Sukupuolten Välinen Palkkaero FAQ

This page was last updated on: 2023-12-11

1. Mitä tarkoittaa sukupuolten välinen palkkaero?

Mitä palkkaero tarkoittaa?

Palkkaero tarkoittaa, että yksi työntekijä ansaitsee enemmän kuin toinen. Palkkaeroja on olemassa. Ne eivät ole kiellettyjä, eivät miesten ja naisten välillä eivätkä eri uskontoja edustavien ihmisten tai eriväristen ihmisten välillä. Tällaiset erot saattavat olla jopa valtavia. Palkkaeroja ilmenee usein sen takia, koska kokeneemmat työntekijät tai korkeaa pätevyyttä vaativien töiden tekijät tekevät enemmän rahaa kuin henkilöt, joilla ei ole lähes minkäänlaista koulusta tai jotka ovat aloittelijoita työmarkkinoilla. Tämän takia palkkaerot ovat laajalle levinneitä. Mutta ovatko nämä erot reiluja?

Mitä tarkoittaa palkan eriarvoisuus?

Kun kaksi samassa yrityksessä samanlaista työtä tekevää saman koulutustason omaavaa henkilöä eivät saa samaa palkkaa, kutsutaan sitä palkan eriarvoisuudeksi. Tällaiset tilanteet ovat laittomia. Niiden katsotaan olevan syrjiviä. Silti palkan eriarvoisuudella on taipumus hiipiä sisään. Kuvittele esimerkkinä työtilanne, jossa päällikkö laittaa ”sujuvasanaisen pojan” tasolle 2 heti alusta alkaen ja ”ujon tytön” pohjatasolle 0, vaikka hänellä on sama koulutus. Ensimmäinen palkkaluokka voi vaivata henkilöä vuosien ajan. On vaikea sanoa, missä määrin palkan eriarvoisuutta on olemassa. Useissa tutkimuksissa puhutaan sukupuolten välisten palkkaerojen jäänteistä, joista ei päästä eroon selittämällä. On mahdollista, että nämä selittämättömät erot kertovat palkkasyrjinnästä. Asioita monimutkaistaa se, että palkkaerot, jotka voidaan yhdistää ymmärrettäviin syihin, saattavat kuitenkin olla syrjinnän värittämiä. On vaikea sanoa, missä vika on.

Palkan eriarvoisuutta samasta työstä voi esiintyä tiimien tai osastojen, yritysten ja toimialojen sisäisesti. Työ määritetään samanlaiseksi sen asianmukaiseen suorittamiseen vaadittavan koulutuksen perusteella. Näin ollen samaa työtä tekevien miesten ja naisten tulisi periaatteessa saada samaa tuntipalkkaa. Tämä merkitsee, että heidän sopimustyyppiään (kiinteä tai ei) tai työviikon pituutta (osa-aikainen tai täysiaikainen) ei voida pitää tekosyynä eriarvoiselle palkalle.

Mitä on palkkasyrjintä?

Palkkasyrjinnästä on kyse silloin, kun samanlaisen koulutuksen ja työkokemuksen omaavat ja samaa työtä tekevät henkilöt saavat eri palkkaa. Useimmissa maissa laki kieltää palkkasyrjinnän seuraavien syiden perusteella:

 • sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen
 • kansallisuus
 • ikä
 • siviilisääty
 • syntyperä
 • synnyinmaa
 • rotu
 • uskonto.

Onko reilua, jos miehet ansaitsevat enemmän?

Monissa maissa naisten keskimääräinen tuntipalkka on huomattavasti alempi miesten tuntipalkkoihin verrattuna. Nämä palkkaerot vaihtelevat laajalla välillä, 10 - 40 %, jossa koko työssäkäyvää kansanosaa verrataan keskiarvoilla sukupuolen mukaan jaettuna. Nämä erot on selitetty muodollisesti. Mutta ovatko ne reiluja? Ei, eivät oikeastaan. Käytännössä naisilla ei näytä olevan tarpeeksi aikaa ansaita (paljon) enemmän. Heillä on usein muutakin tekemistä kuin ansiotyö, jos kodinhoitoon liittyvät vastuut otetaan huomioon. Toisinaan he joutuvat seksuaalisen häirinnän kohteeksi, mikä aiheuttaa seuraamuksia työuralle, kuten työpaikasta irtisanoutuminen häirinnästä johtuvan stressin takia. Naisten tekemille uravalinnoille on olemassa monia syitä. Sekä miehet että naiset pitävät näitä erilaisia valintoja aivan normaaleina. Näiden valintojen seuraukset pitävät kuitenkin naisten tulotasoja alhaisina (pitkällä aikavälillä).

