaan kaksinkertaisena sunnuntaina, kirkolli­sena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä.
         • Kello 00.00-06.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukai­nen yölisä. Lisä maksetaan yksinkertaisena sunnuntaina, kirkollisena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä.

         3. Huolto- ja liikenneasema, jossa yli 400 m2 päivittäistavarakauppa.

         • Päivittäistavarakaupassa tehdystä työstä lisät maksetaan työehto­sopimuksen 12 §:n mukaan (s. 43).
         • Muusta kuin päivittäistavarakaupassa tehdystä työstä lisät makse­taan 1. kohdan mukaan.

         Kielilisä

         4. Kielilisä maksetaan työntekijän joutuessa käyttämään lähes päivittäin tavanomaisessa asiakaspalvelussa useampaa kuin 1 kieltä.

         Kielilisä on 5 % taulukkopalkasta.

         Hälytysraha

         5. Hälytysraha maksetaan työntekijän poistuttua työpaikalta ja hänen tullessa hälytyskutsusta työhön säännöllisen työajan ulkopuolella.

         Hälytysraha on 2 tunnin palkka muun hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi.

         5 § Työasut

         1. Työnantaja hankkii työntekijälle työasun.
         2. Työnantaja huoltaa omistamansa työasun.
         3. Työnantaja hankkii huoltoasentajalle, autonpesijälle ja alustasuojaajalle suojavaatteet ja -jalkineet.

          

         PROVISIOPALKKAISET MYYJÄT

         1 § Henkilökohtainen provisiopalkka

         Provision osalta noudatetaan seuraavaa:

         • Provisio maksetaan täysimääräisenä huolimatta kaupan jälkeen tavarassa ilmenneestä virheestä jos virhe on syntynyt tavaran val­mistuksen tai kuljetuksen aikana eikä se ole ollut tiedossa kauppaa tehtäessä.
         • Myyjällä on oikeus työsuhteen päättymisen jälkeen erääntyviin pro­visioihin samojen periaatteiden mukaan kuin työsuhteen jatkuessa.
         • Siirrettäessä myyjä työsopimuksen mukaisesta työstä olennaisesti poikkeavaan työhön siirron vaikutus provision kertymään selvitetään

         2 § Keskimääräinen päiväpalkka

         1.Keskimääräinen päiväpalkka provision osalta lasketaan 2 kertaa kalenteri­vuodessa 12 edellisen kalenterikuukauden (laskenta-aika) ansion perusteella.

         Laskenta-aikana säännölliseltä työajalta maksettu ja maksettavaksi erään­tynyt provisio jaetaan laskenta-ajan todellisilla työpäivillä.
         Tuntipalkka lasketaan jakamalla päiväpalkka työpäivän keskimääräisillä tunneilla.

         2. Liitot suosittelevat laskenta-ajoiksi 1.4-31.3. ja 1.10.-30.9. välisiä aikoja.

         3. Työsuhteen alkaessa kesken kalenterivuotta käytetään laskentaperusteena työsuhteeseen sisältyneiden kalenterikuukausien keskimääräistä ansiota.

         Muilta osin noudatetaan 1. kohtaa.

         TUKKUMYYJÄT JA OSTAJAT

         1 § Ulottuvuus

         1. Pöytäkirja koskee tukkukaupan tukkumyyjiä ja myyntityöhön liittyvässä asiakasneuvonnassa työskenteleviä.

         2. Pöytäkirja ei koske tukkumyyjää, joka saa osan tai koko palkan provisiona.

         2 § Vaativuustasot

         1. Vaativuustasoihin sijoittelussa otetaan huomioon mm. seuraavia vaati- vuustekijöitä:

         • tehtävän edellyttämä aktiivisuus ja itsenäisyys
         • vastuu ja itsenäisen päätöksenteon laajuus
         • tehtävän edellyttämä erityisasiantuntemus
         • liiketaloudellisten tekijöiden hallinta
         • suunnittelutehtävät
         • uusien asiakkaiden hankinta
         • ohjaus- ja esimiestehtävät.

         2. Tukkumyyjien vaativuustasot ovat seuraavat:

         Wholesale sales assistant I

         Tukkumyyjä I
         Normaali myyntityö, jolle on tyypillistä:

         1. myynti ja tarjonta ohjeiden mukaan
         2. tilausten vastaanotto
         3. myyntimatkat ohjeiden mukaan
         4. täydennystilaukset
         5. vastaavan tasoinen ostotyö ohjeiden mukaan.

         Tukkumyyjä I:n palkkaryhmä on D.

         Tukkumyyjä II


         Vaativa myyntityö, jolle on tyypillistä:

         • vastuu tavararyhmän kaikkien artikkeleiden tarjonnasta ja myynnistä
         • osallistuminen myös ostotoimintaan
         • asiakkaiden ohjaus ja neuvonta
         • myynnin edistäminen
         • myyntimatkat ohjeiden mukaan
         • vastaavan tasoinen ostotyö.

         Tukkumyyjä III


         Erittäin vaativa myyntityö, jolle on tyypillistä:

         • tehtävien itsenäisyys, esimerkiksi vuosisopimusten, asiakkaiden ja tarjousten suhteen
         • vaativien markkinointitehtävien itsenäinen suunnittelu, toteutus ja seuranta
         • vastaavan tasoinen ostotyö.
         Tukkumyyjä II:n ja III:n taulukkopalkat ovat palkkaliitteessä.

         3 § Muut määräykset

         Muuten noudatetaan työehtosopimuksen ja sen konttorityöntekijöiden työehtomääräyksiä.

          

         KIOSKIMYYJÄT

         1 § Ulottuvuus

         1. Pöytäkirja koskee kiinteissä tai niihin rinnastettavissa kioskeissa työsken­televiä kioskimyyjiä.

         Kioski- ja siihen verrattavalla kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jota harjoitetaan liikehuoneistosta, jossa kioskikaupan vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 100 neliömetriä.

         2. Pöytäkirja ei koske ns. katukeittiöiden työntekijöitä.

         3. Pöytäkirjan soveltamispiiriin kuuluviin kioskimyyjiin noudatetaan soveltuvin osin työehtosopimuksen määräyksiä alla esitetyin poikkeuksin.

         2 § Palkat

         1. Kioskimyyjän palkkaryhmä on B1.

         3 § Ilta- ja yölisä

         lltalisä

         1. Kello 18.00-23.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen iltalisä.

         Yölisä

         2. Kello 23.00-06.00 tehdystä työstä maksetaan palkkaliitteen mukainen yölisä.

         Ilta- ja yölisät sunnuntaina

         3. Ilta- ja yölisät maksetaan yksinkertaisena sunnuntaina, kirkollisena juhla-, itsenäisyys- tai vapunpäivänä tehdystä työstä.

         4 § Työaika

         Työsopimuksessa sovitaan viikkotyöpäivien määrä.

         5 § Sunnuntaityö

         Sunnuntaityö määräytyy työaikalain 33 §:n mukaan.
         Sunnuntaina tai kirkollisena juhla-, itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä säännöllisestä työstä maksetaan kaksinkertainen palkka.

         Sunnuntaityökorvausta laskettaessa työaikalisiä ei oteta huomioon perus­palkassa. Sunnuntaityökorvaus vanhenee työaikalain 38 §:n mukaan (kuten lisä- ja ylityökorvaukset, ks. 9 § 19. kohta, s. 37).

          

         SOMISTAJAT

         1 § Ulottuvuus

         1.Pöytäkirja koskee somistajia ja somistajaharjoittelijoita.

         2. Somistajiin ja somistajaharjoittelijoihin noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä alla esitetyin poikkeuksin.

         2 § Työpalkat

         Palvelusaika

         1. Palvelusaikaan lasketaan tämän pöytäkirjan tarkoittamassa ammatissa työskennelty aika.

         Palvelusaika tarkoittaa kyseisessä vaativuustasossa työskenneltyä aikaa.

         2. Siirto vaativuustasossa määräytyy työehtosopimuksen 11 §:n 7. kohdan mukaan (s. 40).

         Vaativuustasot

         3. Vaativuustasot ovat Somistaja I ja Somistaja II.

         Somistaja kuuluu Somistaja I:een, elleivät työtehtävät edellytä hänen kuu­lumistaan Somistaja II:een.


         Somistaja II:een kuuluu somistaja, joka itsenäisesti runko-ohjeen mukaan suunnittelee ja tekee ikkunoiden, myyntipisteiden tai shoppien somistuksia tai hoitaa lehti-ilmoituksia.


         Erityisen vaativa somistus

         4. Somistajan tehdessä erityisen vaativaa somistusta hänelle maksetaan vähintään Somistaja II:n palkkaa 20 %:lla korotettuna

         Erityisen vaativaa somistusta on esimerkiksi:
         • sarjamainosteiden suunnittelu
         • vaativien myymälöiden ja tavaratalojen mainonnalliset sisustusratkaisut
         • messu- tai näyttelyosastojen suunnittelu
         • näytöksien showtekniikan järjestely.

         Työkohtaisuuslisä

         5. Lisä määräytyy työehtosopimuksen 11 §:n 5. kohdan (s. 40) mukaan.

         Lisä voidaan maksaa myös somistajalle, joka:

         • on nimetty työryhmän vanhimmaksi
         • työskentelee toistuvasti likaisissa, raskaissa tai muuten poikkeuksellisissa olosuhteissa.

         Kielilisä

         6. Kielilisä maksetaan somistajan joutuessa käyttämään lähes päivittäin työtehtävissään useampaa kuin 1 kieltä kirjallisesti.

         Muuten noudatetaan työehtosopimuksen 11 §:n 9. kohdan määräyksiä (s. 40-41).

         3 § Työasut

         1. Työnantaja hankkii vakinaiselle somistajalle käyttökelpoisen työasun.

         2. Työnantaja omistaa ja huoltaa työasun.

          

         ASENTAJAT JA HUOLTOMIEHET

         1 § Ulottuvuus

         1. Pöytäkirja koskee asentajia ja huoltomiehiä.

         2. Pöytäkirja ei koske huolto- ja liikenneasemien huoltoasentajia eikä kiinteistöhuoltomiehiä.

         3. Asentajiin ja huoltomiehiin noudatetaan soveltuvin osin työehto­sopimuksen määräyksiä jäljempänä esitetyin poikkeuksin.

         4. Työehtosopimuksen 7 §:n (s. 27) määräyksiä noudatetaan siten kuin on sovittu myyjien ja varastotyöntekijöiden osalta.

         5. Työehtosopimuksen 4 luvun määräyksiä ei noudateta lukuun ottamatta osakuukauden palkkaa (s. 41)

         2 § Ohjeelliset ansioluvut ja vähimmäispalkka

         1. Ohjeelliset ansioluvut sisältävät kuukausipalkan mukaan lukien bonukset, lisät ja luontoisedut.

        •      
          
         Vaativuustaso Ohjeellinen ansioluku
         1 1,750-2,050 euroa
         2 1,900-2,350 euroa
         3 2,150-2,600 euroa
          
              

         Ohjeelliset ansioluvut eivät ole sitovia vähimmäispalkkoja.

         Vaativuustasot
         2. Vaativuustasot ovat:

         1. taso

         • pääosin rutiininomaiset asennus-, kokoonpano- ja kaapelointityöt
         • helpohkot laitteiden ja koneiden huolto- ja korjaustyöt
         • määräaikaishuolto-, puhdistus-, testaus- ja säätötyöt

         2. taso

         • rutiininomaista vaativammat, itsenäisesti hoidettavat asennus- ja kokoonpanotyöt
         • ohjauksen alaisena hoidettavat vaativat asennus- ja kokoonpano­työt
         • itsenäisesti hoidettavat laitteiden ja koneiden huolto- ja korjaus­työt

         3. taso

         • itsenäisesti hoidettavat vaativat asennus- ja kokoonpanotyöt
         • itsenäisesti hoidettavat vaativat laitteiden, koneiden ja järjestelmien asiakaspalvelu-, käyttöönotto- ja ylläpitotyöt.

         Kunkin vaativuustason sisällä työsuorituksen, ammattitaidon ja henkilökoh­taisten ominaisuuksien tulisi vaikuttaa palkkauksen suuruuteen, esimerkik­si:

         • työsuoritus

         määrä, nopeus, laatu ja tulos

         • ammattitaito

         koulutuksella ja kokemuksella hankitut taidot ja tiedot suhteessa työn vaatimiin taitoihin ja tietoihin, ammattitaidon käytettävyys ja monipuolisuus, ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen

         • henkilökohtaiset ominaisuudet

         luotettavuus, täsmällisyys, aloitteellisuus ja työtehtäviin liittyvä kielitaito.

         Vähimmäispalkka

         4. Asentajan ja huoltomiehen vähimmäispalkat ovat palkkaliitteessä.

         3 § Matkakustannukset

         1. Kilometri- tai vastaavia korvauksia maksetaan asunnon ja työkohteen väli­seltä matkalta tämän ollessa olennaisesti pitempi kuin asunnon ja varsinaisen työpaikan välinen matka.

         2. Sen lisäksi mitä ateriakorvauksesta on sovittu työehtosopimuksessa, ate­riakorvausta ei makseta henkilölle, jos hänellä on oikeus saada ruokailulipuke joko luontoisetuna tai maksamalla siitä verotusarvo.

         3. Muutoin noudatetaan työehtosopimuksen 22 §:n (s. 70) määräyksiä.

         4 § Lomaraha

         1. Lomaraha voidaan vaihtaa vastaavaan vapaa-aikaan paikallisesti sopimalla.

         2. Muutoin noudatetaan työehtosopimuksen 21 §:n (s. 66) määräyksiä lukuun ottamatta 4. kohtaa.

         YÖTYÖ

         1 § Ulottuvuus

         Pöytäkirja koskee työehtosopimuksen soveltamisalalla tehtävää yötyötä.

         2 § Yötyö

         1. Työaikalain 26 §:n lisäksi työntekijä voi työskennellä kello 23.00-06.00 välisenä aikana:

         • kioskissa
         • myymälässä (enintään 400 neliömetrin päivittäistavarakauppa tai aukiolo poikkeusluvalla)
         • huolto- ja liikenneasemalla
         • siivouksessa.

         2. Edellä esitetyn lisäksi työntekijä voi suostuessaan työskennellä kello 23.00-06.00 välisenä aikana työssä:

         • lainsäädännön, viranomaisen määräyksen tai liikkeen luovutuksen johdosta tehtävän inventaarion tai tilinpäätöksen suorittamiseksi
         • liikkeessä epäillyn väärinkäytöksen selvittämiseksi
         • liikkeen suhdetoimintatilaisuudessa
         • joka on välttämätöntä myymälän perustamisen tai saneerauksen johdosta
         • joka on välttämätöntä varastoon tulleen tavaran nopeaksi jatkotoimittamiseksi
         • myymälän hyllyjen täyttämiseksi.

