Työehtosopimusten parhaat ehdot auttavat heikoimmissa asemissa olevia työntekijöitä kaikkialla Euroopassa - 21-11-2016

Epävakailla eurooppalaisilla työmarkkinoilla, joissa joustavuudella on kova kysyntä, erityistä huomiota on annettava kaikkein heikoimmissa asemissa oleville työntekijöille epävarmoissa töissä. Tämä on pääsuositus asiantuntijatapaamisesta Amsterdamin yliopistossa, joka saattoi päätökseen kaksivuotisen projektin, joka keskittyi sukupuolten palkkaeroon EU:ssa ja innovatiivisiin tapoihin palkkaerojen vähentämisessä.

Heikoimmassa asemassa olevat työntekijät ovat keskiarvoa useamman naisia, ja/tai kuuluvat etnisiin vähemmistöihin ja siirtolaisryhmiin, asiantuntijat totesivat. Näillä ryhmillä ei ole uranäkymiä, työturvallisuutta ja edullisia lastenhoitojärjestelyitä. Monet löytävät vain tilapäisiä töitä työvoimatoimistojen kautta, ja heille uskotaan alhaisen taitotason palkollista työtä erityisesti vähittäiskaupan, siivouksen ja hoidon aloilla. Heidän palkkansa ovat alhaisimmassa päässä. Uuvuttavat työtunnit jättävät heille vähän aikaa palautua, puhumattakaan opiskelusta töiden jälkeen. Lisäksi heidän esteenään ovat rakenteelliset palkkaerot, jotka vaikuttavat ahdinkonsa jatkumiseen. Palkkaerot eivät lopu mies/nainen-jakoon, havaitsivat asiantuntijat, vaan koskee kaikkia, joilta on riistetty oikeudet työelämässä.

Toissijaiset työehdot paljastavat myös sukupuolieroja

Osana tutkimusta, jonka projektitiimi suoritti, oli tehdä ensimmäistä kertaa analyysi toissijaisten työehtojen kyselytiedoista. Tiedot kerättiin pysyvän verkkokyselyn avulla, jonka teki WageIndicator Foundation sen kansallisten verkkosivustojen kautta kaikissa osallistuvissa EU-jäsenmaissa. Tietojen keräys mahdollisti syväanalyysin sellaisista aiheista kuin yrityksen edut, määrärahat, palkkaedut, korvaukset, avustettu osallistuminen lastenhoitoon ja eläkejärjestelmät ja vastaavat. Tämän analyysin painopisteenä oli sukupuoli, eli noudattavatko havaitut kansalliset sukupuolten palkkaerot maassa vallalla olevia toissijaisia työehtoja? Yleistuloksena oli, että toissijaiset työehdot suuresti heijastavat sukupuolten palkkaeroja, joita havaittiin kullakin työmarkkinoilla. Tähän sääntöön on muutamia poikkeuksia, erityisesti Slovenia ja Puola, joissa naiset ovat nousseet viime vuosikymmenten aikana miespuolisten kollegoiden rinnalle suhteessa näihin lisätulon lähteisiin sekä rahallisesti että muutoin.

Parhaat käytännöt yrityksiltä yli rajojen

Yksi asiantuntijoiden löytämistä korjauskeinoista oli se, että ammattiyhdistysten neuvottelijat kaikkialla Euroopassa voisivat vaihtaa keskenään työntekijöidensä kanssa solmittujen työehtosopimusten parhaita ehtoja. Tällainen parhaiden käytäntöjen ristiinjalostus voisi parantaa heidän työnsä tehokkuutta puolustaa erityisesti kaikkein heikommassa asemissa olevia ryhmiä. Yksi tällainen erinomainen paras käytäntö olisi sisällyttää kuhunkin työehtosopimukseen seurantaehto erityisten toimenpiteiden toteuttamisesta sopimusten, maksun, ylenemisen, tietojen, työtodistuksen ja lastenhoidon yhteisvastuun suhteen. Seurantasuunnitelma tällaisten ehtojen toteutukselle, yhteisesti ammattiyhdistyksen ja yrityksen henkilöstöhallinnon valvomana, on osoittautunut jo parhaaksi käytännöksi joillain sektoreilla. Sukupuolten välisten palkkaerojen projektin loppuraportti sisältää luettelon parhaiden käytäntöjen ehdoista eri EU-jäsenmaista.

Tietokanta helpottamaan parhaiden käytäntöjen lainaamista

WageIndicator, osallistuja sukupuolten välisien palkkaerot -projektissa, jonka päätuloksia esitellään tässä, on viime vuosien aikana aloittanut ja kehittänyt työehtosopimusten tietokantaa. Tällä hetkellä se sisältää merkityt, eli helposti haettavissa olevat ehdot, noin 700 työehtosopimuksesta ja useilta eri aloilta ja eri maista. Tietokanta on vapaasti käytettävissä sen kansallisten verkkosivustojen kautta ja siksi neuvottelijoiden sekä työntekijä- että työnantajaorganisaatioista on helppo konsultoida sitä. Siitä löytyvät yllä viitatut ehdot ja parhaat käytännöt. WageIndicatorin käytäntönä on jatkaa tämän työehtosopimuksen laajentamista, syventämistä ja tietojen tarkentamista vapaaseen käyttöön kaikille, joita asia koskee. WageIndicator kutsuu kaikki alan osapuolet jakamaan solmimansa sopimukset sen tietokantaan.

Asiantuntijaryhmän jäsenet olivat Amsterdamin yliopisto, Wageindicator, Hollannin ammattiyhdistysten liitto (FNV), CCOO Servicos Espanja, MSZOZ Unkari.

Linkki työehtosopimusten parhaisiin ehtoihin, painopisteenä naiset, sukupuolten palkkaerot ja hoitojärjestelyt.

Mikä on WITA-Gender Pay Gap -projekti?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG -projekti (tammikuu 2015 - joulukuu 2016) pyrkii merkittävästi edistämään suurten ja kestävien sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämistä. Sen on mahdollistanut Euroopan komission PROGRESS-ohjelman toiminta-avustus nro 4000004929. Yksi toiminnoista on vertailla miesten ja naisten palkkoja ammattiryhmien tasolla, ja julkistaa tulokset julkaistavaksi kaikilla 28 EU-jäsenvaltion kansallisilla WageIndicator-verkkosivuilla ja Turkissa sekä levitettäväksi lehdistötiedotteilla.

Lisätietoja WITA-projektista

Lisätietoja sukupuolten välisistä palkkaeroista Suomessa osoitteessa Wageindicator.fi

Loading...