Onko reilua, jos naiset ansaitsevat enemmän?

Harvoissa ammateissa ja joissakin maissa naiset ansaitsevat enemmän kuin heidän miespuoliset kollegansa. Näillä naisilla on usein samantasoinen tai korkeampi koulutus, he ovat työssä täysiaikaisesti ja ovat pystyneet neuvottelemaan palkoistaan. Nämä erittäin itsetietoiset, nykyaikaiset naiset ovat (pääasiassa) melko nuoria. He ovat (yhä) poikkeus. Ei ole olemassa yhtään maata, jossa kaikkien ikäryhmien naiset järjestelmällisesti päihittäisivät miehet ansiotulojen suhteen.

2. Miten sukupuolten väliset palkkaerot tulevat näkyviin?

Mikä aiheuttaa palkkaeroja?

Jotkut palkkaerot tulevat esille kun ihmisille maksetaan syrjivästi. Tällainen syrjintä voi juontaa juurensa rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai vain “tunteeseen”. Palkkaeroja voi kuitenkin syntyä liian sattumanvaraisen työnkuvauksen sovelluksen ja työpaikkojen porrastuksen seurauksena. Palkkaerojen mittauksen kannalta on tärkeä tietää, mitä työnkuvauksia on käytetty tiettyjen miesten ja naisten tekemien töiden porrastukseen.

Mitkä ovat suurten palkkaerojen perussyitä?

Palkkaerot voivat kasvaa yksilöitä työelämässä kohtaavien ja heidän tekemiensä valintojen seurauksena. Tällaiset valinnat liittyvät:

 • koulutukseen
 • ammattiin tai alaan
 • elinkeinoon
 • suureen tai pieneen yritykseen
 • osa-aikaiseen tai täysiaikaiseen työskentelyyn
 • työnsisäiseen lisäkoulutukseen.

Miehet ja naiset tekevät yleensä erilaisia valintoja - tavallisesti enemmän sukupuoleen liittyen kuin vapaasta tahdostaan. Esimerkiksi tietyn koulutuksen valinta, sellaisen, joka on helpompi yhdistää perhe-elämään. Tai työ, jota voidaan tehdä helpommin pyörittämällä samalla vaativaa perhe-elämää, esimerkiksi joustavien työaikojen tai osa-aikatyön muodossa. Tai lähempänä sijaitseva työpaikka, yleensä pienemmässä yrityksessä, koska pieniä ja keskisuuria yrityksiä on enemmän ja suuria yrityksiä vähemmän, kun taas suuret yritykset maksavat yleensä enemmän.

Koska miehet ja naiset valitsevat urapolkunsa sukupuolille ominaisten linjojen mukaan, ratkaiseviin valintatilanteisiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota niiden kauaskantoisten seurausten tähden. Suurimman osan sukupuolten välisistä palkkaeroista aiheuttavat koulutus, ammatinvalinta ja ala yhdessä. On otettava huomioon, että osa-aikatyö ei välttämättä merkitse suurta palkkaeroa työtunneilta, mutta se merkitsee silti pienempiä tuloja kotitalouteen kuukauden lopussa.

Sukupuolten välinen palkkaero kasvaa iän myötä

Iän kasvaessa sukupuolten välinen palkkaero suurenee. Tähän näyttäisi vaikuttavan muukin kuin vain (valittu) koulutus. Naiset ovat nykyään yleisesti ottaen aivan yhtä koulutettuja kuin miehet, mikä on suuri ero vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen. Näyttäisi siltä, että myös palkkaeroja aiheuttaisivat ne kaksi tosiasiaa, että naiset tekevät usein ja pitkäaikaisesti vähemmän työtunteja kuin miehet, ja että naiset usein keskeyttävät työuransa. Miehet sitä vastoin tekevät yleensä enemmän työtunteja ja pyrkivät välttämään urakatkoja. Tällainen katkeamaton pidempi työkokemus vaikuttaa parempaan palkkaan.

Suuria eroja ilmenee, kun miehet valitsevat pidempiä työpäiviä ja tulevat ylennetyiksi, kun taas naiset vähentävät työtuntejaan eivätkä rakenna työuriaan. Nämä erot kasvavat entisestään naisten päättäessä irtisanoutua työpaikoiltaan heidän miestensä jäädessä eläkkeelle. Jos miehellä on tuntuva eläke, tämä ei ole ongelma, mutta jos pari eroaa tai mies kuolee (ennen aikojaan), nämä taloudellisesti riippuvaiset naiset joutuisivat tyytymään niukkaan toimeentuloon tai köyhyyteen.