         VÄKIVALLAN UHKA

         1 § Arviointi

         Työnantajan työturvallisuuslain mukainen vaaran arviointi tulee palvelutyö- tehtävissä sisältää myös työpaikkaan kohdistuvan väkivallan uhan arvioinnin, joka päivitetään vähintään kerran kalenterivuodessa.


         Arvioinnissa otetaan huomioon mm.:

         • työskentely yksin, varsinkin ilta- ja yöaikaan
         • työpaikkaan kohdistuneet ja työpaikan lähiympäristössä sattuneet väkivaltatapaukset
         • rahan tai arvokkaan omaisuuden käsittely.
         Arvioidun vaaran perusteella työnantajan tulee järjestää työ ja työolosuhteet siten, että väkivallan uhkaa voidaan torjua tai vähentää

         2 § Torjunta ja jälkihoito

         1.Työsopimusta tehtäessä työntekijälle selvitetään työhön sisältyvä mah­dollinen yksintyöskentely ja sen työturvallisuusriskit.

         2. Väkivallan uhkaa tulee torjua mm.:

         • laatimalla menettelytapaohjeet väkivaltatilanteen varalle
         • antamalla työntekijälle riittävä opastus tai koulutus käytössä oleviin turva- ja hälytysjärjestelmiin
         • suunnittelemalla työpisteet rakenteellisesti turvallisiksi
         • arvioinnissa todetun väkivallan uhan huomioiminen työvoiman mitoituksessa sekä työvuoro- ja työaikasuunnittelussa
         • varmistamalla yhteydensaanti poliisiin tai vartiointiliikkeeseen, esimerkiksi puhelimella.
         3. Työnantaja selvittää jälkihoitoon liittyvät mahdollisuudet ja järjestelyt.

         3 § Yksintyöskentely

         Yksintyöskentely on asiakaspalvelutyötä:

         • jota myyjä tekee yksin myymälässä, kioskissa, myymälän tai tavara­talon yhdessä kerroksessa tai huolto- ja liikenneasemalla ja
         • joissa toiminta on järjestetty siten, että aukioloaikana työskentelee tavallisesti 1 työntekijä kerrallaan.

         Työ ja työolosuhteet tulee järjestää siten, että väkivallan uhkaa myös yksin­työskentelyssä voidaan torjua tai vähentää.

         Ruoka- ja kahvitaukoja annettaessa työnantajan on huolehdittava, että ne voidaan käytännössä pitää.

         TYÖAJAN LYHENNYS

         1 § Soveltamisala

         1. Vuosityöajan lyhentäminen 116 tunnilla koskee työaikamuotoja, joissa säännöllinen viikkotyöaika on keskimäärin 40 tuntia.

         2. Lyhennystä vähentävät paikalliseen sopimukseen tai käytäntöön perustuvat työaikaa lyhentävät:

         • vuosittain säännöllisesti toistuvat vapaat
         • lomat jotka perustuvat yli 2,5 päivän ansaintaan lomanmääräytymiskuukaudessa.

         2 § Lyhennysmallit

         Työajan lyhennys voidaan toteuttaa kalenterivuosittain:

         • lyhentämällä keskimääräinen viikkotyöaika työehtosopimuksen 6 §:n mukaisesti 37,5 tuntiin
         • antamalla lyhennys vapaapäivinä
         • tai sopimalla paikallisesti muusta lyhennystavasta.

         3 § Lyhennys vapaapäivinä

         Ansainta

         1. Työntekijä ansaitsee lisävapaapäiviä kalenterivuotta kohti seuraavasti:

        •      
          
         Työsuhteen kesto Vapaapäivien lukumäärä
         2-4 kuukautta 3 päivää
         5-7 kuukautta 7 päivää
         8-10 kuukautta 11 päivää
         11-12 kuukautta 14 päivää
          
              

         Edellä oleviin kuukausiin lasketaan vähintään 14 työpäivää sisältävät kuukaudet.
         Työpäivien veroisiksi päiviksi lasketaan:

         • vuosilomalain 7 §:n mukaiset päivät lukuun ottamatta ko. lain 7 §:n 2. momentin 1., 7. ja 8. kohdan mukaisia päiviä.
         • työehtosopimuksen 17 §:n mukaiset päivät (s. 55-57) lukuun ottamatta vaikeasti sairaan lapsen hoitopäiviä.

         Vapaapäivien antaminen

         2. Vapaapäivät annetaan viimeistään ansaintavuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

         Vapaapäivät annetaan:

         • erikseen tai yhdistämällä yhdeksi tai useammaksi yhdenjaksoiseksi vapaaksi
         • yhdistämällä työehtosopimuksen mukaiseen vapaapäivään.

         Vapaapäivistä ilmoitetaan työehtosopimuksen 6 §:n 5. kohdan mukaan (s. 24-25).


         Arkipyhäviikon työajan lyhennys

         3. Keskimääräisen viikkotyöajan ollessa yli 37,5 tuntia vähennetään työpäivien määrää 1:llä ja työtuntien määrää 8:lla.

         Poissaolot ja vuosiloma

         4. Poissaolot eivät aiheuta muutoksia työvuoroluetteloon merkittyihin lyhennyspäiviin.

         Lyhennyspäivät kerryttävät vuosilomaa.

         Työsuhteen päättyminen

         5. Työsuhteen päättyessä:

         • pitämättömät lyhennyspäivät korvataan peruspalkalla
         • liikaa annettuja lyhennyspäiviä vastaava palkka vähennetään palkkaennakkona lopputilistä ilman työsopimuslain 2:17 §:n mukaista kuittausrajoitusta.

         4 § Lyhennys paikallisesti sopien

         Paikallisessa sopimisessa:

         • sopimus on tehtävä kirjallisesti
         • jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kans­saan
         • sopimus voi koskea koko yritystä, yrityksen toimipaikkaa, osastoa tai muuta yksikköä
         • sopimus on voimassa kalenterivuoden, ellei toisin sovita

         YKSILÖLLISET TYÖAJAT

         A. Viikkotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia

         1. Työpaikkakohtaisesti sopien (23 §:n mukaan, s. 71) voidaan myyjien ja varastotyöntekijöiden säännöllinen työaika järjestää seuraavasti:

         Työaika

         2. Työnantaja laatii etukäteen työajan tasoittumisjärjestelmän, jonka aikana viikkotyöaika tasoittuu enintään 36,25 tuntiin eli 36 tuntiin 15 minuuttiin.

         Työajassa on otettu huomioon 7 §:n mukaiset arkipyhäviikkojen työajan lyhennykset.
         Säännöllinen työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.

         3. Keskimäärin 36,25 tuntia viikossa ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka.

         Muuten korotetun palkan laskennassa noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

         4. Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.

         Vapaapäivät

         5. Kokoaikatyöntekijälle annetaan 1.1.-30.6. ja 1.7.-31.12. välisinä aikoina mui­den vapaapäivien lisäksi 4 vapaapäivää, eli yhteensä 8 vapaapäivää vuodessa.

         Annetut vapaapäivät eivät lyhennä käytössä olevan tasoittumisjakson työ­aikaa.

         Vapaapäivät annetaan suhteutettuna työntekijän ollessa palkatta poissa tai työsopimuksen ollessa voimassa vain osan vuosipuoliskoa.

         Vapaapäivät pyritään antamaan muiden vapaiden tai vuosiloman yhteydessä töiden järjestelyjen sen mahdollistaessa.

         Poissaolot eivät muuta ennalta laadittua vapaapäiväjärjestelmää.

         Alle 36,25 tuntia tekevät

         6. Alle 36,25 tuntia tekevälle työntekijälle korvataan arkipyhät maksamalla tehtyjen työtuntien lisäksi 2 päivän palkka kultakin vuosineljännekseltä eli yhteensä 8 päivän palkka vuodessa.

         Päiväpalkka määräytyy työehtosopimuksen 7 §:n 7. kohdan mukaan (s. 32).

         Palkka maksetaan kunkin vuosineljänneksen päättymistä seuraavana palkan- maksupäivänä.

         Korvaus maksetaan suhteutettuna työntekijän ollessa palkatta poissa tai työsopimuksen ollessa voimassa vain osan vuosineljännestä.

         Muut määräykset

         7. Muuten noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä
        •      
          

         Esimerkki 35.

         4 viikon tasoittumisjärjestelmä
         - keskimäärin 36,25 t/vko
         - tämän jakson aikana annetaan 1 vuoden 8 ylimääräisestä vapaapäivästä

         Ma Ti Ke To Pe Le Su Yth
         vko 1 9 6 9 8 9 7 - 48 t
         vko 2 9 7 - - 9 5 - 30 t
         vko 3 - 6 6 7 8 8 - 35 t
         vko 4 - 7 8 8 9 - - 32 t
         Yth 145 t

         Työaika 145 t : 4 = 36,25 t/vko, jaksossa 9 vapaapäivää

          
              

         B. Työaikapankki

        • 1. Työpaikkakohtaisesti sopien (23 §:n mukaan, s. 71) voidaan tehtyjä työ­tunteja siirtää työaikapankkiin alla esitetyllä tavalla.

         Siirrettävät työtunnit

         2. Työnantajan ja työntekijän sopiessa voidaan työaikapankkiin siirtää:

         • lisä-ja ylityötunteja
         • sunnuntaityön korotustunteja
         • tes-vapaapäivänä tehtyjä työtunteja
         • arkipyhälyhennyspäivänä tehtyjä työtunteja
         • työaikalain mukaisena vapaapäivänä tehtyjä työtunteja
         • ns. pekkaspäivänä tehtyjä työtunteja
         • liukuvan työajan plussaldotunteja työntekijän pyynnöstä.

         3. Työnantajan aloitteesta tehtävät ja korotetulla palkalla maksettavat työ­tunnit siirretään työaikapankkiin vastaavasti korotettuina.

         Työntekijän aloitteesta tehtävät tunnit siirretään työaikapankkiin korotta- mattomina.

         4. Työnantaja ja työntekijä sopivat siirrettävien työtuntien määrästä.

         Työaikapankissa saa kokoaikatyöntekijällä olla enintään 75 tuntia ja alle 37,5 tuntia tekevällä enintään 2 kertaa työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika.

         Vapaan pitäminen

         5. Työnantaja ja työntekijä pyrkivät sopimaan työaikapankkiin kertyneen vapaan antamisajankohdan. Muussa tapauksessa työnantaja määrää vapaan antamisajankohdan.

         Vapaan antamisajankohdasta on ilmoitettava työntekijälle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 2 viikkoa etukäteen.

         6. Vapaa annetaan kokonaisina vapaapäivinä, ellei toisin sovita. Vapaa pyri­tään antamaan muiden vapaapäivien tai vuosiloman yhteydessä.

         Vapaa on pidettävä viimeistään kertymisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana, ellei hyväksyttävän poissaolon takia muuta sovita.

         7. Työnantajan tai työntekijän irtisanoessa työaikapankkisopimuksen pidetään työaikapankkiin siirretyt työtunnit vapaana tämän pykälän mukaan.

         Työkyvyttömyys ja vapaa

         8. Työntekijän ollessa työkyvytön ennen vapaan alkamista tai työkyvyttö­myyden alkaessa vapaan aikana noudatetaan vuosilomalain säännöksiä.

         Vapaapäivät kerryttävät vuosilomaa.


         Kirjanpito

         9. Työaikapankista on kirjattava:

         • milloin työ on tehty
         • kumman aloitteesta
         • montako tuntia tehty ja montako siirretty pankkiin
         • vapaan ajankohta ja montako tuntia pankista otetaan.

         Työsuhteen päättyminen

         10. Työsuhteen päättyessä pitämätön vapaa korvataan peruspalkalla.

         LISÄTYÖN TARJOAMINEN

         Liittyen työsopimuslain 2:5 §:n velvollisuuteen tarjota lisätyötä liittojen tavoite on saada lisätunteja yrityksen vakituisille työntekijöille sekä välttää erimielisyyksiä ja oikeudenkäyntejä. Liitot suosittelevat kiistojen varhaista selvittelyä ja ratkaisemista työpaikoilla.


         Tämän tavoitteen toteutumiseksi voidaan työpaikkakohtaisesti sopien (23 § mukaan, s. 71) ottaa käyttöön seuraavia malleja:

         1. Yksilöllinen työaikatarkastelu
         2. Yrityskohtainen työaikatarkastelu
         3. Henkilöstöpankki tai muu lisätyön tarjoamiseen liittyvä yritys­kohtainen järjestely

         1. Yksilöllinen työaikatarkastelu

         1. Työnantaja ja työntekijä tarkastelevat vuosittain työsopimuksessa sovitun keskimääräisen vähimmäistyöajan toteutumista.

         2. Viikkotyöajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi, työaika sovitaan välittömästi tarkastelun jälkeen todellista viikkotyöaikaa vastaavaksi työajaksi.

         3. Jos yrityksessä on luottamusmies, sovitaan yksilöllisen työaikatarkastelun käyttöönotosta ja seurannasta hänen kanssaan.

          

         2. Yrityskohtainen työaikatarkastelu

         Työnantaja ja luottamusmies käsittelevät vuosittain seuraavat asiat:

         1. Yrityksen koko henkilöstön rakenteen ja määrän sekä arvion niiden kehittymisestä.
         2. Alle 37,5 tuntia työskentelevän henkilöstön rakenteen ja tehtyjen työtuntien määrän, kehityksen ja arvion niiden kehittymisestä.
         3. Työajan suunnittelussa ja lisätyön tarjoamisessa käytettävät peri­aatteet ja niiden toimivuuden.

         Tarkastelun tarkoituksena on edesauttaa, että työsopimukset yleisesti vas­taavat todellista työn teettämisen tarvetta ja säännöllisen työajan järjestä­misessä hyödynnetään Kaupan työehtosopimuksen mahdollisuudet.

         3. Henkilöstöpankki tai muu lisätyön tarjoamiseen liittyvä yritys­kohtainen järjestely

         Henkilöstöpankki

         1. Henkilöstöpankin tavoitteena on tehostaa tilapäisen lisätyön kohdentu­mista yrityksen omalle henkilöstölle.

         2. Työehtosopimuksen määräykset koskevat henkilöstöpankkia, ellei alla esitetystä muuta johdu.

         Lisätyön tarjoaminen

         3. Henkilöstöpankkisopimuksella sovitaan siitä, miten tilapäisen lisätyön tarjoamisvelvollisuus yrityksessä järjestetään.

