Vähittäiskaupan Esimiesten Työehtosopimus

Untitled Document

1.5.2014-31.1.2017

1 § Sopimuksen ulottuvuus

 1. Sopimusta noudatetaan vähittäiskauppaa harjoittavissa yrityksissä.
 2. Sopimus koskee työaikalain alaisia vähittäiskaupan esimiehiä sekä Kaupan työehtosopimuksessa tarkoitettujen pika- ja noutotukkujen esimiehiä.
 3. Sopimus ei koske S-ryhmän työnantajat SOKTA ry:n eikä Suomen Lähi-kauppa Oy:n esimiehiä.

2 § Esimies

 1. Esimies toimii myymäläpäällikkönä, myymälän- tai osastonhoitajana tai vastaavanlaisessa tehtävässä.
 2. Esimies vastaa toimivaltansa rajoissa myymälän tai osaston toiminnalli-sesta tuloksesta sekä palvelu- tai muusta toimintavalmiudesta.

3 § Työsopimus

Kirjallinen työsopimus tehdään oheisen mallilomakkeen mukaan.

4 § Työehdot

 1. Työehdot määräytyvät Kaupan työehtosopimuksen myyjien määräysten mukaan.
 2. Tämä sopimus ei muuta esimiesten yrityskohtaisia työaikajärjestelyjä.

5 § Palkat

 1. Esimiehen palkka määräytyy sopimuksen mukaan.
 2. Kiinteäpalkkaisen esimiehen palkkaa korotetaan vähintään samalla yleis-korotuksen määrällä kuin myyjien palkkaa, ellei työsopimuksesta tai yritys-kohtaisesta käytännöstä muuta johdu.
 3. Esimiesten palkkoja tulisi korottaa siten, että palkkasuhteet muuhun henkilöstöön nähden eivät aiheettomasti muutu.

6 § Erinäiset määräykset

Sosiaaliset edut

 1. Tämä sopimus ei koske yrityksen sosiaalisia etuja.
 2. Ohjesäännöt

 3. Esimiehen on noudatettava yrityksen voimassa olevia ohjesääntöjä.
 4. Ohjesäännöt eivät saa olla ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.

7 § Erimielisyydet

Paikalliset neuvottelut

 1. Työehtosopimukseen liittyvistä erimielisyyksistä neuvotellaan ensin työnantajan ja esimiehen tai työnantajan ja luottamusmiehen välillä.
 2. Asian jäädessä erimieliseksi laaditaan 2 kappaleena oheisen mallin mukainen erimielisyysmuistio.
 3. Liittoneuvottelut

 4. Paikalliset osapuolet voivat jättää asian liittojen ratkaistavaksi.
 5. Neuvottelujen toteutus

 6. Paikalliset ja liittoneuvottelut aloitetaan ja käydään viivytyksettä
 7. Työtuomioistuin

 8. Asian jäädessä liittoneuvotteluissa erimieliseksi se voidaan jättää työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

8 § Työrauha ja sopimusrikkomukset

 1. Kaikki sopimukseen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet on kielletty.
 2. Tämän sopimuksen rikkomisen seuraamukset määräytyvät allekirjoitus¬päivänä voimassa olevan työehtosopimuslain mukaan.

9 § Sopimuksen voimassaolo

 1. Sopimus on voimassa 31.1.2017 asti.
 2. Sopimus jatkuu 31.1.2017 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä.
 3. Irtisanomisen yhteydessä on jätettävä kirjallisesti yksilöidyt muutos¬esitykset, muutoin irtisanominen on mitätön.
 4. Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson sopimus¬korotuksista viimeistään 15.6.2015, kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen 4 kuukauden irtisanomisajalla päättymään 29.2.2016.

KAUPAN ALAN TYÖSOPIMUS / ESIMIEHET

1. TYÖSUHTEEN OSAPUOLET

Työnantaja

Liike- tai kotipaikka

Toimihenkilö

Henkilötunnus

Yllä mainittu toimihenkilö sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena sekä seuraavin ehdoin:

2. TYÖSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Työsuhteen alussa on ___________________________kuukauden koeaika.

Koeaika kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä työsuhteessa on enintään puolet työsopimuksen kestoajasta, jolloin koeajan viimeinen päivä on ________________________.

toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Työsuhde kestää toistaiseksi ja sen alkamis- päivämäärä on _____________________

 

määräaikainen työsuhde
Määräaikaisen työsuhteen alkamispäivämäärä on ____________________
ja kesto ____________________ saakka.

Määräaikaisen työsuhteen peruste: __________________________

tai kunnes seuraava yksilöity työtehtävä on suoritettu __________________________

ja sen arvioitu kesto on _____________________ saakka.

3. TYÖAIKA

Työaika on        keskimäärin 37,5 tuntia viikossa.

                         alle 37,5 tuntia viikossa, jolloin keskimääräinen viikkotyöaika on __________________________________ tuntia.