Palkkaeroja voi ilmetä jo ensimmäisestä työpaikasta lähtien

Miehille ja naisille saatetaan maksaa erisuuruista palkkaa jo ensimmäisellä työpaikalla. Systeemisiä syitä ovat koulutus, ammatinvalinta, ammatti tai ala ja elinkeino. Myös työn porrastuksella ja neuvottelutaidoilla on osansa. Siinä missä miehet neuvottelevat useammin toimestaan ja palkastaan, naiset tekevät tätä yleensä harvemmin ja vähemmän sinnikkäästi. Kun palkasta on sovittu, tällä aloitustasolla saattaa olla seurauksia vuosikausiksi. Jokainen uusi työnantaja saattaa tiedustella edellisestä palkasta. Sinun ei ole pakko vastata, mutta yleensä ihmiset jakavat tällaisia tietoja - ikuistaen näin seuraavalla tasolla jo mahdollisesti olevan palkkaeron.

Palkkaerot, työnarviointi ja työn luokitus

Työnarviointi on systemaattinen tapa verrata työpaikkoja yrityksen ja/tai toimialan sisäisesti. Näin työpaikkoihin yhdistetään tehtäviä, pätevyyksiä ja velvollisuuksia. Sitten nämä näkökohdat arvioidaan ja niille annetaan pisteitä. Näin suunnitellaan työpaikkahierarkia, jossa kullakin toimella on pisteensä. Näitä pisteitä tai työn luokituksia käytetään palkkojen sopimiseen. Nykyaikaiset työjärjestelmät ovat sukupuolineutraaleja, mikä tarkoittaa, että miesten koulutusta ei systemaattisesti yliarvosteta suhteessa naisten koulutukseen - ja päinvastoin. Mittaamattomaan ”tunteeseen” ei enää voida vedota ylennyksen tai alennuksen perusteena.

Palkkaerot, työn luokittelu ja korvaukset

Koska työnarviointi ja työn luokitus ovat käytössä, työntekijöiden luokittelun ei tulisi olla vaikeaa. Silti usein käy niin, että siinä missä naisia luokitellaan (oikeudenmukaisesti) heidän todellisten taitojensa mukaan, miehet arvioidaan jossain määrin korkeammalle. Miehet saavat säännöllisesti myös enemmän lisäetuja, kuten työautoja, ilmaisen puhelinen, bonuksia jne. Tällaisia eroja selitetään sillä, että naiset saattavat tehdä vähemmän työtunteja tai että he eivät vain pyytäneet mitään ylimääräistä. Saatetaan myös automaattisesti olettaa, että nainen ei tarvitse näitä korvauksia, kun taas mies tarvitsee, koska hän ansaitsee suurimman osan perheen tuloista (myös tapauksissa, joissa tämä ei ole totta). Tällaiset kyseenalaistamattomat oletukset ja hiljainen alistuminen aiheuttavat mahdollisesti sukupuolten välisen palkkaeron kasvua. Koska luokittelu tarjoaa aina neuvottelumahdollisuuden, olisi loogista, että ne, jotka vaihtavat työpaikkaa useammin, päätyisivät korkeammalle ylennysasteikolla.

Palkkaerot, suuri tai pieni yritys

On ymmärrettävää, miksi suuret yritykset maksavat paremmin - pääasiallisesti. Tämä pätee erityisesti monikansallisiin yrityksiin. Sääntö ei kuitenkaan päde automaattisesti suuriin organisaatioihin, kuten valtion virastoihin, kouluihin, jälleenmyyjiin tai sairaaloihin. Ne voivat olla suuria, mutta niiden palkkatasot eivät ole verrattavissa kaupalliseen sektoriin. Toisaalta ne tarjoavat yleensä joustavampia sääntöjä työ- ja perhe-elämän yhdistämiseksi. Tämä selittää tosiasian, että jälkimmäisellä sektorilla (esimerkiksi jälleenmyyjät, koulut ja sairaalat) on enemmän naispuolisia työntekijöitä kuin miehiä.