         4. Työvuoroluetteloon suunniteltujen ja henkilöstöpankista annettujen lisätyötuntien yhteismäärä on enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa tai käytettäessä työajan tasoittumisjärjestelmää keskimäärin enintään 37,5 tuntia viikossa.

         5. Työnantaja tiedustelee jokaiselta alle 37,5 tuntia tekevältä, mistä toimi­paikoista hän on valmis vastaanottamaan lisätyötunteja.

         Työntekijällä on oikeus milloin tahansa tulla tietyn toimipaikan lisätyöilmoituksen piiriin tai jäädä siitä pois.

         6. Tietyn toimipaikan lisätyötunteja tarjotaan niille alle 37,5 tuntia tekeville, jotka ovat ilmoittaneet halustaan lisätyöhön ko. toimipaikassa.

         Saatuaan lisätyötarjouksen ja ollessaan valmis tekemään tarjotun työn työntekijä ilmoittautuu sovitulla tavalla.
         Vastatessaan lisätyötarjoukseen työntekijän on ilmoitettava, jos työntekijän työvuoroluetteloon suunniteltujen ja tarjottujen lisätyötuntien yhteismäärä ylittää 10 tuntia vuorokaudessa tai keskimäärin enintään 37,5 tuntia viikossa.


         7. Lisätyön antamisessa pyritään tasapuolisuuteen ottaen erityisesti huomi­oon työntekijän ammattitaito, osaaminen, kokemus ja soveltuvuus tehtävään.

         Lisätyötä tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ensin lisätyötä tarvitsevan toimipaikan omille työntekijöille, sen jälkeen yrityksen muille työntekijöille ja viimeisenä yrityksen ulkopuolisille työntekijöille.
         Lisätyaötuntien kohdentuminen oman yrityksen ja työpaikan työntekijöille parhaimmillaan varmistaa työnantajalle ammattitaitoisen ja osaavan hen­kilökunnan. Samalla se on viesti henkilökunnalle, että heidän työtään ja ammattitaitoaan arvostetaan, joka edelleen edistää työntekijöiden motivoi­tuneisuutta ja sitoutumista työhönsä.

         8. Työnantajalla on oikeus poistaa työntekijä lisätyöilmoituksen saajien pii­ristä uuden tasoittumisjakson alkamiseen asti, jos hänen tasoittumisjakson työtuntien määrä on ylittämässä keskimäärin 37,5 viikkotyötuntia.

         Sopimus

         9. Henkilöstöpankin käyttöönotosta ja toteuttamisesta sovitaan työpaikka­kohtaisesti työehtosopimuksen 23 §:n mukaan (s. 71).

         Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.

         10. Henkilöstöpankkisopimuksessa on sovittava ainakin seuraavista asioista:

         • Miten työntekijä ilmoittaa halustaan tulla tietyn toimipaikan lisätyöilmoituksen piiriin tai jäädä siitä pois.
         • Miten työnantaja ilmoittaa lisätyötunneista ja mitä tietoja lisätyöstä ilmoituksessa tulee olla.
         • Miten työntekijä ilmoittaa halukkuutensa ottaa vastaan tarjotut lisätyötunnit.
         • Minkä ajan kuluessa työntekijä ilmoittaa halukkuutensa ottaa vastaan tarjotut lisätyötunnit eri tilanteissa.
         • Miten työnantaja ilmoittaa, kenelle tarjotut lisätyötunnit annetaan.

         11. Henkilöstöpankista sopineella luottamusmiehellä on oikeus pyynnöstä saada tiedot:

         • henkilöstöpankkiin ilmoittautuneiden määrästä
         • lisätyötuntien jakautumisesta henkilöstöpankkiin ilmoittautuneiden ja yrityksen ulkopuolisten työntekijöiden kesken

         VARASTOTYÖN SUORITUSPALKKAUS

         1. Suorituspaikka muodostuu kiinteästä ja muuttuvasta palkanosasta. Muut­tuva palkanosa perustuu pääasiallisesti työsuoritteen määrän ja laadun mittaamiseen, joko yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti. Suorituspalkalla ei tarkoiteta palkkiopalkkaa eikä tulos- ja voittopalkkioita.

         2. Suorituspalkkatyön tarkoituksena on työntekijän ansion nousu työehto­sopimuksen mukaista palkkaa korkeammaksi tavanomaista tehokkaamman ja laadukkaamman työskentelyn johdosta.

         3. Työntekijällä on oikeus ennen työn aloittamista saada tiedot suorituspalkkatyön palkkaperusteista. Olennaiset muutokset työsuoritukseen vaikutta­vissa tekijöissä tulee viipymättä ottaa huomioon palkkaperusteissa, muutoin ne pysyvät ennallaan.

         4. Työn keskeytyessä työntekijästä riippumattomasta syystä pyritään hänelle järjestämään muuta suorituspalkkatyötä. Tämän ollessa mahdotonta työn­tekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka ilman suoritetta ottaen huomioon työsopimuslain 2:12 §:n säännökset.

         5. Suorite otetaan huomioon sairausajan ja vuosiloma-ajan palkoissa, jos sitä ei muutoin makseta näiltä ajoilta. Maksettaessa lisä- ja ylityöltä suoritetta se otetaan huomioon lisä- ja ylityökorvauksissa.

         Työpaikkakohtaisesti 23 §:n (s. 71) mukaan voidaan edellä esitetystä sopia toisin. Jos työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.

         6. Suorituspalkkatyöhön liittyvät työntutkimukset tehdään avoimesti. Muu­ten niihin noudatetaan soveltuvin osin yhteistoimintasopimuksen 4:2 §:n määräyksiä. Työntutkimusten tulokset otetaan huomioon suorituspalkkausta kehitettäessä.

         7. Luottamusmies voi perustellusta syystä pyytää suorituspalkkatyön palk­kaperusteiden tarkistamista. Tähän liittyvät selvitykset ja mahdolliset muu­tokset tehdään viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa.

         Luottamusmiehen koulutustarve suorituspalkkausasioissa tulee ottaa huomi­oon järjestettäessä koulutussopimuksen mukaista ay- ja yhteistä koulutusta.

         TYÖSOPIMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISOHJEITA

         Koeaika
         Koeajasta on sovittava työsopimuksessa. Koeaika määräytyy työsopimuslain 1:4 §:n mukaisesti. Koeajan enimmäispituus on pääsääntöisesti 4 kuukautta. Työntekijään, joka kohtuullisen ajan kuluessa palaa aikaisemman työnan­tajansa palvelukseen entisen kaltaiseen työhön, ei koeaikaa sovelleta, ellei siihen ole erityistä syytä, mistä työsuhteen uudelleen alkaessa nimenomaan sovitaan.


         Mikäli työnantaja järjestää työntekijälle työhön liittyvän koulutuksen, joka kes­tää yli 4 kuukautta, voidaan sopia enintään 6 kuukauden pituisesta koeajasta.


         8 kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestoajasta.


         Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

         Lähtökohtaisesti työsuhde on voimassa toistaiseksi. Tällöin merkitään rasti ao. kohtaan.

         Työsuhteen alkamispäivämääräksi merkitään päivämäärä, jolloin työntekijä aloittaa työnteon.

         Määräaikainen työsopimus
         Jos työsuhde on sidottu määräaikaan, merkitään työsuhteen viimeinen kes- topäivä lomakkeeseen. Tällöin tulee myös todeta määräaikaisen työsuhteen peruste, esim. äitiys- ja vanhempainvapaasijaisuus, vuosilomasijaisuus tai työntekijän oma pyyntö.

         Jos työsopimuksen kestoaika ei ole sidottu kalenteriaikaan, vaan se on riip­puvainen tietyn työtehtävän suorittamisesta, yksilöidään ao. tehtävä ja sen suorittamiselle arvioitu kesto sopimuksen tälle asialle varattuun tilaan.

         Määräaikainen työsopimus, jonka kestoksi on sovittu vuotta pidempi aika, on tehtävä kirjallisesti.

         Työaika
         Alle 37,5 tuntia tekevän keskimääräinen viikkotyöaika tulee sopia ja kirjata siihen varattuun kohtaan ottaen huomioon työehtosopimuksen 6 §:n 1. kohdan määräykset (s. 23).


         Työntekijän suostuessa sunnuntaityöskentelyyn työnantaja ei ole velvollinen hankkimaan erillistä sunnuntaityösuostumusta työntekijältä yksittäisten sunnuntaipäivien tai arkipyhien osalta.


         Työntekijän kieltäydyttyä sunnuntaityöskentelystä työnantaja ei ole velvol­linen tarjoamaan hänelle työtä sunnuntaiksi tai arkipyhäksi.


         Työtehtävät
         Työsopimukseen kirjataan työntekijän kanssa sovitut pääasialliset työteh­tävät esim. tavaratalomyyjä, varastotyöntekijä, konttorityöntekijä jne. Jos työntekijän kanssa on sovittu tavanomaista ammattikäsitettä laajemmista työtehtävistä, todetaan se sopimuksessa esim. myyjä/varastotyöntekijä tai osastostaan vastaava ja sitä hoitava myyjä.


         Palkkaus
         Palkkaus määräytyy noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Tästä syystä tulee todeta palkan määräytymisperuste ja palkan määrä työsuhteen alkaessa, esim. myyjän osalta B1 3. vuotena, tai konttorityöntekijän osalta C1 5. vuotena.


         Mikäli yrityksessä on käytössä työehtosopimuksesta poikkeava palkkausjär­jestelmä, käytetään palkkauksen määrittelyn osalta erillistä liitettä.


         Muut ehdot
         Tähän kohtaan kirjataan esimerkiksi sellaiset sovitut ehdot, joilla poiketaan työehtosopimuksen vähimmäismääräyksistä. Tällaisia ehtoja voi liittyä palkkaukseen, työaikaan tai vapaapäiviin, luontoisetuihin, vuosilomaan jne.


         Erillinen liite
         Mikäli lomakkeen ao. kohdalle varattu tila ei riitä, on mahdollista käyttää erillistä liitettä, johon sopimuskohdassa viitataan.


         Muutoksesta ilmoittaminen

         Työsopimuslain 2:4 §:n mukaan työnantaja velvoitetaan antamaan työn­tekijälle kirjallisen selvityksen keskeisestä työsuhteen ehdon muutoksesta. Selvitys on annettava niin pian kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin muu­tosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä. Selvitystä ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos muutos johtuu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muuttamisesta. Työnantajan velvollisuudella ilmoittaa muuttuneista sopi­musehdoista ei puututa mitenkään niihin edellytyksiin, joilla työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksen ehtoja.

         LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

         Johdanto
         Luottamusmiessopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työnteki­jöiden välistä yhteistoimintaa yrityksen eri osa-alueilla ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.


         Toimintaympäristön nopeat muutokset korostavat yhteistoiminnan ja pai­kallisen sopimisen tärkeyttä. Työnantajilta ja luottamusmiehiltä vaaditaan ennakkoluulotonta suhtautumista ajan haasteisiin.


         Muutosten johdosta luottamusmiestehtävien hoidossa korostuu luotta­musmiehen yhteistyökumppanin rooli yrityksen ja sen henkilöstön erilai­sissa kehittämishankkeissa sekä parannettaessa yrityksen tuottavuutta ja työhyvinvointia.


         Kaupan tulevaisuuden haasteet, yhteiset kehittämishankkeet ja paikallinen sopiminen edellyttävä riittävän kattavaa luottamusmiesjärjestelmää, jossa luottamusmiehillä on tarvittavat tiedot ja taidot tehtäviensä hoitamiseen.


         Yhteistyön ja paikallisen sopimisen edistämiseksi työnantaja ja pääluotta­musmies selvittävät käytännön tarpeet ja sopivat järjestelyistä koskien:

         • yrityksen sisäisten viestintäjärjestelmien käyttämistä luottamusmiehen tiedottamisessa,
         • yrityksen luottamusmiesten keskinäistä yhteydenpitoa ja kokoontu­misia sekä
         • luottamusmiesten verkko-opetusmahdollisuuksia

         1 § Sopimuksen soveltamisala

         Sopimusta noudatetaan Kaupan liiton jäsenyrityksissä

         2 § Luottamusmiehen tehtävät

         Luottamusmiehen tehtävänä on:

         • kehittää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä
         • osallistua paikallisten sopimusten tekemiseen
         • olla aktiivi kumppani yhteisissä tuottavuus- ja kehittämishankkeissa
         • osallistua henkilöstön ammatillisen koulutuksen kehittämiseen
         • edustaa toimialueensa järjestäytyneitä työntekijöitä
         • antaa palautetta työntekijöiltä työnantajalle
         • valvoa työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattamista
         • osallistua paikallisten erimielisyyksien selvittämiseen
         • edistää ja ylläpitää työrauhaa.

         3 § Luottamusmiehen valinta

         Yleistä

         1. Palvelualojen ammattiliittoon järjestäytyneet yrityksen työntekijät valitsevat luottamusmiehen.

         2. Luottamusmies on PAM:n ammattiosaston jäsen ja yrityksen työntekijä.

         3. Järjestäytyneiden työntekijöiden valitsema vaalitoimikunta huolehtii luottamusmiesvalinnan käytännön järjestelyistä. Työnantaja varaa tilaisuuden vaalien toimittamiseksi.

         4. Luottamusmiesvalinnan järjestämisestä työpaikalla on ilmoitettava työn­antajalle 7 päivää ennen valinnan toimittamista.

         Luottamusmiehet

         5. Luottamusmiehiä voidaan valita seuraavasti:

         Yrityksen luottamusmies
         Yritykseen voidaan valita luottamusmies. Vähintään 30 työntekijän yritykseen valittu luottamusmies on tämän sopimuksen tarkoittama pääluottamusmies.


         Toimipaikan luottamusmies
         Yrityksen luottamusmiehen lisäksi voidaan valita toimipaikan luot­tamusmies, jos asiasta sovitaan kirjallisesti ennen vaalijärjestelyjä.


         Alueluottamusmies
         Yritykseen, jolla on valtakunnallisesti laaja alueorganisaatio, voidaan valita alueluottamusmiehiä, jos asiasta sovitaan kirjallisesti ennen vaalijärjestelyjä.


         Jos yritykseen on valittu useita alueluottamusmiehiä, toimii yksi heistä yrityksen pääluottamusmiehenä tehtävänään järjestää myös koko yritystä koskevien yhteisten asioiden käsittely.


         Toimipaikan tai alueluottamusmiehen valitseminen

         Työnantajan ja pääluottamusmiehen sopiessa yrityksen toimipaikan tai alueluottamusmiehen valitsemisesta on otettava huomioon seuraavaa:

         • yrityksen organisaatio-ja päätöksentekorakenne
         • hallinnollinen itsenäisyys ja erillisyys
         • henkilöstömäärä ja -jakauma
         • yhteistyön, paikallisen sopimisen ja neuvottelujärjestelmän kehittämistarpeet.

