Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 2014 - 2017

New2

1.5.2014 - 31.1.2017

1 § Sopimuksen ulottuvuus

1.Sopimusta noudatetaan Suomen Lähikauppa Oy:n myymälöissä.

2.Sopimus koskee Palvelualojen ammattiliittoon kuuluvia myymäläpäälli- köitä.

2 § Työehdot

1.Työehdot määräytyvät Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräysten mukaan alla esitetyin poikkeuksin.

Toimihenkilön siirto

2.Työnantaja voi perustellusta syystä irtisanomisaikoja noudattaen siirtää toimihenkilön pysyvästi toiseen esimiestehtävään.

Perusteltuna syynä pidetään vakiintuneen käytännön mukaisesti irtisano¬misperustetta.

Työnantaja voi edellä esitetystä poiketen siirtää toimihenkilön pysyvästi toiseen esimiestehtävään, vaikka toimipaikan heikentynyttä kannattavuutta ei voitaisi katsoa toimihenkilön viaksi tai laiminlyönniksi seuraavasti:

a.Siirron edellytyksenä on, että työnantaja on ilmoittanut toimihen¬kilölle siirtotarpeesta perusteluineen kirjallisesti ja hyvissä ajoin, jotta toimihenkilölle tarjoutuisi tilaisuus täyttää hänelle asetetut kohtuulliset kannattavuustavoitteet.

b.Siirto toteutetaan ensisijaisesti saman myymälätyypin ja -ketjun piirissä.

c.Siirto toteutetaan siten, että toimihenkilön työmatka ja siihen käy¬tettävä aika eivät merkittävästi pitene.

d.Siirron jälkeen maksetaan toimihenkilölle entisen suuruista palkkaa siirtoa seuraavan kalenterivuoden työehtosopimuksen mukaiseen tarkasteluun asti, kuitenkin vähintään 9 kuukaudelta. 

3 § Palkat

Taulukkopalkat

1.Taulukkopalkat ovat oheisessa liitteessä.

2.Palkka määräytyy myynnin määrän perusteella palkkaluokkien alapuolelle sijoittuvissa toimipaikoissa sopimuksen mukaan.

Palkan tulee olla vähintään kyseessä olevan myyjäryhmän vanhimman myyjän palkka 20 %:lla korotettuna.

3.Palkka määräytyy myynnin määrän perusteella palkkaluokkien yläpuolelle sijoittuvissa toimipaikoissa sopimuksen mukaan.

4.Monimyymäläpäällikön palkka määräytyy niiden myymälöiden, joiden päällikkönä asianomainen toimii, yhteenlasketun vuosimyynnin perusteella. Palkkaryhmä on yhteenlaskettua vuosimyyntiä vastaavaa palkkaryhmää yhtä palkkaryhmää korkeampi.

Palkan tulee kuitenkin aina ylittää sen myymälän, jossa myymäläpäällikkö on viimeksi työskennellyt ennen monimyymäläpäälliköksi siirtymistään, vuosimyynnin mukainen taulukkopalkka 450 eurolla.

Työkohtaisuuslisä

4.Toimihenkilölle maksetaan työkohtaisuuslisänä taulukkopalkkaa korkeam- paa palkkaa ottaen huomioon:

• toimipaikan myynnin määrä,

• esimiesvastuut ja

• toimihenkilön ammatillinen pätevyys.

Toimihenkilölle maksetaan työkohtaisuuslisä myynnin ylittäessä 50 %:lla taulukoiden myyntimäärän välin.

Tarkistusneuvottelut

5.Työnantaja ja toimihenkilö käyvät yhdessä lävitse edellisen vuoden myynnin perusteella palkkataulukkoon sijoittumiseen ja työkohtaisuuslisän maksamiseen vaikuttavat tekijät:

• työsopimusta tehtäessä

• työsuhteen kestäessä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Muutokset toteutetaan neuvottelujen päättymistä seuraavan palkanmak¬sukauden alusta.

Jos työkohtaisuuslisän maksamiseen vaikuttavissa tekijöissä tapahtuu oleel¬lisia muutoksia työnantaja ja toimihenkilö käyvät välittömästi yhdessä lävitse työkohtaisuuslisän maksamiseen vaikuttavat tekijät.