Pienemmissä yrityksissä palkat ovat yleensä matalampia. Alempaa palkkatasoa kompensoi jossain määrin työpaikan suhteellinen läheisyys ja pitkiltä työmatkoilta välttyminen, mikä sopii hyvin perhe-elämään. Nämä näkökannat yhdessä voivat vaikuttaa siihen tilastolliseen tosiasiaan, että naiset tekevät keskimäärin työtä pienemmällä palkalla kuin miehet. Uran luominen on helpompaa suurissa yrityksissä ja työstä maksetaan parempaa palkkaa, mutta uhrauksia saatetaan joutua tekemään perhe-elämän suhteen.

Palkkaerot ja uran keskeyttäminen

Uran keskeyttäminen vaikka vain muutamaksi vuodeksi merkitsee palkkauhrauksia ja kapeampia tulevaisuuden näkymiä. Muutama vapaa viikko ei ole ongelma, mutta jo muutama kuukausi saattaa luoda hankaluuksia. Muutaman vuoden tauosta rankaistaan. Lisäksi työhön palaaminen samalle tasolle on vähemmän todennäköistä vuosien vieriessä. Yhteenvetona: hyvän koulutuksen omaavien työntekijöiden kannattaa jatkaa työntekoa, hyödyntää taitojaan ja kerätä työkokemusta.

Uran keskeyttämisellä voi lisäksi olla negatiivisia seurauksia eläke-etuuksien suhteen.

Palkkaerot ja työpaikkakoulutus

Työpaikkakoulutusmahdollisuuksien hyödyntämisellä saattaa olla positiivisia seurauksia ja se saattaa kasvattaa tuntipalkkaa. Jotkut yritykset edellyttävät työpaikkakoulutusta ja maksavat siitä. Jotkut yritykset taas sallivat ja rohkaisevat sitä, mutta eivät maksa siitä. Käytännöt vaihtelevat maan, toimialan, työehtosopimuksen ja yrityksen mukaan. Yleisesti ottaen sääntö on tämä: lisäkoulutus kannattaa. Kuitenkin siinä missä parhaassa työiässä olevat naiset yleensä vähentävät työtuntejaan, samassa tilanteessa olevat miehet valitsevat usein pidemmän työajan ja uran rakentamisen tilaisuuden tullessa.

Palkkaerot ja osa-aikatyö

Matalapalkkaisilla aloilla näyttää epäoleelliselta työskentelevätkö miehet tai naiset osa-aikaisesti vai täysiaikaisesti. Täysiaikaisen työn ollessa yleisempää ja pitkien työpäivien ollessa normi, tuntipalkat kuitenkin yleensä nousevat. Toisin sanoen osa-aikatyö ei ole haitallista pelkästään kuukausitulojen kannalta, vaan myös tuntipalkan kannalta.

Osa-aikatyön tekeminen on kuitenkin fiksumpaa kuin ansiotyön jättäminen kokonaan. Kaikissa mahdollisissa tapauksissa (tulojen kannalta) työnteko kannattaa enemmän verrattuna ansiotyön ulkopuolelle jäämiseen. Täysiaikaisen työn tekeminen on vieläkin järkevämpää, sillä se tuo mukanaan lisämahdollisuuksia, kuten työsuhdeauton tai työpaikkakoulutuksen. Toisaalta osa-aikatyö voi mahdollistaa rennomman elämäntavan.

Johtopäätös: tuntipalkan ollessa suhteellisen korkea koulutustasoon nähden, (suurten (osa-aikaisten työpaikkojen valinta on ymmärrettävää.

Johtavat asemat ja palkkaerot

Kaikista johtavan aseman töistä ei makseta (paljon) enemmän. Päinvastoin, pienissä yrityksissä tai yksinkertaisissa yrityksissä, joilla ei ole useita johtotasoja, päällikkönä oleminen saattaa kasvattaa henkilön asemaa, mutta ei välttämättä palkkaa. Esimerkiksi supermarketti ja koulu ovat melko litteitä organisaatioita. Tämä pätee myös yrityksiin, jotka työllistävät useita naisia. Näissä johto ei saa kohtuuttoman suurta palkkaa. Monimutkaiset yritykset sitä vaston tarjoavat (paljon) useampia uratilaisuuksia. Uralla eteneminen merkitsee, että myös palkasta voidaan neuvotella, ja tuntipalkka kohoaa uran edetessä.

3. Mitä palkkaerojen suhteen voidaan tehdä?

Palkkaerot ja avoimuus

Palkkojen julkistaminen yritysten toimesta tai toimialojen sisäisesti helpottaa perusteettomien palkkaerojen esille tulemista. Oman palkan tarkastaminen WageIndicatorissa auttaa, niin kuin työehtosopimukset ja palkkatasa-arvoa koskevat viralliset päätökset.