         Toimipaikan luottamusmies voidaan valita yrityksen itsenäiseen toimintayksikköön, jossa työnantajan edustajalla on itsenäinen neu­votteluoikeus, vastuu yksikön tuloksesta ja henkilöstöstä. Itsenäisiä toimintayksikköjä ovat esimerkiksi yrityksen hankinta- ja jakelukes­kus, tavaratalo tai erillinen konttori.


         Alueluottamusmies voidaan valita alueelle, jossa työnantajan edus­tajalla on itsenäinen neuvotteluoikeus ja että neuvottelujärjestelmän mukainen asioiden käsittely voidaan alueella järjestää tehokkaasti ja toimivasti.


         Varaluottamusmies
         Luottamusmiehelle voidaan valita varamies. Toimiessaan luottamus­miehenä siitä on ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti. Toimiessaan luottamusmiehenä varamiehellä on luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet.


         Ilmoitukset työnantajalle

         6. Valituista luottamusmiehistä varamiehineen sekä luottamusmiestehtävien päättymisistä on ilmoitettava välittömästi ja kirjallisesti työnantajalle.

         Luottamusmiehen jatkaessa tehtävissä ilman vaaleja siitä on ilmoitettava työnantajalle välittömästi vaalikauden päättymisen jälkeen.
         Saatuaan tiedon uusista luottamusmiehistä työnantajan on ilmoitettava vas­taava työnantajan edustaja välittömästi ja kirjallisesti luottamusmiehelle.


         Muutostilanteet

         7. Yrityksen tai sen osan toiminnan olennaisesti supistuessa tai laajentuessa tai liikkeen luovutuksen, sulautumisen tai niihin verrattavan organisaatiomuu­toksen johdosta paikalliset osapuolet saattavat luottamusmiesorganisaation mahdollisimman pian vastaamaan yrityksen tai sen osan muuttunutta kokoa ja rakennetta.

         4 § Luottamusmiehelle annettavat tiedot

         1. Syntyessä epäselvyyttä tai erimielisyyttä työntekijöiden palkasta tai työ­suhteeseen liittyvien lakien tai sopimusten soveltamisesta luottamusmiehelle annetaan kaikki tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot.

         2. Yrityksen luottamusmiehellä on oikeus pyynnöstä saada työehtosopimus­ten piiriin kuuluvista yrityksen työntekijöistä seuraavat tiedot:

         Kerran vuodessa

         • suku-ja etunimet
         • palkkaryhmä tai vastaava, johon työntekijä tai hänen suorittamansa työ kuuluu
         • työntekijöiden lukumäärä sekä vuoden aikana työssä olleiden erikseen työhön kutsuttavien tai muun tilapäisen henkilöstön lukumäärä.

         Kuukauden kuluessa työsuhteiden alkamisesta

         • uusien työntekijöiden suku- ja etunimet sekä palvelukseen tuloaika.

         3. Pääluottamusmiehellä on oikeus pyynnöstä saada lisäksi seuraavat ryh­mäkohtaiset tiedot toimialueensa työntekijöistä edellyttäen että tiedot pe­rustuvat yrityksen muun toiminnan yhteydessä syntyvään tietoaineistoon:

         • keskimääräinen kuukausi- tai tuntipalkka ilman lisiä
         • keskimääräinen kuukausi- tai tuntipalkka lisineen
         • työtuntien määrä ja ylityötuntien osuus tehdyistä työtunneista.

         Pääluottamusmiehellä on oikeus saada edellä mainitut tiedot kerran vuodessa noudattaen työehtosopimusten ammattiryhmittelyä. Tietoja, jotka koskevat 6 henkilöä pienempiä työntekijäryhmiä, ei anneta.

         4. Luottamusmiehelle annetaan pyynnöstä selvitys siitä, millaisia tietoja työhönoton yhteydessä kerätään.

         5. Luottamusmiehellä on oikeus perehtyä hätä- ja ylityöstä ja niistä makse­tusta korotetusta palkasta laadittuun luetteloon.

         6. Luottamusmiehen on pidettävä tehtäviensä hoitamista varten saamansa tiedot luottamuksellisina.

         5 § Työstävapautus ja työskentelypuitteet

         Työstävapautus

         1. Luottamusmiehellä on oikeus riittävään työstävapautukseen luottamus-miestehtävien hoitamista varten.

         Työstävapautuksen määrässä otetaan huomioon mm. työntekijöiden ja toi­mipaikkojen lukumäärä, toimipaikan sijainti ja yrityksen toiminnan luonne.


         Työstävapautusaika ja ajankäyttö

         2. Alla esitetyn taulukon mukainen työstävapautusaika annetaan ainoastaan yrityksen luottamusmiehelle, ellei yrityskohtaisesti toisin sovita.

         Yrityksen luottamusmiehelle annetaan työstävapautusaikaa hänen toimi­alueeseen kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä) seuraavasti:

          

        •      
          
         Työntekijöiden lukumäärä Työstävapautusaika tuntia / viikko

         20 - 49 3
         50 - 149 5
         150 - 299 12
         300 - 499 20
         500 - 799 30
         vähintään 800 kokonaan työstä vapaa
          
              

         Luottamusmiehen työsopimuksessa olevan viikkotyöajan alittaessa taulukon mukaisen työstävapautusajan sopimustunnit nostetaan luottamusmieskau-den ajaksi lähinnä korkeampaan työstävapautusaikaan.

        •      
          

         Esimerkki 36.

         Työntekijän työsopimustunnit ovat 25 t / viikko. Työntekijöiden luku­määrä on 550. Sopimustunnit nostetaan luottamusmieskauden ajaksi 30 t / viikko.

         Esimerkki 37.

         Työntekijän työsopimustunnit ovat 30 t / viikko. Työntekijöiden luku­määrä on yli 800. Sopimustunnit nostetaan luottamusmieskauden ajaksi 37,5 t / viikko.

          
              


         Luottamusmiestehtävän hoitamista varten sovittuja viikkoaikoja voidaan myös yhdistää.

         Luottamusmiehen tulee tehdä ajankäyttösuunnitelma, josta käy ilmi luottamusmiestehtävän hoitamiseen käytettävä aika pääaiheittain.

         Luottamusmiehellä on lisäksi oikeus kerran vuodessa käydä toimialaansa kuuluvissa toimipaikoissa työnantajan kanssa sovittavana aikana.

         Toimipaikkojen väliseen matkaan käytettyä aikaa ei lueta em. vapautus- aikaan.

         Työntekijämäärän ollessa vähemmän kuin 20 selvitetään kussakin tapauk­sessa erikseen, milloin on tarkoituksenmukaista sopia kiinteästä työstäva- pautusajasta.
         Työntekijämäärä todetaan puolivuosittain.

         Työskentelypuitteet

         3. Luottamusmiehelle annetaan työpaikan olosuhteet huomioon ottaen riit­tävästi säilytystilaa hänen tarvitsemilleen asiakirjoille ja tarvittaessa oikeus käyttää työnantajan hallinnassa olevaa tarkoituksenmukaista toimistotilaa ja tavanomaisia toimistovälineitä. Luottamusmies voi toimittaa ammatti­liittonsa aineistoa työntekijöille.

         Tavanomaisten toimistovälineiden käsitteen piiriin kuuluvat myös yrityksessä yleisesti käytössä olevat atk-laitteet ja niihin liittyvät ohjelmat sekä internet­yhteys (sähköposti). Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon mm. yrityksen koko, luottamusmiehen tehtävien laajuus ja edellyttämä tarve sekä ajankäy­tön määrä. Käytännön järjestelyistä sovitaan paikallisesti.

         6 § Ansiomenetyksen korvaus

         Ansiomenetys

         1. Työnantaja maksaa luottamusmiehelle luottamusmiestehtävän hoitami­sesta aiheutuneen säännöllisen työajan ansiomenetyksen.

         Jos luottamusmies olisi säännöllisenä työaikanaan ansainnut työvuoroluet- telon mukaan ilta- ja lauantailisiä, ne maksetaan.

         Luottamusmiehen tehdessä työnantajan kanssa sovittuja tehtäviä säännöl­lisen työajan ulkopuolella maksetaan lisä- tai ylityökorvaukset, ellei toisin sovita.

         Matkakustannukset

         2. Luottamusmiehen matkustaessa työnantajan kanssa sovittujen luottamus- miestehtävien takia maksetaan matkakorvaukset yrityksessä noudatettavan käytännön mukaan, kuten muissakin työtehtävissä.

         Luottamusmiehen käyttäessä matkustamiseen työnantajan suostumuksella omaa autoa maksetaan kilometrikorvaus.

         Luottamusmieskorvaus

         3. Luottamusmiestehtävien hoitamisesta maksetaan luottamusmieskorva- usta ainoastaan yrityksen luottamusmiehelle, ellei yrityskohtaisesti toisin sovita.

         Yrityksen luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta hänen toimialueeseensa kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippu­matta järjestäytyneisyydestä) seuraavasti:

        •      
          

         Luottamusmieskorvaukset 1.6.2013 alkaen:

         Työntekijöiden

         lukumäärä

         Korvaus

         euroa / kk

         20 - 49 35
         50 - 149 65
         150 - 299 95
         300 - 499 145
         500 - 799 185
         vähintään 800 sovitaan paikallisesti

         Luottamusmieskorvaukset 1.9.2015 alkaen:

         Työntekijöiden

         lukumäärä

         Korvaus

         euroa / kk

         20 - 49 40
         50 - 149 70
         150 - 299 100
         300 - 499 150
         500 - 799 190
         vähintään 800 sovitaan paikallisesti
          
              

         Työntekijämäärä todetaan puolivuosittain.

         Pääluottamusmiehen ansiokehitys

         4. Pääluottamusmiehen ansiokehityksen tulee vastata vähintään yrityksen asianomaisen ammattiryhmän vastaavien työntekijöiden keskimääräistä ansiokehitystä.

         Pääluottamusmiehen ansiokehitysvertailuryhmänä pidetään sitä yrityksen ammattiryhmää, johon pääluottamusmies kuuluu.

         7 § Luottamusmiehen koulutus

         1. Luottamusmiehellä on oikeus osallistua koulutussopimuksen mukaiseen koulutukseen.

         Uuden luottamusmiehen koulutus käsitellään työnantajan kanssa 2 kuukau­den aikana valinnasta.

         2. Pääluottamusmiestehtävän päättymisen jälkeen pääluottamusmies ja työnantaja selvittävät yhdessä, edellyttääkö työntekijän ammattitaidon yllä­pitäminen entisessä tai vastaavassa työssä ammatillista koulutusta.

         Työnantaja järjestää selvityksen edellyttämän koulutuksen.

         Työnantaja ja pääluottamusmies selvittävät luottamusmiestehtävän aikana, edellyttääkö ammattitaidon ylläpitäminen, joko entiseen tai vastaavaan työ­hön, sellaisen ammatillisen koulutuksen antamista, jota järjestetään myös muille työntekijöille.

         8 § Työsuhdeturva

         Syrjintäkielto

         1. Luottamusmiestä ei saa luottamusmiestehtävän takia erottaa työstä eikä muutoinkaan syrjiä.

         2. Luottamusmiestä ei saa luottamusmiestehtävän aikana tai sen johdosta siirtää alempipalkkaiseen tai vähempiarvoiseen työhön kuin missä hän oli valituksi tullessa.

         3. Varsinaisen työn vaikeuttaessa pääluottamusmiehen tehtävien hoitamista hänelle on järjestettävä muuta työtä ottaen huomioon yrityksen tai sen osan olosuhteet sekä hänen ammattitaito. Tällainen järjestely ei saa aiheuttaa ansioiden alentumista.

         Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

         4. Irtisanottaessa tai lomautettaessa yrityksen henkilöstöä taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla ei tällaista toimenpidettä saa kohdistaa pääluot- tamusmieheen, ellei yrityksen tai pääluottamusmiehen toimialueena olevan yrityksen osan toimintaa keskeytetä kokonaan.

         Yhteisesti todettaessa tai työnantajan muutoin näissä neuvotteluissa yksilöidysti osoittaessa ettei pääluottamusmiehelle voida tarjota hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä, edellä esitetystä voidaan poiketa.

         Pääluottamusmiehen riitauttaessa irtisanomisen liittojen väliset neuvottelut on käytävä irtisanomisajan kuluessa.

         5. Luottamusmies voidaan irtisanoa tai lomauttaa hänen työnsä päättyessä kokonaan, jos:

         • työnantaja ei voi järjestää hänelle ammattitaitoa vastaavaa tai muu­toin sopivaa työtä tai
         • työnantaja ei voi kouluttaa häntä muuhun työhön työsopimuslain 7:4 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
         Yksilösuoja

         6. Luottamusmiestä ei saa irtisanoa hänestä johtuvasta syystä ilman edus­tamiensa työntekijöiden suostumusta (työsopimuslain 7:10 § 1 momentti).

         7. Luottamusmiehen työsopimusta ei saa purkaa tai käsitellä purkautuneena vastoin työsopimuslain 8:1-3 §:n säännöksiä.

         Luottamusmiehen työsopimus voidaan purkaa järjestysmääräyksien rik­komisen takia vain, jos luottamusmies on toistuvasti ja olennaisesti sekä varoituksesta huolimatta jättänyt työvelvoitteensa täyttämättä.

         Ehdokassuoja

         8. Työsuhdeturvamääräyksiä noudatetaan pääluottamusmiesehdokkaaseen, jonka asettamisesta on ilmoitettu työnantajalle kirjallisesti.

         Ehdokassuoja alkaa aikaisintaan 3 kuukautta ennen pääluottamusmiehen toimikauden alkua. Ehdokassuoja päättyy muiden kuin valituksi tulleen osalta vaalin järjestäjän todettua vaalituloksen.

         Jälkisuoja

         9. Työsuhdeturvamääräyksiä noudatetaan 6 kuukautta pääluottamusmies- tehtävän päättymisestä.

         Pääluottamusmies ja liikkeen luovutus

         10. Luovutetun liikkeen tai sen osan säilyttäessä itsenäisyytensä pääluotta­musmiehen asema jatkuu sellaisenaan.

         Luovutetun liikkeen tai sen osan menettäessä itsenäisyytensä pääluottamus- miehellä on 9. kohdan mukainen jälkisuoja liikkeen luovutuksesta johtuneen toimikauden päättymisestä alkaen.

         Korvaukset

         11. Päätettäessä luottamusmiehen työsopimus tämän sopimuksen vastaisesti työnantajan on maksettava korvauksena vähintään 10 kuukauden ja enintään 30 kuukauden palkka.