Työaikalisät

6.Työaikalisät määräytyvät Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräysten mukaan.

Lisät ja kuukausipalkka

7.Työpaikkakohtaisesti voidaan sopia (5 §:n mukaisesti) työehtosopimuksen lisät osaksi toimihenkilön kuukausipalkkaa.

Talonmieskorvaus

8.Toimihenkilön tehdessä erittäin huomattavassa määrin talonmiestehtäviä voidaan korvauksesta sopia paikallisesti.

Korvauksessa otetaan huomioon toimihenkilön asuntoetu.

Hälytysraha

9.Hälytysraha maksetaan toimihenkilön poistuttua työpaikalta ja hänen tullessa hälytyskutsusta työhön säännöllisen työajan ulkopuolella.

Hälytysraha on 2 tunnin palkka muun hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi.

4 § Myymäläpäällikön sijainen

1.Työnantaja nimeää yhdessä myymäläpäällikön kanssa sijaisen (= myyjä).

2.Vakinaisen henkilöstön määrän ollessa vähintään 4 sijaiselle maksetaan sijaisuuslisä.

3.Lisän määrässä otetaan huomioon:

• myyjän alallaoloaika

• sen ajan pituus, jona myyjä käytännössä on sijaisena

• myymälän koko.

4.Mikäli henkilö on nimetty monimyymäläpäällikön sijaiseksi, maksetaan hänelle 2. kohdan sijaisuuslisän ohessa erillinen 6 %:n suuruinen lisä tau- lukkopalkasta laskettuna.

5 § Työpaikkakohtainen sopiminen

1.Työpaikkakohtaisessa sopimisessa:

• sopijapuolia ovat työnantaja ja toimihenkilö, toimihenkilöt tai luot¬tamusmies, ellei työehtosopimusmääräyksessä ole toisin sovittu

• sopimus on tehtävä kirjallisesti

• sopimus voidaan tehdä toistaiseksi tai määräajaksi

• toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 3 kuu¬kautta

• yli 9 kuukautta kestänyt määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa 3 kuukauden irtisanomisajalla

• sopimuksen päätyttyä noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

2.Sovitun järjestelyn ollessa sidottu tiettyyn ajanjaksoon se jatkuu irtisanomisesta huolimatta jakson loppuun.

6 § Erimielisyydet Paikalliset neuvottelut

1.Työehtosopimukseen liittyvistä erimielisyyksistä neuvotellaan ensin työn¬antajan ja toimihenkilön tai työnantajan ja luottamusmiehen välillä.

2.Asian jäädessä erimieliseksi laaditaan 2 kappaleena liitteen mukainen erimielisyysmuistio.

Liittoneuvottelut

3.Paikalliset osapuolet voivat jättää asian liittojen ratkaistavaksi.

Neuvottelujen toteutus

4.Paikalliset- ja liittoneuvottelut aloitetaan ja käydään viivytyksettä.

Työtuomioistuin

5.Asian jäädessä liittoneuvotteluissa erimieliseksi se voidaan jättää työtuo¬mioistuimen ratkaistavaksi.

7 § Työrauha ja sopimusrikkomukset

1.Kaikki sopimukseen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet on kielletty.

2.Tämän sopimuksen rikkomisen seuraamukset määräytyvät allekirjoitus¬päivänä voimassa olevan työehtosopimuslain mukaan.

8 § Sopimuksen voimassaolo

1.Sopimus on voimassa 31.1.2017 asti.

2.Sopimus jatkuu 31.1.2017 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä.

3.Irtisanomisen yhteydessä on jätettävä kirjallisesti yksilöidyt muutosesi¬tykset, muutoin irtisanominen on mitätön.

4.Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson sopimus¬korotuksista viimeistään 15.6.2015, kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen 4 kuukauden irtisanomisajalla päättymään 29.2.2016.