Aina kun ilmenee epäilyjä palkkaerojen perusteista, ensin kannattaa keskustella asiasta kollegojen tai ammattijärjestön kanssa. Asian vieminen tuomioistuimeen on viimeinen ja äärimmäinen vaihtoehto. Aluksi kannattaa tutkia asiaa ja kysyä neuvoja. Käytä alkajaisiksi tätä Palkkalaskuri.fi-sivustoa!

Palkkaerot ja (sosiaalinen) toiminta

Kun sukupuolten välinen palkkaero on (liian) suuri, erosta kärsivät henkilöt, heidän perheenjäsenensä, ammattiliittonsa, työnantajien yhdistykset, yritykset, poliittiset puolueet, parlamentti ja hallitus voivat tehdä jotain asian hyväksi.

Kun naisena ansaitset vähemmän kuin miespuoliset kollegasi samasta tai hyvin samantapaisesta työstä samoilla taidoilla, voit vapaasti ryhtyä oikeustoimiin. Tämä ei ole helppo tie, mutta voit saada apua ammattiyhdistyksiltä ja hankkia neuvoja WageIndicatorista!

Mitä nainen voi tehdä palkkaeroja vastaan?

Kun päätät naisena, että korkea(mpi) tuntipalkka nyt ja tukevaisuudessa on tärkeää, harkitse seuraavia asioita:

 1. Valitse jatkokoulutuksesi tietoisena siitä, millä on kysyntää, ja tulevaa työllisyystilannetta silmällä pitäen

 2. Saata opinnot loppuun ne aloitettuasi (hanki päästötodistus!)

 3. Valitse ala tai elinkeino, joka on kannattava (esim. taiteiden alalla palkka on matalampi kuin hoitoalalla)

 4. Valitse monipuolinen ammatti, opi taitoja, joita voidaan soveltaa laaja-alaisesti

 5. Valitse – mahdollisuuksien mukaan – kumppani, joka tukee toivettasi ansiotyöstä

 6. Jos perustat perheen, valitse kumppani, joka tukee toivettasi ansiotyöstä ja jakaa perheen tehtävät kanssasi

 7. Valitse osa-aikainen työ äläkä koskaan keskeytä työntekoa, jos voit

 8. Valitse suuri yritys, joka tarjoaa lasten päivähoitomahdollisuuden

 9. Kun sinulla on lapsia, valitse työpaikaksi pieni paikallinen yritys vähentääksesi pitkiä työmatkoja ja saadaksesi paremman tasapainon työn ja vapaa-ajan välille

 10. Neuvottele palkastasi jokaisen uuden uravaiheen tai valinnan kohdalla

 11. Keskustele urastasi säännöllisesti kumppanisi, muiden perheen jäsenten, kollegojesi kanssa: ura kaipaa huolenpitoa (aivan kuten kumppanisi, lapset, koti jne.)

 12. Jatka oppimista ja käytä hyväksesi työpaikkakoulutusmahdollisuudet ja työhön liittyvät päivityskurssit työmarkkinoiden muuttuessa yhä nopeammin

 13. Pidä silmällä eläkerahastoasi/-oikeuksiasi.

Palkkaeroja ilmenee ja ne ovat väistämättömiä, kuten ikääntyminen. Valtavat palkkaerot voivat kuitenkin käydä ongelmallisiksi. Ei pelkästään sinulle yksilönä, vaan koko yhteiskunnalle. Hallituksen, yritysten, naisten ja miesten tulee olla tästä tietoisia. Hyvä alku olisi yrittää saada kaikki mahdollinen irti tekemästäsi työstä, myös taloudellisesti. Tietenkin tätä ennen merkittävää on koulutuksen valinta, erityisesti sen suhteen mitkä työpaikat ovat kysyttyjä. Joistakin töistä maksetaan enemmän ja ne johtavat aloille tai elinkeinoihin, joilla on paremmat palkat. Kannattaa myös pysyä valppaana huomaamaan perusteettomia palkkaeroja, sellaisia, jotka saattavat olla merkkejä syrjivästä palkkarakenteesta, jonka laki kieltää.

Miten nainen voi ansaita enemmän?