         Korvausperusteet määräytyvät työsopimuslain 12:2 §:n 2. momentin mukaan ottaen huomioon työntekijän luottamusmiesasema.

         Liitot voivat yksittäistapauksissa sopia pienemmästä korvauksesta kuin 10 kuukauden palkka.

         9 § Neuvottelujärjestys

         1. Neuvottelujärjestys määräytyy työehtosopimuksen 25 §:n mukaan.

         2. Työnantajan harkitessa luottamus- tai varaluottamusmiehen työsuhteen päättämistä hänen on ennen toimenpiteeseen ryhtymistä oltava yhteydessä työnantajaliittoonsa. Työnantajaliiton saatua yhteydenoton sen tulee ryhtyä välittömästi asian edellyttämiin toimenpiteisiin.

         3. Paikalliset- ja liittoneuvottelut aloitetaan ja käydään viivytyksettä.

         10 § Sopimuksen voimassaolo

         1. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

         2. Irtisanomisaika on 1 kuukausi.

         YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET

         1 § SOVELTAMISALA

         Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton välisiä yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeita noudatetaan Kaupan liiton jäsenyrityksissä.

         2 § YHTEISTOIMINTA TYÖSUOJELUSSA

         2.1 Työpaikkakäsite

         Työpaikalla tarkoitetaan Kaupan liiton jäsenyritystä tai sen osaa, joka muo­dostaa alueellisen ja/tai toiminnallisen kokonaisuuden. Työpaikkakäsite määritellään paikallisesti.

         2.2 Työsuojeluyhteistoiminta

         1. Työsuojelumääräyksiä noudatetaan toimialoittain. Jos monitoimialayrityk- sessä toimialat eivät ole selvästi eroteltavissa, noudatetaan sen toimialan työsuojelumääräyksiä, johon enemmistö työntekijöistä kuuluu.

         2. Paikallisesti sopien työsuojeluyhteistoiminta voidaan toteuttaa työsuoje­lutoimikunnan sijasta myös muulla tavoin.

         Tällöin noudatetaan yhteistoimintasopimuksen määräyksiä työsuojelutoi­mikunnan tehtävistä sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelu- yhteistoiminnasta annetun lain 26 §:n säännöksiä.

         Työsuojeluvaltuutetun tulee olla mukana yhteistyössä.

         2.3 Työsuojeluvaltuutettu

         1. Työsuojeluvaltuutettua valittaessa työntekijöihin luetaan sekä työntekijät että toimihenkilöt.

         2. Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies voivat olla sama henkilö.

         2.4 Päätyösuojeluvaltuutettu

         1. Vähintään 30 työntekijän yritykseen valittu työsuojeluvaltuutettu on ase­maltaan soveltamisohjeiden mukainen päätyösuojeluvaltuutettu.

         2. Jos vähintään 30 työntekijän yritykseen on valittu useita työsuojeluvaltuu­tettuja, nimeävät he tarvittaessa keskuudestaan yhden soveltamisohjeiden
         mukaiseksi päätyösuojeluvaltuutetuksi. Päätyösuojeluvaltuutetun ja työsuo­jeluvaltuutetun toimikausi on sama. Päätyösuojeluvaltuutetun nimeämisestä on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle. Päätyösuojeluvaltuutettu ja pää­luottamusmies voivat olla sama henkilö.

         3. Päätyösuojeluvaltuutettuun noudatetaan työsuojeluvaltuutetun tehtäviä ja työskentelytiloja koskevia määräyksiä.

         4. Päätyösuojeluvaltuutetun ansiokehityksen tulee vastata yrityksen sen ammattiryhmän ansiokehitystä, johon hän kuuluu.

         2.5 Työsuhdeturva

         1. Työsuojeluvaltuutetulla on työsopimuslain 7:10 §:n mukainen irtisano­missuoja.

         Syrjintäkielto

         2. Työsuojeluvaltuutettua ei saa valtuutetun tehtävien hoitamisen takia erottaa työstä.

         3. Työsuojeluvaltuutettua ei saa valtuutetun tehtävän aikana tai sen johdosta siirtää alempipalkkaiseen tai vähempiarvoiseen työhön kuin missä hän oli valituksi tullessa.

         Työsuojeluvaltuutetun mahdollisuuksia kehittyä ja edetä ammatissaan ei saa heikentää valtuutetun tehtävien takia.

         4. Varsinaisen työn vaikeuttaessa työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista on hänelle järjestettävä muuta työtä ottaen huomioon yrityksen tai sen osan olosuhteet sekä valtuutetun ammattitaito. Tällainen järjestely ei saa aiheuttaa ansioiden alentumista.

         Yksilösuoja

         5. Työsopimusta ei saa purkaa vastoin työsopimuslain 8:1 §:n säännöstä.

         Työsopimuksen purkaminen järjestysmääräyksien rikkomisen takia on mah­dollista vain, jos työsuojeluvaltuutettu on toistuvasti ja olennaisesti sekä varoituksesta huolimatta jättänyt työvelvoitteensa täyttämättä.

         Päätyösuojeluvaltuutettu

         6. Päätyösuojeluvaltuutettuun noudatetaan hänen nimeämisestään lähtien sekä 6 kuukautta hänen tehtävänsä päättymisen jälkeen työsuojeluvaltuu­tetun työsuhdeturvamääräyksiä.

         7. Irtisanottaessa tai lomautettaessa yrityksen henkilöstöä taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla ei tällaista toimenpidettä saa kohdistaa päätyösuojeluvaltuutettuun, ellei yrityksen tai päätyösuojeluvaltuutetun toimialueena olevan yrityksen osan toimintaa keskeytetä kokonaan.

         Yhteisesti todettaessa tai työnantajan muutoin näissä neuvotteluissa yk­silöidysti osoittaessa ettei päätyösuojeluvaltuutetulle voida tarjota hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä, voidaan edellä esitetystä poiketa.

         8. Päätyösuojeluvaltuutetun tehtävän päättymisen jälkeen työnantaja ja val­tuutettu selvittävät yhdessä, edellyttääkö työntekijän ammattitaidon ylläpito entisessä tai vastaavassa työssä ammatillista koulutusta. Työnantaja järjestää selvityksen edellyttämän koulutuksen.

         Korvaukset

         9. Päätettäessä päätyösuojelu- tai työsuojeluvaltuutetun työsopimus tämän sopimuksen vastaisesti työnantajan on maksettava korvauksena vähintään 10 kuukauden ja enintään 30 kuukauden palkka. Korvausperusteet määräytyvät työsopimuslain 12:2 §:n 2. momentin mukaan. Korvausta lisäävänä tekijänä otetaan huomioon tämän sopimuksen rikkominen.

         10. Liitot voivat sopia yksittäistapauksissa 10 kuukauden palkkaa pienem­mästä korvauksesta.

         2.6 Työsuojeluasiamies

         Jos paikallisesti on sovittu työsuojeluasiamiesten valitsemisesta, noudate­taan seuraavaa:

         • työsuojeluasiamiehen toimialueena voi olla yrityksen toimipaikka tai tietty osa, esimerkiksi myymälä, varasto tai konttori
         • työsuojeluasiamiehen toimialueena voi olla myös tietty ammatti­ryhmä, esimerkiksi myyjät, varastotyöntekijät tai konttorityöntekijät
         • työsuojeluasiamiehen ja työsuojeluvaltuutetun toimikausi on sama
         • työsuojeluasiamiehen tehtävän hoitamiseen tarvitsemasta työstä- vapautusajasta sovitaan paikallisesti
         • työnantaja huolehtii siitä, että työsuojeluasiamiehellä on tarvittaessa käytettävissä tämän tehtävän hoitamista varten välttämättömät lait, asetukset, työsuojelumääräykset ja -ohjeet.

         2.7 Työsuojelutoimikunta

         1. Työsuojelutoimikunnan jäsenten lukumäärä on:
        •      
          
         Työntekijöitä Jäseniä
         enintään 150 4
         151-500 8
         yli 500 12
          
              

         2.Toimikunnan jäsenistä 25 % edustaa työnantajaa ja 75 % työntekijöitä

         2.8. Yksintyöskentely

         Työsuojeluosapuolten tulee lisäksi ottaa toiminnassaan huomioon liittojen välisen Väkivallan uhka -pöytäkirjan 3 §:n määräykset.

         2.9 Työsuojeluvaltuutetun työstävapautusaika

         1. Työsuojeluvaltuutetun työstävapautusaikaa määrättäessä otetaan huo­mioon tämän edustamien työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus, työskentelypaikkojen lukumäärä ja niissä suoritettavan työn luonne, töiden järjestelystä johtuvat työsuojeluvaltuutetun tehtävien määrään vaikuttavat tekijät sekä muut työntekijöiden turvallisuuteen ja fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen vaikuttavat työturvallisuuslaissa tarkoitetut haitta-, vaara- ja kuormitustekijät.

         2. Työsuojeluvaltuutetulle annetaan työstävapautusaikaa työpaikan työn­tekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä) seuraavasti:
        •      
          
         Työntekijöiden lukumäärä Työstävapautusaika
         tuntia / 4 viikossa
          
              
             myymälä varasto
         10 - 34   6 6
         35 - 59   8 8
         60 - 109   14 16
         110 - 159   22 24
         160 - 209   28 33
         210 - 259   37 41
         260 - 309   43 50
         310 - 409   55 62
          
              

         Työsuojeluvaltuutetun työsopimuksessa olevan viikkotyöajan alittaessa taulukon mukaisen työstävapautusajan sopimustunnit nostetaan työsuojelu­valtuutetun toimikauden ajaksi lähinnä korkeampaan työstävapautusaikaan.

        •      
          

         Esimerkki 38

         Myyjänä toimivan työsuojeluvaltuutetun työsopimustunnit ovat 10 tuntia viikossa. Työntekijöiden lukumäärä on 400. Taulukon mukaiset vapautustunnit olisivat 55 tuntia 4 viikossa.
         Työsopimustunnit nostetaan kuitenkin vain työsopimustunteja lähinnä korkeampaan vapautusaikaan (43 tuntia / 4 viikossa) eli 10,75 tuntiin viikossa.

          
              


         Työpaikan työntekijöiden enemmistön työskennellessä joko myymälässä nou­datetaan myymälätaulukkoa tai varastossa noudatetaan varastotaulukkoa.

         Alle 37,5 tuntia tekevät otetaan huomioon keskimääräisen viikkotyöajan suhteessa.

         Työntekijämäärä todetaan vuosittain.

         Työntekijöiden lukumäärän ollessa vähintään 410 sovitaan työstävapautus- ajan määrästä ja ajankohdasta paikallisesti ottaen huomioon edellä olevan taulukon laskentaperiaatteet.

         Konttorin muodostaessa työpaikkakäsitteen mukaisen työpaikan sovitaan työstävapautusaika paikallisesti. Tällöin otetaan erityisesti huomioon työ­paikan olosuhteet, alueellinen laajuus ja työntekijöiden lukumäärä sekä työsuojeluvaltuutetun tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen tarvitsema aika.

         3. Alueellisesti laajan yrityksen eri toimipaikkojen väliseen matkustamiseen käytettävästä työstävapautusajasta sovitaan paikallisesti. Tämä ei vähennä taulukon mukaista vapautusaikaa.

         Työsuojeluvaltuutetun osallistuessa koulutussopimuksen mukaiseen koulu­tukseen tämä ei vähennä taulukon mukaista vapautusaikaa.

         4. Paikallisesti sopien voidaan työstävapautusaikoja yhdistää.

         Työsuojeluvaltuutetun tulee ilmoittaa säännöllisistä vastaanottoajoistaan.

         2.10 Työsuojeluvaltuutetun korvaus

         1. Työnantaja korvaa päätyösuojeluvaltuutetulle, työsuojeluvaltuutetulle, työsuojeluasiamiehelle sekä työsuojelutoimikunnan jäsenille ja sihteerille työsuojelutehtävän hoitamisesta aiheutuneen säännöllisen työajan ansiome­netyksen. Ansiomenetys määritellään sen ansion mukaan, jonka työntekijä olisi ansainnut työssä ollessaan.

         2. Työnantaja maksaa komiteapalkkion suuruisen korvauksen työajan ulkopuolella tehdystä työnantajan edellyttämästä työsuojelutyöstä ja työ­suojelutoimikunnan kokoukseen osallistumisesta, ellei muusta korvauksesta erikseen sovita.

         3. Yrityksen työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojelutehtävien hoitami­sesta korvausta hänen toimialueeseensa kuuluvien työntekijöiden lukumää­rän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä) seuraavasti:
        •      
          
         Työsuojeluvaltuutetun korvaukset 1.6.2013 alkaen:

         Työntekijöiden

         lukumäärä

         Korvaus

         euroa / kk

            
         20 - 49 35
         50 - 149 65
         150 - 299 95
         300 - 499 145
         500 - 799 185
         vähintään 800 sovitaan paikallisesti

         Työsuojeluvaltuutetun korvaukset 1.9.2015 alkaen:

         Työntekijöiden

         lukumäärä

         Korvaus

         euroa / kk

            
         20 - 49 40
         50 - 149 70
         150 - 299 100
         300 - 499 150
         500 - 799 190
         vähintään 800 sovitaan paikallisesti
          
              

         Jos yritykseen on valittu useita työsuojeluvaltuutettuja, maksetaan korvaus vain päätyösuojeluvaltuutetulle (ks. kohta 2.4.), ellei yrityskohtaisesti toisin sovita.

         Yrityksen toimipaikan työsuojeluvaltuutetulle maksetaan kuitenkin edellä esitetyn taulukon mukaan korvaus, jos hänen toimialueeseensa kuuluu vä­hintään 80 työntekijää (riippumatta järjestäytyneisyydestä).

         Yrityksen toimipaikan työsuojeluvaltuutetun toimialueeseen kuuluvien työntekijöiden lukumäärää ei oteta huomioon laskettaessa päätyösuojeluvaltuutetun korvausta.
        •      
          

         Esimerkki 39

         1. Yrityksessä on 3. kohdan mukaisia työntekijöitä 350. Yritykseen on valittu 1 työsuojeluvaltuutettu. Hänelle maksetaan korvausta 140 euroa kuukaudessa.

         2. Yrityksessä on 3. kohdan mukaisia työntekijöitä 350. Yritykseen on va­littu 2 työsuojeluvaltuutettua, joista toinen on päätyösuojeluvaltuutettu.

         Yrityksen toimipaikan työsuojeluvaltuutettu työskentelee 130 työnteki­jän toimipaikassa. Hänelle maksetaan korvausta 60 euroa kuukaudessa.

         Päätyösuojeluvaltuutetulle maksetaan korvausta (350 - 130 = 220) 90 euroa kuukaudessa.