TAULUKKOPALKAT

Suomen Lähikaupan esimiesten palkat 1.9.2014 alkaen

Vuosimyynti milj. euroa Työntekemispaikkakunta

Helsinki

Espoo

Kauniainen

Vantaa

Muu

Suomi

2 0,525 2518 2395
3 0,727 2632 2497
4 0,969 2750 2604
5 1,312 2869 2718
6 1,837 3002 2842
7 2,482 3153 2984
8 3,209 3324 3145
9 3,936 3503 3319
10 4,600 3665 3472
11 5,300 3816 3616

Suomen Lähikaupan esimiesten palkat 1.9.2015 alkaen

Vuosimyynti milj. euroa Työntekemispaikkakunta
Helsinki

Espoo

Kauniainen

Vantaa

Muu

Suomi

2 0,525 2528 2405
3 0,727 2643 2507
4 0,969 2761 2614
5 1,312 2880 2729
6 1,837 3014 2853
7 2,482 3166 2996
8 3,209 3337 3158
9 3,936 3517 3332
10 4,600 3680 3486
11 5,300 3831 3630

Suomen Lähikaupan esimiesten palkat 1.3.2016 alkaen

Vuosimyynti milj. euroa Työntekemispaikkakunta
Helsinki

Espoo

Kauniainen

Vantaa

Muu

Suomi

2 0,525 2543 2420
3 0,727 2658 2522
4 0,969 2776 2629
5 1,312 2895 2744
6 1,837 3029 2868
7 2,482 3181 3011
8 3,209 3352 3173
9 3,936 3532 3347
10 4,600 3695 3501
11 5,300 3846 3645

ERIMIELISYYSMUISTIO

Yritys.............................................................................................

Toimipaikka..................................................................................

Työnantaja tai työnantajan edustaja.........................................

Toimihenkilö tai toimihenkilön edustaja...................................

Yhteisesti todettu tapahtumien kulku ja erimielisyyden syy

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Toimihenkilön selvitys ja vaatimukset perusteluineen (työehtosopimuksen / lain kohdat)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Voidaan käyttää erillistä liitettä.

Työnantajan selvitys ja vastaus perusteluineen (työehtosopimuksen / lain kohdat)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Voidaan käyttää erillistä liitettä.

Paikka

...............................................

Aika

...............................................

Työnantaja tai työnantajan edustaja

...............................................

Toimihenkilö tai toimihenkilön edustaja

...............................................

Nimen selvennys

...............................................

Nimen selvennys

...............................................

Puhelinnumero

...............................................

Puhelinnumero

...............................................

Sähköpostiosoite

...............................................

Sähköpostiosoite

...............................................

Tätä muistiota on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta. Työnantaja toimittaa toisen Kaupan liittoon ja toimihenkilö toisen Palvelualojen ammattiliittoon.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

www.pam.fi

Jäsenyys ja liittyminen: 030 100 600

Jäsenten työsuhdeasiat: 030 100 620

Työttömyysturva: 020 690 211

Liity jäseneksi: www.pam.fi/liity

Lähetä postia: pam@pam.fi

Palvelualojen

ammattiliitto

Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 2014 - 2017 - 2014

Aloituspäivämäärä: → 2014-05-01
Lopetuspäivämäärä: → 2017-01-31
Nimeä toimiala: → Vähittäiskauppa
Nimeä toimiala: → Tavaratalo ja supermarketti
Julkinen/yksityinen sektori: → Yksityisellä sektorilla
Saattanut päätökseen:
Yhdistysten nimet: → 
Ammattiyhdistysten nimet: → 

TYÖSOPIMUKSET

Koeajan kesto: → 91 päivää
Osa-aikaiset työntekijät suljetaan pois ehdoista: → Ei
Aputyöntekijöiden ehdot: → Ei
Harjoittelijat suljetaan pois ehdoista: → Ei
Pätkätyöt suljetaan pois ehdoista: → Ei

TYÖAJAT, AIKATAULUT JA LOMAT

Ehdot joustavista työajoista: → Ei

WAGES

Palkat määräytyvät palkka-asteikon mukaisesti: → Yes, in one table
Hallituksen asettamia minimipalkkaehtoja tulee noudattaa: → Ei
Sovittu minimipalkka: → Months
Minimipalkka: → EUR €450
Elintasoindeksiin mukautuminen: → 

Maksu päivystystyöstä

Maksu päivystystyöstä: → 200 % perustulosta
Maksu pelkästään sunnuntaina tapahtuvasta päivystystyöstä → Ei
Maksu koko viikon tapahtuvasta päivystystyöstä: → Kyllä

Lounassetelit

Tarjottu lounastuki: → Ei
Ilmainen oikeusapu: → Ei
Loading...