Täysipäiväinen työ on paras vastaus, sillä se kasvattaa lisäkoulutuksen (työssä tapahtuvan), ylennysten ja johtavien asemien mahdollisuutta - sekä miehille että naisille. Hyvät ansiot alkavat työpaikkojen ja alojen vertailulla uraputken alkupistettä valittaessa. Joistakin töistä maksetaan parempaa palkkaa - koska ne edellyttävät korkeampaa koulutusta. Joillakin aloilla ja elinkeinoissa on paremmat palkat.

Mitä perheenjäsenet ja kollegat voivat tehdä palkkaeroja vastaan?

Kun perheen perustaneet mies ja nainen ovat sitä mieltä, että kummankin tulisi olla mukana työelämässä ja pyrkiä taloudelliseen riippumattomuuteen, on luotava ehtoja, joiden avulla molemmille jakautuu osansa perheen velvollisuuksista ja lastenhoidosta. Koska suurimmalla osalla työssä käyvistä miehistä ja naisista on perhe, myös heidän kollegoillaan on samanlaisia haasteita.

Tämän seurauksena uravaiheiden ja niiden tuloihin vaikuttavien positiivisten tai negatiivisten seurausten arvioinnin tulisi helpottua.

Tämä saattaa olla vaikeaa, koska jokaisen yksilön on kilpailtava omassa työympäristössään, mutta se on samalla välttämätöntä.

Mitä työnantaja voi tehdä perusteettomia palkkaeroja vastaan?

Työnantajat voivat tarjota avoimuutta palkkojen suhteen ja pitää mielensä avoimena ylennysmahdollisuuksien suhteen sekä miehille että naisille. Työnantaja voi lisäksi helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä, erityisesti lasten ollessa pieniä, tarjoamalla esimerkiksi joustavia järjestelyjä. Työnantajat voivat estää raskaana olevien työntekijöiden erottamisen ja luoda raskaana oleville työntekijöille terveelliset ja turvalliset työolot. Työnantajat voivat lisäksi tarkkailla huolellisesti miesten ja naisten luokittelua ja pyrkiä välttämään aiheettomien palkkaerojen vähitellen tapahtuvan kasvun automaattisen sukupuoleen perustuvan suosinnan kautta.

Työnantaja voi hyväksyä joustaville työajoille ja uramahdollisuuksille avoimet työehtosopimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä ammattiliitot ja työnantajayhdistykset voivat tehdä perusteettomia palkkaeroja vastaan?

Molemmat organisaatiot voivat sopia siitä, että sukupuolten väliset palkkaerot yrityksissä eivät saa ylittää tiettyä tasoa. Molemmat voivat sitoutua lailliseen minimipalkkaan, jota on helppo valvoa.

Molemmat järjestöt hyötyvät työehtosopimuksista, jotka mahdollistavat naisten uran luonnin ja kasvun työpaikoillaan - alkaen nyt ja jatkuen kauas tulevaisuuteen.

Mitä poliittiset organisaatiot, parlamentti ja hallitus voivat tehdä perusteettomien palkkaerojen estämiseksi?

Sukupuoleen perustuvia palkkaeroja voidaan ajaa pysyvänä sosioekonomisten ja poliittisten ohjelmien aiheena jatkuvan keskustelun kautta. Poliittiset organisaatiot, parlamentti ja hallitus voivat rooleistaan, vastuualueistaan ja asemistaan käsin osoittaa suoraa huomiota ja avustaa seuraavissa seikoissa:

 • hyvän työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon luominen
 • riittävän koulutuksen tarjoaminen kaikille ikäryhmille.

Naiset, heidän kumppaninsa, perheenjäsenensä, kollegansa, sosiaaliset kumppaninsa, poliittiset puolueet ja hallitukset hyötyvät hyvin koulutetuista naisista, jotka käyttävät taitojaan ja tietojaan, ansaitsevat omia tulojaan, maksavat veroja ja saavat niin tekemällä taloudellisen riippumattomuuden ja välttävät köyhtymisen ja yhä vakavamman köyhtymisen ikääntyessään.

4. Miten hakea työpaikkaa?

Mitkä ovat tyypillisiä naisten ammatteja?