          
              

         Työntekijämäärä todetaan vuosittain.

         3 § NEUVOTTELUJARJESTYS

         Erimielisyyden koskiessa työsuojelu- tai päätyösuojeluvaltuutetun työ­suhteen päättämistä käydään paikallis- ja liittoneuvottelut viipymättä.

         4 § VOIMASSAOLO

         Soveltamisohjeet ovat voimassa toistaiseksi sopimuksen allekirjoittamisesta. Irtisanomisaika on 1 kuukausi.

         KOULUTUSSOPIMUS

         1 § Koulutustyöryhmä

         Tämän sopimuksen mukaista koulutusta varten on liittojen yhteinen koulutustyöryhmä.

         2 § Ammattiyhdistyskoulutus

         Kurssien hyväksyminen

         1. Koulutustyöryhmä hyväksyy työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit seuraavasti:

         • hyväksymisen edellytyksenä on yhteisesti todettu koulutustarve
         • kurssit hyväksytään kalenterivuodeksi kerrallaan
         • tarvittaessa kursseja voidaan hyväksyä kalenterivuoden aikana
         • ennen hyväksymistä työryhmälle annetaan selvitys kurssin tavoitteista, opetusohjelmasta, ajankohdasta, järjestämispaikasta ja kohderyhmästä
         • hyväksyttyjen kurssien joukossa tulee olla myös viikkoa lyhyempiä ja paikallisia kursseja.

         Liitot tiedottavat kursseista viimeistään 2 kuukautta ennen ensimmäisen kurssin alkua. Koulutustyöryhmä voi seurata kurssien opetusta.

         Osallistumisoikeus

         2. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat osallistua työsuhteen katkeamatta koulutustyöryhmän hyväksymälle enintään 2 viikon kurssille, varaluottamusmies ja 1. varatyösuojeluvaltuutettu koulutusryhmän hyväk­symille peruskursseille, jos se ei aiheuta yritykselle tuntuvaa haittaa.

         Henkilöstön edustaja voi osallistua vuoden aikana 1 kurssille ja 3 vuoden ai­kana 1 samansisältöiselle kurssille (aika lasketaan edellisen samansisältöisen kurssin päättymisestä).

         Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat osallistua vuoden aikana useampijaksoisen kurssin kaikille jaksoille kurssin kokonaispituuden ollessa enintään 2 viikkoa.

         Samana kalenterivuonna samasta toimipaikasta peruskursseille voi osallistua vain joko luottamusmies tai varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai 1. varatyösuojeluvaltuutettu.

         Ilmoitusvelvollisuus

         3. Työntekijän on ilmoitettava osallistumisestaan kurssille mahdollisimman aikaisin.

         Enintään viikon pituisesta kurssista on ilmoitettava vähintään 3 viikkoa ennen sen alkua ja yli viikon pituisesta kurssista vähintään 6 viikkoa ennen sen alkua.

         Työnantajan on ilmoitettava henkilöstön edustajalle mahdollisimman aikai­sin, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, miksi kurssille osallistuminen aiheuttaisi yritykselle tuntuvaa haittaa.

         Korvaukset

         4. Henkilöstön edustajat voivat osallistua koulutustyöryhmän hyväksymille kursseille ilman ansiomenetystä seuraavasti:

         • luottamusmiehen ansiomenetys korvataan enintään 2 viikolta,
         • työsuojeluvaltuutetun, 1. varatyösuojeluvaltuutetun ja varaluotta- musmiehen ansionmenetys enintään 1 viikolta,

         edellyttäen että kurssi liittyy osanottajan yhteistyötehtävään yrityksessä.

         Ansiomenetys korvataan työntekijän peruspalkan mukaan.

         Ilta- ja yölisiä sekä muita mahdollisia tuntikohtaisia lisiä ei korvata. Kuukau­sikohtaiset lisät korvataan.

         Muut edut

         5. Osallistuminen tämän pykälän mukaiseen koulutukseen ei vähennä vuosiloma-, eläke- tai näihin verrattavia etuuksia.

         3 § Yhteinen koulutus

         1. Yhteistä koulutusta annetaan pääsääntöisesti työpaikkakohtaisesti.

         2. Koulutukseen osallistumisesta sovitaan työnantajan ja työntekijän tai luottamusmiehen kanssa tai muulla paikallisesti sovittavalla tavalla.

         3. Yhteistä koulutusta ovat esimerkiksi:

         • yhteistoimintasopimukseen
         • osallistumisjärjestelmiin ja
         • työsuojeluyhteistyöhön liittyvä koulutus.

         4. Korvaukset määräytyvät 4 §:n mukaan.

         4 § Ammatillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus

         1. Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai työnantajan lähettäessä hänet ammatilliseen koulutukseen työnantaja korvaa koulutus­kustannukset ja ansiomenetyksen.

         2. Säännöllisen työajan ansiomenetys korvataan työntekijän peruspalkan mukaan.

         Ilta- ja yölisiä sekä muita tuntikohtaisia lisiä ei korvata.

         Kuukausikohtaiset lisät korvataan.

         Matkakustannukset korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan.

         3. Koulutuksen tapahtuessa työajan ulkopuolella työntekijälle korvataan siitä johtuvat suoranaiset kustannukset.

         4. Ennen koulutukseen ilmoittautumista todetaan, onko kysymyksessä tämän pykälän mukainen koulutus.

         5 § Voimassaolo

         Sopimus on voimassa toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajalla.

         PALKKALIITE 1.5.2014-29.2.2016

         1. VUOSIPORTAAT

         Kaupan työehtosopimuksen vuosiportaat ovat seuraavat:
        •      
          
          
         8. vuoden
         työntekijän
         palkka
          
         5. vuoden
         työntekijän
         palkka
            
            
              

         3. vuoden
         työntekijän
         palkka

                  
                  
                    

         1.vuoden
         työntekijän
         palkka

                      
                      
                        

         Harjoit­
         telijan
         palkka

                          
                          
                            
                            
         1
         2
         3
         4
         5
         6
         7
         8
         9
         >>>
                            


         Palvelusvuodet (tes 11 § 2. kohta)

          
              

         2. VAATIVUUSTASOJEN YLEISKUVAUS

         Vaativuustasojen yleiskuvaus otettiin käyttöön 1.5.2008. Vaativuustasojen yleiskuvauksen palkkaryhmät ovat: A, B1, B2, C1, C2 ja D.

         Käytännössä vaativuustasojen yleiskuvaus koskee sellaisia työntekijöitä, joilla ei ole työehtosopimuksessa taulukkopalkkoja. Vaativuustasojen yleis­kuvaus ei koske työntekijöitä, joilla on taulukkopalkat. Vaativuustasoon si­joittelu tehdään yleiskuvausten ja tes-nimikkeiden avulla (s. 134-135).

         VAATIVUUSTASOJEN

        •      
          
           Perustehtävät Ammattitehtävät
         Osaaminen

         Osaamista tehtävässä, jossa korostuvat rutiininomaiset työmenetelmät.

         Työ hallitaan perehdytyksellä.

         Ammatillista osaamista tehtävässä, jossa korostuvat käytännön työ­menetelmät.

         Työ hallitaan työpaikkakoulutuksella, tavanomaisella tuote- ja palvelu- tietoudella sekä käytännön kokemuksella

         Harkinta
         Työ tehdään työ­ohjeiden mukaan. Tilanteet toistuvat samankaltaisina Työ tehdään väljien työohjeiden tai yleisohjeiden mukaan käyttäen har­kintaa ja menettelytapojen valintaa. Tilanteet vaihtelevat
         Vastuu
         Tehtävään liittyy vastuu omasta työstä. Tehtävään liittyy ammatillinen vastuu, johon voi liittyä osavastuiden hoito.

         Palkka­

         ryhmät
         A B1 B2

         Tes-

         nimikkeet
         Konttorityöntekijä A Siivooja

         Myyjä I

         Konttorityöntekijä B Somistaja I
         Varastotyöntekijä
          
              

         YLEISKUVAUS

        •      
          

         Vaativat

         ammattitehtävät
         Specialised professional duties

         Ammatillista osaamista tehtävässä,

         jossa korostuu ammatillisten erityis-

         tietojen ja -taitojen käyttö.

          

         Työ hallitaan tehtävään sopivalla

         koulutuksella, syvällisellä tuote- ja

         palvelutietoudella sekä moni-

         puolisella kokemuksella.

         .

         Ammatillista osaamista

         tehtävässä, jossa korostuu

         ammatillisten erityistietojen ja -taitojen vankka hallinta

         ja soveltaminen.

         Työ hallitaan tehtävään

         sopivalla koulutuksella, teoreettisten tietojen käytöllä ja vankalla kokemuksella.

          

         Työ tehdään yleisohjeiden tai osittain

         toimeksiantojen mukaan käyttäen

         valintoja ja vaihtoehtoja. Tilanteet

         vaihtelevat usein asiakaskohtaisesti.

         Työ tehdään itsenäisesti

         tai vaativien ja vaihtelevien

         toimeksiantojen mukaan

         käyttäen valintoja ja tulkin­toja.

         Tehtävään liittyy vastuu työ- tai palvelu-

         kokonaisuudesta.

          

         .

         Tehtävään liittyy vastuu

         vaativasta työ- tai palvelu­kokonaisuudesta.

         .
         C1 C2 D

         Myyjä II

         Konttorityöntekijä C Somistaja II

         Konttorityöntekijä D

         Konttorityöntekijä E

         Tukkumyyjä I

          
              

         3. KONTTORITÖIDEN VAATIVUUSTASOT

         Määriteltäessä konttoritöiden vaativuustasoa on tehtävän sisältö nimik­keestä riippumatta ensin selvitettävä. Tämän jälkeen arvioidaan vaati­vuustasojen yleismääritelmien perusteella, mitä yleistä vaativuustasoa ko. tehtävä lähinnä vastaa.

         Tehtävän koostuessa kahdesta tai useammasta eritasoisesta osatoimin­nosta, on ratkaisua tehtäessä otettava huomioon kuhunkin vaativuus­tasoon kuuluvien töiden aikaosuudet ja painoarvot sekä näin muodostuva keskimääräinen vaativuustaso.

         Eri vaativuustasojen kohdalla on mainittu joitakin esimerkkejä tehtävä­nimikkeistä, jotka voivat kuulua kysymyksessä olevaan vaativuustasoon. Vaativuustason ratkaisee kuitenkin tehtävän vaativuus eikä vaativuus­tasossa mainittu esimerkkitehtävä.
        •      
          
                 E. Edellistä ryhmää vaativampi ja vastuullisempi konttorityö
               D.

         Vaativa
         itsenäinen
         konttorityö

          
             C. Itsenäinen konttorityö    
           B. Tavanomainen 1 konttorityö      
         A. Avustava i konttorityö        

         Tehtävät, jotka eivät edellytä alan aikaisempaa työko-

         kemusta tai ammattikoulu-

         tusta.

          

         Tehtävät esimerkiksi

         Arkistointi

         Postitus

         Tehtävät, jotka ovat pää­osiltaan toistuvia ja jotka edellyttävät omatoimisuutta

         työmenetelmien valinnassa.

         Tehtävät esimerkiksi

         Monistus

         Puhelunvälitys

         Kassatyö

         Reskontratyö

         Tekstinkäsittely

         Laskutus

         Hinnoittelu

         Tilausten vastaanotto

         Tehtävät, jotka edellyttävät

         alan aikaisempaa työkoke-

         musta tai ammattikoulutusta

         sekä harkintaa menettely-

         tapojen valinnassa. Työ-

         menetelmät on määritelty yleisohjein.

         Tehtävät esimerkiksi

         Vaativa tekstinkäsittely

         Puhelunvälitys

         Vaativa hinnoittelu

         Laskutus, joka edellyttää

         valinnaisten perusteiden

         tuntemista ja käyttöä

         Tilausten vastaanotto, joka

         sisältää määrättyjen artikke-

         lien tarjonnan

         Palkanlaskenta

         Reskontran hoito

         Tilastojen laadinta (vaativa tilastotyö)
         Kassanhoito
         Osakirjanpito
         Itsenäinen sihteerityö, kuten esim. osastosihteerin työ

         Tehtävät, jotka edellyttävät

         ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja

         erityistietoja ja -taitoja sekä

         ammattialaan kuuluvien

         laajojen asiayhteyksien

         hallintaa.

         Tehtävät esimerkiksi

         Kirjanpito
         Kassanhoito

         Vaativa kotimaan kirjeen-

         vaihto, joka edellyttää esim.

         molempien kotimaisten

         kielten käyttöä tai kirjeiden

         itsenäistä laadintaa yleis-

         ohjeiden mukaisesti.

         Palkanlaskenta, joka edel-

         lyttää työehtosopimusten

         sekä työ- ja sosiaalilain-

         säädännön soveltamista

         ohjeistuksen perusteella.

          

         Tehtävät esimerkiksi
         Pääkirjanpito

         Pääkassanhoito Ulkomaan kirjeenvaihto

          
              

         4. PALKKARYHMÄT

         Palkkaryhmät ovat: A, B1, B2, C1, C2 ja D.

        •      
          
         TES-nimike Palkkaryhmä

         Myyjä I

         Myyjä II

         B1
         C1
         Varastotyöntekijä B2

         Konttorityöntekijä A

         Konttorityöntekijä B

         Konttorityöntekijä C

         Konttorityöntekijä D

         Konttorityöntekijä E

         A
         B1
         C1
         C2
         D
         Siivooja A

         Huolto- ja liikenneasematyöntekijä I

         Huolto- ja liikenneasematyöntekijä II

         Huoltoasentaja I

         Huoltoasentaja II

         Huoltoasentaja III

         A
         B1
         B2
         C1
         C2
         Tukkumyyjä I D

         Somistaja I

         Somistaja II

         B1
         C1
          
              

         Lähetin, pullojen ja asiakaskärryjen käsittelyyn liittyvät tehtävät sekä muut avustavat tehtävät kuuluvat palkkaryhmään A.

         HUOLTO- JA LIIKENNEASEMIEN RAVINTOLA- ESIMIESTEN PALKKARYHMÄT

         Palkkaryhmä 1: vuoropäällikkö

         Kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei an­niskella lainkaan tai anniskellaan enintään 4,7-tilavuus- prosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, ”keskiolutravintolat” tms.

         Palkkaryhmä 2: kerroshoito- ja siivouspäällikkö, baarimestari

         Palkkaryhmä 3: vuoropäällikkö ja -mestari, hovimestari, vastaanotto- päällikkö
         Anniskelupaikoissa, joissa anniskellaan yli 4,7-tilavuus- prosenttisia alkoholijuomia, ”A- ja B-anniskeluravintolat” tms.