Toimihenkilö suostuu tekemään lisätyötä laissa säädetyin edellytyksin, jolloin siitä maksetaan

työehtosopimuksen mukainen korvaus.

Toimihenkilö     suostuu tekemään tarvittaessa sunnuntaityötä
                          ei suostu tekemään sunnuntaityötä

Sunnuntaityöstä maksetaan työehtosopimuksen mukainen korvaus.

4. TYÖTEHTÄVÄT

Toimihenkilö työtehtävät:

5. PALKKAUS

Työsuhteen alussa toimihenkilön palkka määräytyy seuraavasti:

Palkan määrä kuukaudessa tai tunnissa:

6. VUOSILOMA

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain ja noudatettavan työehtosopimuksen mukaan.

7. IRTISANOMISAIKA

Irtisanomisaika määräytyy noudatettavan työehtosopimuksen mukaan.

8. TYÖEHTOSOPIMUS

Työsuhteessa noudatetaan työnantajaa sitovaa työehtosopimusta, voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yrityksen sisäisiä ohjeita ja sääntöjä. Sairausajan palkkaa, vuosilomaa ja työaikaa koskevien määräysten osalta noudatetaan työehtosopimuksen voimassaoloajan päätyttyä ja ennen uuden työehtosopimuksen voimaanastumista päättyneen sopimuksen määräyksiä.

9. MUUT EHDOT

 

 

10. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista yksi annetaan toimihenkilölle ja yksi jää työnantajalle.

Paikka

______________________________________

Aika

______________________________________

Työnantajan allekirjoitus

______________________________________

Toimihenkilön allekirjoitus

______________________________________

Nimen selvennys

______________________________________

Nimen selvennys

______________________________________

SELVITYS:
Työsopimuslain 2:4 §:n mukaisesti työnantaja ilmoittaa lisäksi työsuhteen keskeisistä ehdoista seuraavaa:
Työn suorittamispaikka: (esimerkiksi yrityksen tietty toimipaikka/-paikat tai yrityksen kaikki toimipaikat tai tietty työnsuorittamisalue/-alueet)
__________________________________________________________________
Palkanmaksukausi on
__________________________________________________________________

Muuta:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ERIMIELISYYSMUISTIO

Yritys................................................................................
Toimipaikka................................................................................
Työnantaja tai työnantajan edustaja................................................................................
Toimihenkilö tai toimihenkilön edustaja................................................................................
Yhteisesti todettu tapahtumien kulku ja erimielisyyden syy
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Toimihenkilön selvitys ja vaatimukset perusteluineen (työehtosopimuksen / lain kohdat)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Voidaan käyttää erillistä liitettä.
Työnantajan selvitys ja vastaus perusteluineen (työehtosopimuksen / lain kohdat)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Voidaan käyttää erillistä liitettä.

Paikka

.....................................................................

Aika

.....................................................................

Työnantaja tai työnantajan edustaja

.....................................................................

Toimihenkilö tai toimihenkilön edustaja

.....................................................................

Nimen selvennys

.....................................................................

Nimen selvennys

.....................................................................

Puhelinnumero

.....................................................................

Puhelinnumero

.....................................................................

Sähköpostiosoite

.....................................................................

Sähköpostiosoite

.....................................................................

Tätä muistiota on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta. Työnantaja toimittaa toisen Kaupan liittoon ja toimihenkilö toisen Palvelualojen ammattiliittoon.

Vähittäiskaupan Esimiesten Työehtosopimus - 2014 - 2014

Aloituspäivämäärä: → 2014-05-01
Lopetuspäivämäärä: → 2017-01-31
Nimeä toimiala: → Vähittäiskauppa
Julkinen/yksityinen sektori: → Yksityisellä sektorilla
Saattanut päätökseen:
Nimeä yritys: → 
Ammattiyhdistysten nimet: → 

TYÖSOPIMUKSET

Koeajan kesto: → 243 päivää
Osa-aikaiset työntekijät suljetaan pois ehdoista: → Ei
Aputyöntekijöiden ehdot: → Ei
Harjoittelijat suljetaan pois ehdoista: → Ei
Pätkätyöt suljetaan pois ehdoista: → Ei

TYÖAJAT, AIKATAULUT JA LOMAT

Tyäaika viikossa: → 37.5
Palkallinen vuosiloma: → 24.0 päivää
Palkallinen vuosiloma: → 3.4 viikkoa
Maksmimäärä sunnuntaita / pyhäpäiviä, joina voidaan tehdä töitä vuodessa: → 
Ehdot joustavista työajoista: → Ei

WAGES

Palkat määräytyvät palkka-asteikon mukaisesti: → No
Elintasoindeksiin mukautuminen: → 

Palkankorotus

Sunnuntailisä

Lounassetelit

Tarjottu lounastuki: → Ei
Ilmainen oikeusapu: → Ei
Loading...