Miesten ja naisten työpaikkojen välillä ei ole tarkkaa rajanvetoa. Käytännössä erolla tarkoitetaan töitä, joissa suurin osa miehistä ja naisista toimii. Tästä näkökulmasta tyypillisiä naisten töitä ovat kodinhoitaja, kotitaloustöiden tekijä, kotiapulainen, hoitaja, sairaanhoitaja, kauppa-apulainen, tarjoilija, kassanhoitaja, opettaja, sihteeri, vastaanottovirkailija, hallintovirkailija ja logistiikan toimihenkilö. Näiden töiden palkat ovat suhteellisen matalia ja ne tarjoavat pieniä kasvumahdollisuuksia. Sen sijaan on olemassa muutamia ammatteja ja toimia, joissa korkeasti koulutetut naiset suoriutuvat loistavasti ja saavat hyvää palkkaa: asianajaja ja tuomari, pr ja markkinointi, viestintä ja media-alan asiantuntijat.

Tee tämän sivuston Vertaa Palkkoja eri ammateille ja vertaile tulosten palkkalukemia

Mitkä ovat tyypillisiä naisten aloja?

Aivan kuten työpaikkojen osalta, myöskään alojen suhteen ei ole helppoa täsmällisesti määrittää miesten ja/tai naisten osa-alueita. Naisia on kuitenkin lukumääräisesti enemmän työssä siivouksen, (terveyden)hoidon, hotelli- ja ravintola-alan, vähittäismyynnin ja perusasteen koulutuksen aloilla sekä kaikkien alojen ja elinkeinojen tukevissa sihteeri- ja hallintotoimissa.

Tee tämän sivuston Vertaa Palkkoja eri ammateille ja vertaile tulosten palkkalukemia

Onko mies- ja naisvaltaisten alojen välillä palkkaeroja?

Koska miesvaltaisilla aloilla miesten lukumäärä ylittää alalla työskentelevien naisten lukumäärän, ovat keskimääräiset palkkatasot miesvaltaisilla aloilla korkeampia kuin naisvaltaisissa elinkeinoissa ja ammateissa.

Tee tämän sivuston Vertaa Palkkoja eri ammateille ja vertaile tulosten palkkalukemia

Maksavatko monikansalliset yritykset paremmin?

Monikansalliset yritykset ovat lähes aina listattuja yhtiöitä ja suuria. Koska ne ovat suuria, ne maksavat paremmin. Kolikon toinen puoli on, että ne edellyttävät työntekijöiltään usein pitkää työaikaa, siis ylimääräisiä työtunteja, joista ei makseta korvausta. Osa niiden tarjoamasta tulosta voi koostua vuotuisesta voitonjaosta ja/tai bonuksista, jotka maksetaan mahdollisesti yhtiön osakkeina.

Onko julkisen ja yksityisen sektorin välillä palkkaeroja?

Yleisesti ottaen julkisen sektorin palkkaerot ovat pienempiä kuin yksityisen sektorin. Julkisen sektorin matalinta koulutusta edellyttävistä töistä maksetaan yleensä jonkin verran paremmin ja huipputöistä jonkin verran huonommin yksityiseen sektoriin verrattuna.

Ovatko naisvoittoiset alat suotuisempia työssäkäyville vanhemmille?

Naisvoittoiset alat tarjoavat yleensä enemmän (suuria) osa-aikaisia työpaikkoja tai pienempiä työpaikkoja. Ne tarjoavat usein myös (enemmän) joustavaa työaikaa.

Miksi jatkuvaa työsopimusta pidetään parempana?

Jatkuvalla työsopimuksella saadaan yleensä parempaa palkkaa kuin väliaikaisella tai joustavalla sopimuksella. Työntekijä ei tietenkään voi aina valita tätä, mutta vakinainen virka on turvatumpi jatkuvalla työsopimuksella.

Mitä ainakin vaaditaan asianmukaiselta sopimukselta?

Sopimuksessa mainitaan aina sopimusosapuolten nimet ja osoitteet, sopimuksen päätös-, alkamis- ja umpeutumispäivämäärät (ts. sopimuskausi), palkka, työaika, työn laatu, koe- ja irtisanomisajat. Sopimus on allekirjoitettava, jotta se olisi lainmukainen.

Miten arvioida toissijaisia työehtoja?

Bruttopalkan ja työajan lisäksi työsopimuksessa luetellaan yleensä myös toissijaiset työehdot. Niitä ei yleensä arvioida rahassa, mutta ne ovat kuitenkin rahanarvoisia, esimerkiksi työhön liittyvien kulujen korvaukset, auton tai puhelimen leasing-sopimukset, työpaikkakoulutus, laillisen vähimmäismäärän ylittävät vapaat, joustava työaika, kotoa työskentelyn mahdollisuus jne.

Mitä ansioluettelossa tulee mainita?