         Palkkaryhmä 4: kahvilan päällikkö, henkilöstöravintolan päällikkö

         Kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei an­niskella lainkaan tai anniskellaan enintään 4,7-tilavuus- prosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, ”keskiolutravintolat” tms.

         Palkkaryhmä 5: keittiömestari

         Palkkaryhmä 6: ravintolapäällikkö, anniskeluravintolan vastaava hoitaja Anniskelupaikat, joissa anniskellaan yli 4,7-tilavuuspro- senttisia alkoholijuomia, ”A- ja B-anniskeluravintolat” tms.

         Esimiehen palkkaryhmittelyä sovellettaessa edellytetään henkilön toimivan esimiehenä. Palkkaryhmää harkit­taessa on ratkaisevaa työ, jota esimies pääasiallisesti suorittaa.

         5. TAULUKKOPALKAT 1.6.2013-31.8.2014

        • Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.6.2013-31.8.2014

         Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

         Palkka­

         ryhmä
         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         A
         1651
         10,32
         1707
         10,67
         1 799
         11,24
         1 894
         11,84
         B1
         1737
         10,86
         1791
         11,19
         1889
         11,81
         1 983
         12,39
         B2
         1753
         10,96
         1816
         11,35
         1917
         11,98
         201 2
         12,58
         C1
         1860
         11,63
         1921
         12,01
         2043
         12,77
         21 43
         13,39
         C2
         1874
         11,71
         1939
         12,12
         2070
         12,94
         21 77
         13,61
         D
         1975
         12,34
         2046
         12,79
         21 84
         13,65
         2360
         14,75
         Muu Suomi

         Palkka-

         ryhmä

         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         A
         1585
         9,91
         1636
         10,23
         1 71 9
         10,74
         1 808
         11,30
         B1
         1 665
         10,41
         1718
         10,74
         1811
         11,32
         1892
         11,83
         B2
         1 682
         10,51
         1 743
         10,89
         1 832
         11,45
         1919
         11,99
         C1
         1 781
         11,13
         1841
         11,51
         1 948
         12,18
         2041
         12,76
         C2
         1 794
         11,21
         1854
         11,59
         1 969
         12,31
         2069
         12,93
         D
         1 891
         11,82
         1977
         12,36
         2079
         12,99
         2236
         13,98

         Koululaisen palkka on 70 % ja harjoittelijan palkka 85 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta.

         Konttoriharjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason 1. vuoden palkasta.
        • Tukkumyyjät II ja III 1.6.2013-31.8.2014

         Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
          
         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         Tukkumyyjä II
         2204
         2299
         2409
         2533
         Tukkumyyjä III
         2564
         2664
         2781
         2914
         Muu Suomi
          
         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         Tukkumyyjä II
         2075
         2167
         2270
         2388
         Tukkumyyjä III
         2399
         2497
         2590
         2715

         Asentajat ja huoltomiehet 1.6.2013-31.8.2014

         Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 1723
         Muu Suomi 1653

         Huolto- ja liikenneasemien ravintolatyöntekijöiden
         kuukausi- ja tuntipalkat 1.6.2013-31.8.2014

          
         1. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         Helsinki * Muu Suomi
         1771
         11,07
         1821
         11,38
         1909
         11,93
         1745
         10,91
         1817
         11,36
         1858
         11,61

         * Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

        • Huolto- ja liikenneasemien vastaavien hoitajien sijaisten tuntipalkat 1.6.2013-31.8.2014

         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         12,53
         12,83
         13,15
         13,44

         Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.6.2013-31.8.2014

         Palkka

         ryhmä

         0-2 vuotta
         yli 2 vuotta
         yli 5 vuotta
         yli 10 vuotta
         1
         1841
         11,51
         1884
         11,78
         1 930
         12,06
         1 975
         12,34
         2
         1938
         12,11
         1983
         12,39
         2033
         12,71
         2079
         12,99
         3
         2005
         12,53
         2053
         12,83
         2104
         13,15
         2150
         13,44
         4
         2026
         12,66
         2073
         12,96
         21 22
         13,26
         21 73
         13,58
         5
         21 27
         13,29
         2179
         13,62
         2235
         13,97
         2289
         14,31
         6
         2235
         13,97
         2289
         14,31
         2346
         14,66
         2403
         15,02

         6. TAULUKKOPALKAT 1.9.2014-31.8.2015

        • Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2014 alkaen

         Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

         Palkka-

         ryhmä

         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         A
         1671
         10,44
         1 727
         10,79
         1819
         11,37
         1914
         11,96
         B1
         1757
         10,98
         1811
         11,32
         1909
         11,93
         2003
         12,52
         B2
         1773
         11,08
         1836
         11,48
         1937
         12,11
         2032
         12,70
         C1
         1880
         11,75
         1941
         12,13
         2063
         12,89
         21 63
         13,52
         C2
         1894
         11,84
         1959
         12,24
         2090
         13,06
         2197
         13,73
         D
         1995
         12,47
         2066
         12,91
         2204
         13,78
         2380
         14,88
         Muu Suomi

         Palkka-

         ryhmä

         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         A
         1605
         10,03
         1656
         10,35
         1 739
         10,87
         1 828
         11,43
         B1
         1 685
         10,53
         1738
         10,86
         1831
         11,44
         1912
         11,95
         B2
         1 702
         10,64
         1 763
         11,02
         1 852
         11,58
         1939
         12,12
         C1
         1 801
         11,26
         1861
         11,63
         1 968
         12,30
         2061
         12,88
         C2
         1 81 4
         11,34
         1874
         11,71
         1 989
         12,43
         2089
         13,06
         D
         1911
         11,94
         1997
         12,48
         2099
         13,12
         2256
         14,10

         Koululaisen palkka on 70 % ja harjoittelijan palkka 85 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta.

         Konttoriharjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason 1. vuoden palkasta
        • Tukkumyyjät II ja III 1.9.2014 alkaen

         Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
          
         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         Tukkumyyjä II
         2224
         2319
         2429
         2553
         Tukkumyyjä III
         2584
         2684
         2801
         2934
         Muu Suomi
          
         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         Tukkumyyjä II
         2095
         2187
         2290
         2408
         Tukkumyyjä III
         2419
         2517
         2610
         2735

         Asentajat ja huoltomiehet 1.9.2014 alkaen

         Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 1743
         Muu Suomi
         1673

         Huolto- ja liikenneasemien ravintolatyöntekijöiden
         kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2014 alkaen

          
         1. vuotena
         5th year
         8th year
         Helsinki * Muu Suomi
         1791
         11,19
         1841
         11,51
         1929
         12,06
         1765
         11,03
         1837
         11,48
         1878
         11,74

         * Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

        • Huolto- ja liikenneasemien vastaavien hoitajien sijaisten tuntipalkat 1.9.2014 alkaen

         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         12,66
         12,96
         13,28
         13,57

         Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2014 alkaen

         Palkka

         ryhmä

         0-2 vuotta
         yli 2 vuotta
         yli 5 vuotta
         yli 10 vuotta
         1
         1861
         11,63
         1904
         11,90
         1 950
         12,19
         1 995
         12,47
         2
         1958
         12,23
         2003
         12,52
         2053
         12,83
         2099
         13,12
         3
         2025
         12,66
         2073
         12,96
         21 24
         13,28
         21 70
         13,56
         4
         2046
         12,79
         2093
         13,08
         21 42
         13,39
         21 93
         13,71
         5
         21 47
         13,42
         2199
         13,74
         2255
         14,09
         2309
         14,43
         6
         2255
         14,09
         2309
         14,43
         2366
         14,79
         2423
         15,14
        • 7. TAULUKKOPALKAT 1.9.2015-29.2.2016

        • Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2015 alkaen

         Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
         Palkka ryhmä
         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         A
         1678
         10,49
         1739
         1 0,87
         1 833
         11,46
         1 922
         12,01
         B1
         1 764
         11,03
         1823
         11,39
         1924
         12,03
         2011
         12,57
         B2
         1 780
         11,13
         1848
         11,55
         1952
         12,20
         2040
         12,75
         C1
         1 888
         11,80
         1954
         12,21
         2078
         12,99
         2172
         13,58
         C2
         1 902
         11,89
         1972
         12,32
         21 05
         13,16
         2206
         13,79
         D
         2003
         12,52
         2079
         12,99
         2220
         13,88
         2390
         14,94
         Muu Suomi
         Palkka ryhmä
         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         A
         1611
         10,07
         1 668
         10,43
         1 753
         10,96
         1 835
         11,47
         B1
         1 692
         10,58
         1750
         10,94
         1845
         11,53
         1920
         12,00
         B2
         1 709
         10,68
         1775
         11,09
         1 866
         11,66
         1 947
         12,17
         C1
         1 808
         11,30
         1873
         11,71
         1 983
         12,39
         2069
         12,93
         C2
         1821
         11,38
         1886
         11,79
         2004
         12,53
         2097
         13,11
         D
         1 91 9
         11,99
         201 0
         12,56
         2114
         13,21
         2265
         14,16

         Koululaisen palkka on 70 % ja harjoittelijan palkka 85 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta.

         Konttoriharjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason 1. vuoden palkasta.
        • Tukkumyyjät II ja III 1.9.2015 alkaen

         Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
          
         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         Tukkumyyjä II
         2233
         2328
         2439
         2563
         Tukkumyyjä III
         2594
         2695
         2812
         2946
         Muu Suomi
          
         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         Tukkumyyjä II
         2103
         2196
         2299
         2418
         Tukkumyyjä III
         2429
         2527
         2620
         2746
         Asentajat ja huoltomiehet 1.9.2015 alkaen
         Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
         1750
         Muu Suomi
         1680
         Huolto- ja liikenneasemien ravintolatyöntekijöiden kuukausija tuntipalkat 1.9.2015 alkaen
          
         1. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         Helsinki * Muu Suomi
         1798
         11,24
         1848
         11,55
         1937
         12,11
         1772
         11,08
         1844
         11,53
         1886
         11,79

         * Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

        • Huolto- ja liikenneasemien vastaavien hoitajien sijaisten tuntipalkat 1.9.2015 alkaen

         1. vuotena
         3. vuotena
         5. vuotena
         8. vuotena
         12,71
         13,01
         13,33
         13,62

         Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2015 alkaen

         Palkkaryhmä

         0-2 vuotta

         yli 2 vuotta
         yli 5 vuotta
         yli 10 vuotta
         1
         1 868
         11,68
         1912
         11,95
         1958
         12,24
         2003
         12,52
         2
         1966
         12,29
         2011
         12,57
         2061
         12,88
         2107
         13,17
         3
         2033
         12,71
         2081
         13,01
         2132
         13,33
         2179
         13,62
         4
         2054
         12,84
         2101
         13,13
         2151
         13,44
         2202
         13,76
         5
         2156
         13,48
         2208
         13,80
         2264
         14,15
         2318
         14,49
         6
         2264
         14,15
         2318
         14,49
         2375
         14,84
         2433
         15,21

         8. LISÄT 1.5.2014-29.2.2016

        • MYYJÄT JA

         MYYMÄLÄT

          

         Määrä ja laskentapohja Klo

         lltalisä
         tes 12 § 3. kohta

          

          

         marras-joulukuu

          

         Hki* 4,09 e tunnilta Muu Suomi 3,91 e tunnilta

          

          

         Hki* 8,18 etunnilta1) Muu Suomi 7,82 e tunnilta1)

          

          

          

          

         Maanantai-perjantai klo 18-24 ja
         sunnuntai klo 18-24 aukiolosta riippumatta ja yksinkertaisena. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun-ja itsenäisyyspäivä.

         Sunnuntaisin klo 18-24 myymälän ollessa auki klo 18:n jälkeen. (1) Lisä on kaksinkertainen iltalisä.)

          

         Aattoiltalisä

         tes 12 § 4. kohta
         Sama kuin lauantailisä Kirkollisen juhlapäivän aattona klo 18-24, jos myymälä auki klo 18 jälkeen..

         Yölisä

         tes 12 § 5. kohta
         Hki* 6,14 e tunnilta Muu Suomi 5,87 e tunnilta  

         Maanantai-lauantai klo 00-06 aukiolosta riippumatta.

         Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.

          

         Lauantailisä

         tes 12 § 6. kohta
         Hki* 5,34 e tunnilta Muu Suomi 5,16 e tunnilta   Lauantai klo 13-24 aukiolosta riippumatta..

         Inventaarilisa lauantaina

         tes 12 § 7. kohta
         Sama kuin lauantailisä Lauantai klo 13-24 aukiolosta riippumatta.
         Vastuulisä tes 12 § 8. kohta Vähintään 5 % taulukkopalkasta.

         Myymälänhoitajan sijaisuuslisä

         tes 12 § 9. kohta
         5-20 %
         Kylmähuonelisä tes 12 § 10. kohta Vähintään 5 % taulukkopalkasta.
         Pakkashuonelisä tes 12 § 11. kohta Pakkashuoneessa tehdyiltä tunneilta 20 %:lla korotettu palkka.
         Hälytysraha tes 12 § 12. kohta Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka.
         * Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
         ** Muu Suomi
         VARASTOTYÖNTEKIJÄT Määrä ja laskentapohja Klo

         lltalisä

         tes 13 § 2. kohta

         3,65 e tunnilta

         7,30 e tunnilta

         Maanantai-perjantai klo 18-22.

         Sunnuntai klo 18-22. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun-ja itsenäisyyspäivä

         Yölisä
         tes 13 § 4. kohta

         4,30 e tunnilta

         8,60 e tunnilta

         Maanantai-lauantai klo 00-06 ja 22-24.
         Sunnuntai klo 00-06 ja 22-24. Su lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspvä.

         Lauantailisä
         tes 13 § 6. kohta

         Helsinki*

         Muu Suomi

         5,34 e tunnilta

         5,16 e tunnilta

         Lauantai klo 13-22.

         lltalisä myyntityöhön liittyvästä varastotyöstä
         tes 12 § 3. kohta

         marras-joulukuu

          

         Helsinki*

         Muu Suomi

         Helsinki*

         Muu Suomi

          

         4,09 e tunnilta

         3,91 e tunnilta

         8,18 e tunnilta

         7,82 e tunnilta

         Maanantai-perjantai klo 18-24 ja sunnuntai klo 18-24 yksinkertaisena, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
         Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun-ja itsenäisyyspäivä.

         Sunnuntaisin klo 18-24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.

          

         Aattoiltalisä myyntityöhön liittyvästä varastotyöstä

         tes 12 § 4. kohta

         Helsinki*

         Muu Suomi

         5,34 e tunnilta

         5,16 e tunnilta

         Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18-24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.

         Yölisä myyntityöhön liittyvästä varastotyöstä

         tes 12 § 5. kohta

         Helsinki*

         Muu Suomi

         6,14 e tunnilta

         5,87 e tunnilta

         Maanantai-lauantai klo 00-06, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön. Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun-ja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.