 • Oma nimi ja osoite
 • Ansioluettelon viimeisen päivityksen ajankohta
 • Koulutus, myös muu kuin työhön liittyvä
 • Sosiaalinen toiminta sitoutumisen osoituksena, kuten vapaaehtoistyö ja harjoittelu
 • Kielitaito, aktiivinen ja passiivinen (luetun ja kuullun ymmärtäminen)
 • Tietokoneen käyttötaidot
 • Sosiaalinen media ja sen käyttö.

Lue lisää ansioluetteloista sivustolta Monster.com

Minkälainen on hyvä saatekirje?

Saatekirje liitetään mukaan ansioluetteloosi. Sen tulee olla tiivis ja lyhyt. Siinä viitataan hakemuksen välittömään lähteeseen, ts. mainokseen, kuulopuheeseen jne. Se antaa täsmällisen henkilökohtaisen motivaation työnhakuun ja selvittää, että ymmärrät, mitä tarjottu työpaikka, virka tai toimi viimekädessä sisältää. Vastaanottajalle on käytävä selväksi, että olet astunut heidän asemaansa ja ymmärrät heidän tarpeensa ja/tai vaatimuksensa. Kirjeen tulee olla tavallisen standardin mukainen, päivätty ja allekirjoitettu, vaikka se olisi sähköpostiviesti (mikä on nykyään yleistä).

Lue lisää saatekirjeestä sivustolta Monster.com

Onko ulkonäöllä väliä?

Huolitellulla, puhtaalla ja edustavalla ulkonäöllä on varmasti merkitystä, ja siihen kannattaa panostaa erityisesti työhaastatteluissa.

Älä ole ujo. Kysy neuvoa ystäviltäsi ja perheenjäseniltäsi etukäteen nähdäksesi, oletko sopivan edustava

Miksi palkasta kannattaa neuvotella?

Jokainen on vapaa neuvottelemaan. Palkasta kannattaa aina neuvotella. Valmistaudu hyvin. Puhu ystäville ja perheenjäsenille, kollegoille, hae tietoa internetistä. Tutustu palkkoihin tällä sivustolla. Yritä löytää työehtosopimus ja lue se, mikäli sellainen on olemassa. Tee toivelista: mikä on sinulle ehdottoman tärkeää, mikä on toissijaista. Neuvotteluun kuuluu kompromisseja (et ehkä halua työskennellä lauantaisin, mutta saatat suostua siihen, jos siitä maksetaan enemmän). Harjoittele ennen kuin aloitat itse neuvottelut.

Muista, että lopputulos ratkaisee. Mukava ja ystävällinen tapaaminen, joka jää avonaiseksi ilman konkreettisia tuloksia, ei merkitse mitään.

Mielikuva, että naisten ei pitäisi neuvotella, on kerta kaikkiaan aikansa elänyt. Monissa maissa ja monissa suurissa yrityksissä naiset toimivat jo johtotehtävissä. Voit olla varma siitä, että he ovat oppineet neuvottelemaan edetessään urillaan.

Työsuorituksen arviointi ja palkkaerot

Suuremmissa ja monimutkaisemmissa yrityksissä vuosittaiset työnarviointi-istunnot ovat työhön kuuluvia. Nämä keskustelut tulee ottaa vakavasti, sillä tulosi ja uranäkymäsi ovat niistä riippuvaisia. Tutustu työehtosopimukseen ja/tai sisäisiin sääntöihin ja vaatimuksiin etukäteen. Nämä tilanteet soveltuvat ihanteellisesti aseman ja mahdollisuuksien parantamiseen työpaikalla. Tämä tarkoittaa: valmistaudu, tee toiveluettelo: enemmän palkkaa, enemmän vapaata, enemmän koulutusta?

Muista, että jokainen pieni askel eteenpäin näissä keskusteluissa merkitsee etenemistä uralla ja kasvattaa kumulatiivisia saavutuksia seuraavina vuosina.

Miksi palkoista kannattaa neuvotella pienissä töissä?

Pieni työ ei välttämättä ole merkityksetön koska se on pieni. Valmistautuessasi neuvotteluihin, tarkista, onko olemassa mahdollisuuksia työn kasvattamiseksi. Käytä sitä perustana, katso, tarjoaako se koulutusmahdollisuuksia, osallistumista eläkejärjestelmään, ennakoimatonta ylityötä, josta maksetaan ylimääräistä, korvausta työhön liittyvistä kuluista, lastenhoito-ohjelmaa ja muuta sellaista.

Loading...