         Lauantailisä myyntityöhön liittyvästä varastotyöstä

         tes 12 § 6. kohta

         Helsinki*

         Muu Suomi

         5,34 e tunnilta

         5,16 e tunnilta

         Lauantai klo 13-24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
         Olosuhdelisät tes 13 § 8. kohta 7-11 % taulukkopalkasta / tunti

         Pakastevarastolisä

         tes 13 § 9. kohta
         20 % henkilökohtaisesta palkasta / tunti. Pääasiallisesti pakastevarastossa työskentelevälle työntekijälle lisä maksetaan kaikilta tunneilta..

         Työryhmän vanhin (nokkamies)

         tes 13 § 10. kohta
         Vähintään 10 % 8. vuoden taulukkopalkasta
         Hälytysraha tes 13 § 11. kohta Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka.
         * Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
         ** Muu Suomi
         KONTTORITYÖNTEKIJÄT Määrä ja laskentapohja Klo

         lltalisä

         tes 14 § 2. kohta

         marras-joulukuu

         Helsinki*

         Muu Suomi

         Helsinki*

         Muu Suomi 3,70 e tunnilta1)

          

         1,97 e tunnilta

         1,85 e tunnilta

         3,94 e tunnilta

         3,70 e tunnilta

         Maanantai-lauantai klo 00-06 ja 18-24.

         Sunnuntai klo 18-24. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun-ja itsenäisyyspäivä. (1) Lisä on kaksinkertainen iltalisä.)

          

         lltalisä myyntityöhön liittyvästä konttorityöstä
         tes 12 § 3. kohta

         marras-joulukuu

          

         Helsinki*

         Muu Suomi

         Helsinki*

         Muu Suomi

          

         4,09 euroa tunnilta

         3,91 euroa tunnilta

         8,18 euroa tunnilta

         7,82 euroa tunnilta

         Maanantai-perjantai klo 18-24 ja sunnuntai klo 18-24 yksinkertaisena, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
         Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun-ja itsenäisyyspäivä.

         Sunnuntaisin klo 18-24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.

          

         Aattoiltalisä myyntityöhön liittyvästä konttorityöstä

         tes 12 § 4. kohta

         Helsinki*

         Muu Suomi

         5,34 euroa tunnilta

         5,16 euroa tunnilta

         Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18-24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.

         Yölisä myyntityöhön liittyvästä konttorityöstä

         tes 12 § 5. kohta

         Helsinki*

         Muu Suomi

         6,14 euroa tunnilta

         5,87 euroa tunnilta

         Maanantai-lauantai klo 00-06, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön. Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun-ja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.

         Lauantailisä myyntityöhön liittyvästä konttorityöstä

         tes 12 § 6. kohta

         Helsinki*

         Muu Suomi

         5,34 euroa tunnilta

         5,16 euroa tunnilta

         Lauantai klo 13-24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
         * Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
         ** Muu Suomi
         VAHTIMESTARIT Määrä ja laskentapohja Klo
         lltalisä
         tes 13 § 2. kohta
         Kuten iltalisä varastotyöntekijöillä
         Yölisä
         tes 13 § 4. kohta
         Kuten yölisä varastotyöntekijöillä
         Lauantailisä
         tes 13 § 6. kohta
         Kuten lauantailisä varastotyöntekijöillä
         lltalisä myyntityöhön liittyvästä vahtimestarin työstä
         tes 12 § 3. kohta. marras-joulukuu
         Helsinki*
         Muu Suomi**

         Helsinki*
         Muu Suomi**

         4.09 euroa tunnilta
         3.91 euroa tunnilta

         8.18 euroa tunnilta
         7.82 euroa tunnilta

         Maanantai-perjantai klo 18-24 ja sunnuntai klo 18-24 yksinkertaisena, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
         Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapunja itsenäisyyspäivä

         Sunnuntaisin klo 18-24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön

         Aattoiltalisä myyntityöhön liittyvästä vahtimestarin työstä
         tes 12 § 4. kohta
         Helsinki*
         Muu Suomi**
         5.34 euroa tunnilta
         5.16 euroa tunnilta
         Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18-24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
         Yölisä myyntityöhön liittyvästä vahtimestarin työstä
         tes 12 § 5. kohta
         Helsinki*
         Muu Suomi**
         6.14 euroa tunnilta
         5.87 euroa tunnilta
         Maanantai-lauantai klo 00-06, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön. Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapunja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.
         Lauantailisä myyntityöhön liittyvästä vahtimestarin työstä
         tes 12 § 6. kohta
         Helsinki*
         Muu Suomi**
         5.34 euroa tunnilta
         5.16 euroa tunnilta
         Lauantai klo 13-24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
         Lisät voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa.
         * Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
         SIIVOOJAT Määrä ja laskentapohja Klo
         lltalisä
         tes 15 § 6. kohta
         0.93 euroa tunnilta
         1.86 euroa tunnilta
         Maanantai-lauantai klo 18-22.
         Sunnuntai klo 18-22.
         Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapunja itsenäisyyspäivä.
         Yölisä
         tes 15 § 6. kohta
         1.75 euroa tunnilta
         3.50 euroa tunnilta
         Maanantai-lauantai klo 00-06 ja 22-24.
         Sunnuntai klo 00-06 ja 22-24.
         Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapunja itsenäisyyspäivä
         KIOSKI MYYJÄT Määrä ja laskentapohja Klo
         lltalisä
         ptk 3 § 1. ja 3. kohta
         0.94 euroa tunnilta Maanantai-sunnuntai klo 18-23.
         Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapunja itsenäisyyspäivä.
         Yölisä
         ptk 3 § 2. ja 3. kohta
         3.45 euroa tunnilta Maanantai-sunnuntai klo 00-06 ja 23-24.
         Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapunja itsenäisyyspäivä.
         SOMISTAJAT Määrä ja laskentapohja
         Työkohtaisuuslisä
         ptk 2 § 5. kohta ja tes 11 § 5. kohta
         Prosentuaalisena taulukkopalkasta.
         Kielilisä
         ptk 2 § 6. kohta ja tes 11 § 9. kohta
         5 % taulukkopalkasta / kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa maksetaan 5 % suurempaa lisää
         HUOLTO- JA LIIKENNEASEMATYÖNTEKIJÄTS
         Huolto-ja liikenneasemat jossa alle 2000 artikkelin päivittäistavarakauppa tai jossa ei päivittäistavarakauppaa. ptk 4 § 1. kohta jossa vähintään 2000 artikkelin päivittäistavarakauppa ja jonka päivittäistavarakaupan myyn-ti-pinta-ala enintään 400 m2 ptk 4 § 2. kohta jossa yli 400 m2 päivittäistavarakauppa.
         lltalisä klo 18-24
         maanantai-lauantai
         sunnuntai, kirkollinen juhla-, vapunja itsenäisyyspäivä
         1.04 euroa tunnilta
         2.08 euroa tunnilta
         1.82 euroa tunnilta
         3.64 euroa tunnilta
         Päivittäistavarakaupassa tehtävä työ:
         lisät kuten myyjillä ja myymälätyöntekijöillä. tes 12 §3-6.

         Muualla kuin päivittäistavarakaupassa tehtävä työ:
         ptk 4 § 1.
         Kohta lltalisä klo 18-24
         ma-la            1.04 euroa tunnilta
         sunnuntai, kirkollinen  2.08 euroa tunnilta
         juhla-, vapunja itsenäisyyspäivä  
         Yölisä klo 00-06
         ma-su, kirkollinen   3.44 euroa tunnilta
         juhla-, vapunja itsenäisyyspäivä

         Yölisä klo 00-06
         maanantai-sunnuntai, kirkollinen juhla-, vapunja itsenäisyyspäivä
         3.44 euroa tunnilta 3.64 euroa tunnilta
         Kielilisä
         ptk 4 § 4. kohta
         5 % taulukkopalkasta
         Hälytysraha
         ptk 4 § 5. kohta
         Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka.
         KAIKKI AMMATTIRYHMÄT Määrä ja laskentapohja
         Työkohtaisuuslisä
         tes 11 § 5. kohta
         Prosentuaalisena taulukkopalkasta.
         Kielilisä
         tes 11 § 9. kohta
         5 % taulukkopalkasta / kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa maksetaan 5 % suurempaa lisää
        • Kaupan Työehtosopimus Ja Palkkaliite 2014 - 2017 - 2014

         Aloituspäivämäärä: → 2014-05-01
         Lopetuspäivämäärä: → 2017-01-31
         Nimeä toimiala: → Vähittäiskauppa
         Julkinen/yksityinen sektori: → Yksityisellä sektorilla
         Saattanut päätökseen:
         Yhdistysten nimet: → 
         Ammattiyhdistysten nimet: → 

         KOULUTUS

         Koulutusohjelmat: → Kyllä
         Harjoittelut: → Ei
         Työnantaja on osallisena työntekijöiden koulutusrahastoon: → Ei

         SAIRAUS JA TYÖKYVYTTÖMYYS

         Maksimi sairauspäiväraha (6 kuukaudelta): → EUR 4 weeks of wages
         Ehdot pitkäaikaussairauden jälkeisessä työhön palaamisessa, esim. syövän hoito: → Ei
         Palkallinen kuukautisvapaa: → Ei
         Palkka työtapaturman aiheuttaman vamman sattuessa: → Kyllä

         TERVEYS, TURVALLISUUS JA TYÖTERVEYDENHUOLTO

         Työterveydenhuollosta sovittu: → Ei
         Työterveydenhuollosta perheelle sovittu: → Ei
         Osallistuminen sairausvakuutukseen: → Kyllä
         Sairausvakuudesta perheelle sovittu: → Ei
         Terveys- ja turvallisuuskäytännöistä sovittu: → Kyllä
         Terveys- ja turvallisuuskoulutuksesta sovittu: → 
         Suojavaatetus tarjottu: → 
         Säännölliset tai vuosittaiset lääkärintarkastukset, jotka työnantaja kustantaa: → 
         Työergonomian tarkkailu, ammattitaudit ja/tai työn ja terveyden välinen suhde: → 
         Hautausapu: → Ei

         TYÖ JA PERHE JÄRJESTELYT

         Palkallinen äitiysloma: → -9 viikkoa
         Työturvallisuus äitiysloman jälkeen: → Ei
         Kieltolaki syrjintään äitiyteen liittyvissä asioissa: → Ei
         Kielto velvoittaa raskaana oleva tai imettävä työntekijä suorittamaan vaarallisia tai raskaita töitä: → Ei
         Arvio työpaikan turvallisuudesta ja raskaana olevan tai imettävän naisen terveydestä: → Ei
         Muiden työntekijöiden saatavuus vaarallisiin tai epäterveellisiin töihin raskaana olevan tai imettävän työntekijän sijaan: → Ei
         Raskauden aikaisten tutkimusten takia otettavat vapaat: → Kyllä
         Kielto raskauden seulontaan ennen työntekijöiden vakiinnuttamista: → Ei
         Kielto raskauden seulontaan ennen ylennystä: → Ei
         Laitokset imettäville äideille: → Ei
         Työnantajan tarjoamat päiväkodit: → Ei
         Työnantajan tukemat päiväkodit: → Ei
         Lukukausimaksu/valtionapu lapsen koulutukseen: → Ei
         Vuoden aikana pidettävät vapaat läheistä hoidettaessa: → 12 päivää
         Palkallinen vanhemmainvapaa: → Not specified päivää
         Vapaan määrä päivinä läheisen kuollessa: → Insufficient data päivää

         SUKUPUOLIEN TASA-ARVO-ONGELMAT

         Sama palkka saman arvoisesta työstä: → Ei
         Syrjintä työehdoissa: → Kyllä
         Naisten tasa-arvoiset mahdollisuudet ylennyksissä: → Ei
         Naisten tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutuksessa ja uudelleenkoulutuksessa: → Ei
         Työpaikan tasa-arvoja ajava ammattiyhdistyksen asiamies: → Ei
         Ehdot seksuaalisesta häirinnästä työpaikalla: → Ei
         Ehdot väkivallasta työpaikalla: → Kyllä
         Erikoisvapaa työntekijöille, jotka ovat perheväkivallan uhreja: → Ei
         Tukea naispuolisille invalideille: → Ei
         Sukupuolisen tasa-arvon tarkkailu: → Ei

         TYÖSOPIMUKSET

         Koeajan kesto: → 122 päivää
         Osa-aikaiset työntekijät suljetaan pois ehdoista: → Ei
         Aputyöntekijöiden ehdot: → Ei
         Harjoittelijat suljetaan pois ehdoista: → Ei
         Pätkätyöt suljetaan pois ehdoista: → Ei

         TYÖAJAT, AIKATAULUT JA LOMAT

         Työaika päivässä: → 9.0
         Tyäaika viikossa: → 37.5
         Työpäivät viikossa: → 5.0
         Palkallinen vuosiloma: → 17.5 päivää
         Palkallinen vuosiloma: → 2.5 viikkoa
         Palkalliset pyhäpäivät: → Helatorstai, Joulupäivä, Easter Monday / Sham el-Nessim / lundi de Pâques (day after Easter), Chile Independence Day (18th September), John Chilembwe Day (15th January), Madaraka Day / International Children’s Day (1st June), Reformation Day (31st October), Armistice Day / National Independence Day of Angola / Independence of Cartagena (11th November), National Holiday (26th October)
         Lepopäivä ainakin yhtenä päivänä viikossa: → Kyllä
         Maksmimäärä sunnuntaita / pyhäpäiviä, joina voidaan tehdä töitä vuodessa: → 
         Palkalliset vapaat ammattiyhdistysten tapahtumia varten: → 10.0 päivää
         Ehdot joustavista työajoista: → Kyllä

         WAGES

         Palkat määräytyvät palkka-asteikon mukaisesti: → Yes, in one table
         Hallituksen asettamia minimipalkkaehtoja tulee noudattaa: → Ei
         Sovittu minimipalkka: → Months
         Minimipalkka: → EUR 1678.0
         Elintasoindeksiin mukautuminen: → 

         Palkankorotus

         Palkankorotus: → EUR 
         Palkankorotus alkaa: → 2015-09

         Palkkalisät ilta- tai yötöistä

         Palkkalisä vain yötöistä: → Kyllä

         Vuosilomaraha

         Palkkalisä ylitöistä

         Raskaan työn lisä

         Raskaan työn lisä: → 7% perustulosta

         Sunnuntailisä

         Sunnuntailisä: → 100 %

         Vanhemmuustuki

         Vanhemmuustuki jälkeen: → 1 Palveluvuodet

         Lounassetelit

         Tarjottu lounastuki: → Ei
         Ilmainen oikeusapu: → Ei
         Loading...